Film Luther

Účinkovali

Film režíroval kanaďan Eric Till s vynikajúcim hereckým obsadením. Veľkého reformátora M. Luthera vytvára Joseph Fiennes. Úlohu dostal aj Sir Peter Ustinov ako Fridrich Múdry (1463-1525), kurfirst Saska – nemecké knieža oprávnený voliť panovníka, ktorý sa dôsledne postavil na ochranu Luthera. Alfred Molina ako Ján Tetzel (1495-1519) predavač odpustkov z dominikánskeho rádu, ktorého je slávny výrok: „Keď minca v pokladničke zazvučí, duša z očistca ihneď vyskočí“. Jonathan Firth ako Aleander Girolamo (1480-1542) zbehlý humanista vo vedách, od r. 1520 pápežov vyslanec v Nemecku. Nariadi spálenie Lutherových spisov, do konca svojho života je bezohľadným prenasledovateľom reformácie.

Uwe Ochsenknecht ako pápež Leo X. (1513-1521), nie teológ, ale do jeho záujmu patrili hlavne moc a diplomacia. Torben Liebrecht ako cisár Karol V. (1519-1556) zvolený za cisára ako 19- ročný pomocou podplácania, pán obrovského územia. Od počiatku sa postavil proti Lutherovi. Lars Rudolph ako Philipp Melanchthon (1497-1560) Lutherov priateľ, kolega a profesor na Wittenbergskej univerzite, skoncipovateľ evanjelického augburského vierovyznania. Jochen Horst ako Andreas Karlstadt (1480-1541) vtedajší Lutherov profesor, ktorý spočiatku stojí pri mladom reformátorovi, avšak od r. 1521 sa vzdialia od seba pre Karlstadtove radikálnejšie požiadavky reformy cirkvi. Bruno Ganz ako Johann von Staupitz (1468-1524) generálny vikár augustiniánskeho rádu v Nemecku, jeden z najhlavnejších podporovateľov Luthera. Luther nastúpil na jeho miesto a stáva sa profesorom biblickej teológie.

Stručný popis deja

Mladého Martina Luthera prekvapí obrovská víchrica, len-len, že sa mu podarí zachrániť svoj život. Vplyvom „z neba poslanej hrôzy“ zanechá svoje štúdiá práva a utiahne sa do augustiniánskeho kláštora. Do úplného vyčerpania sa postí, modlí sa a spovedá sa, aby našiel toho milostivého Boha, ktorého môže milovať a ktorý aj jeho miluje.

Jeho zástanca, generálny vikár augustiniánskeho rádu, Johann von Staupitz, najprv posiela Luthera do Ríma, potom do Wittenbergu študovať teológiu, aby jeho pokúšania rozptýlil. Skrze svoju kňazskú činnosť v zhromaždení a hlboké štúdium Biblie konečne spozná skutočnú prirodzenosť Boha a nachádza vnútorné upokojenie.

Medzi Lutherom a cirkvou dochádza k prvej zrážke vtedy, keď sa pápež Lev X. rozhodne o znovu vystavanie rímskej baziliky Svätého Petra, ktorú uhradí z predaja odpustkových kartičiek. Zakúpenie odpustkových kartičiek pre kresťanov garantuje odpustenie ich hriechov a isté miesto v nebi. Luther vyvolal akademickú diskusiu v súvislosti s pochybnou praxou. Luther vyzve Rím k zastaveniu predávania odpustkových kartičiek 95. tézami, ktoré vyvesil na bránu wittenbergského kostola.

95 téz proti odpustkom

Rím požaduje odvolanie týchto téz, ale Luther pri nich pevne vytrvá. Potom, čo ho pápež Lev X. vyobcuje, Luther sa na wormskom ríšskom zhromaždení musí zodpovedať pred cisárom Karolom V., panovníkom s najväčšou mocou sveta. Avšak aj tu je ochotný svoje poučky odvolať iba vtedy, keď ho na základe Biblie usvedčia z jeho omylu. Luthera označia za kacíra. Cestou späť do Wittenbergu ho Fridrich Múdry vezme pod svoju ochranu a dá ho uniesť do hradu vo Wartburgu. Luther tu za 11 týždňov preloží Sväté písmo – Novú zmluvu z gréčtiny do nemčiny, aby ju mohol každý čítať a mohol porozumieť Božiemu slovu. Preloženie omnoho rozsiahlejšej Starej zmluvy z hebrejčiny si už vyžadovalo omnoho viac času a do tejto práce Luther zapojil už aj ďalších. Nemecký preklad celej Biblie – Starej a Novej zmluvy – uzrel svetlo sveta v r.1534.

Je čoraz viac nasledovateľov Lutherovho učenia, ale musí za to zaplatiť vysokú cenu; jeho duchovný boj použijú na vzburu. Sedliaci vo Wittenbergu, pod vedením Karlstadta, niekdajšieho Lutherovho profesora, zničia sväté obrazy a zapália kostol. Luther, preoblečený za rytiera Juraja sa vráti do mesta a urobí koniec výtržnostiam. Napriek tomu mimo Saska sa sedliacke povstania neutíšia. Potom, čo Luther vyzýva na obnovenie všeobecného poriadku, nemecké kniežatá, ako nemilosrdnú odpoveď, zmasakrujú stotisíc sedliakov. Luther je veľmi roztrpčený, keď vlastnými očami vidí, že jeho učenie zneužili.

Lutherov osobný život

V tomto najťažšom čase svojho života (42 ročný) sa stretáva s Katarínou von Bora, ktorá ušla spolu s ďalšími ôsmimi mníškami z nimbschenského kláštora do Wittenbergu, ukryté vo veľkých sudoch na ryby. U odhodlanej, o viac mladšej „Káti“ nachádza potešenie a oporu. S Katarínou uzavrú manželstvo a majú 6 detí. Dramatické správy ich za svadobnej noci upozorňujú na to, že každý, kto sa opováži vzbúriť voči úradnej (oficiálnej) cirkvi a s ňou splynutým štátom, je v smrteľnom nebezpečí.

Luther dostáva správu o tom, že cisár Karol V. dal zavolať kniežatá do Augsburgu, aby ich tam prinútil k zapretiu biblickej viery. Katarína prosí Luthera, aby necestoval, nakoľko mimo hraníc Saska čaká na neho istá smrť. Avšak Luther nechce, a ani sa nevie vzdať boja. V Coburgu na jednom tajnom zhromaždení nechá kniežatá zaprisahať sa, že zostanú verní svojej viere; ak cúvnu, vtedy je reformácia odsúdená k pádu.

Kým Luther a Katarína vo Wittenbergu očakávajú správy z Augsburgu, kniežatá sa smelo postavia voči zákazom cisára; radšej by si nechali odťať hlavy, než by zapreli Božie slovo. Melanchthon odovzdá cisárovi vierovyznanie protestantov, ktoré po prvýkrát prednesú verejne. Od vtedy sa už reformácia nedá zastaviť.

Film stavia do centra životnú dráhu Luthera ako nesporne najväčšej osobnosti dejín kresťanstva, skrze ktorú sa dali do chodu početné pozitívne prúdy v Európe. Nie je to iba dejepis alebo film, ale aj pre dnešok aktuálny odkaz. Tento film by mal vidieť každý pre lepšie pochopenie dejinných udalostí a stavu Európy.

Recenzia, (23. 11. 2005)

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.