O manželstve a rozvode II.

Jediným biblickým dôvodom pre rozvod kresťanských manželov je partnerova manželská nevera – cudzoložstvo, dôsledkom čoho previnilá strana narušila jednotu, keď aj zostane v tom stave a nevráti sa k svojmu zmluvnému manželskému partnerovi. Týmto svojím skutkom zablúdi na cestu zatratenia, stratí svoju dôveru, to jest nádej spasenia pre súdny deň. Nevinná strana (1Kor 7:15) sa stáva slobodnou, ale múdry človek sa neponáhľa nahradiť stratu.

Do manželstva by sa nemalo nikoho nútiť. Tu je miesto spomenúť Boží dar: celibát. „Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak.“ (1Kor 7:7) „…radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby som bol verný.“ (1Kor 7:25) Boh apoštola Pavla omilostil, zbavil pokušenia, dal mu dar celibátu. Už nemal prirodzenú žiadosť po žene, rodine, sexe, Boh ho od toho oslobodil, aby mohol byť totálne verný Pánovi. Žena s takýmto darom netúži po rodine, po manželovi, sexe, po tehotenstve, po dieťati. Do tohto daru, ako aj do iných darov zhora sa nedá vmodliť, vpôstiť. Je to dar, a Boh dáva ako chce. Ak človek má uvedené žiadosti, lepšie by urobil, keby svoje obdarovanie hľadal v inom.

Žijeme obdobie, kedy prebieha koncentrovaný útok diabla proti rodinám všeobecne, nielen proti kresťanským. Vo svete mladí ľudia, aj iní žijú voľný život, nemajú zmluvné vzťahy, majú nezáväzný sexuálny život a nechcú mať deti, ktoré považujú za príťaž. Žiaľ, tieto názory zo sveta prenikajú aj medzi kresťanov. Ale v mnohých kresťanských zboroch táto lesť diabla bola odhalená a tieto kresťanské rodiny prijímajú deti ako Božie požehnanie a snažia sa aj o ich správnu biblickú výchovu.

Členovia rodiny, tí najbližší vidia a vedia, čo je v jednotlivcoch. Vidia aj to, ako sa títo jednotlivci správajú doma, v spoločenstve, čo vyznávajú a či aj podľa toho žijú. Pretvárka, dvojtvárnosť vie silno podkopať život a rodinu kresťanov. Ak má rodina dobre fungovať, každý člen rodiny musí byť vykázateľný a nemôže byť dvojtvárny. Vtedy aj rodina ako celok je vykázateľná. Dvojtvárnosť v Biblii je dobre znázornená životom farizejov. Už Ján Krstiteľ odhalil postoj farizejov, ktorý pred ľuďmi povedal: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánia.“ (Mat 3:7-8) Farizejský postoj je dvojtvárnosť, čiže nesúlad medzi svojim vonkajším prejavom jednotlivca a stavom jeho vnútra, bez pokánia a zmeny svojho života. Ján Krstiteľ im hovoril, aby vydávali ovocie hodné pokánia a v 10. verši „…sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ (Mat 3:10) Farizejský postoj je veľmi nebezpečný – ako v živote jednotlivca, tak aj v manželstve.

Jednota manželov

V manželstve sú veľmi dôležité spoločné modlitby manželov, je to modlitba zhody, ktorú nám sám Pán Ježiš odporúča (Mat 18:19). Bez spoločnej modlitby sa vytráca zhoda, jednota medzi manželmi a vzniká špára pre diabla, prípadne až tak, že diabol môže túto zhodu použiť na spoločný hriech, ktorý môže mať ťažké následky, ako to vidíme v prípade Ananiáša a Zafiry (Sk 5:1-11).

Duchovný život sa dá stratiť, keď sa zanedbá každodenné hľadanie Pána, čítanie Biblie, počúvanie Slova, modlenie sa. Vtedy je náš duch bez výživy, vysychá, dostáva sa do telesnosti, pokušenia.

Ináč treba posudzovať situáciu, keď je z manželského páru jeden kresťan a druhý neveriaci. List apoštola Pavla to vysvetľuje takto: „Ostatným hovorím ja, nie Pán: ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona chce žiť s ním, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a on chce žiť s ňou, nech neopúšťa muža. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v bratovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté. Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie; v takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, Boh vás povolal ku pokoju.“ (1Kor 7:12-15)

Tieto verše sú tak jasné a jednoznačné, že nepotrebujú výkladu. Ale v tejto časti vyhľadávajú výhybku tí, ktorí sa chcú rozviesť, ako obísť Bibliu. Roznášajú o svojom partnerovi zlé správy, ohovárajú, vymýšľajú, hľadajú svedkov, a podobne, aby dokazovali, že partner nie je veriaci.

Ako posudzovať takúto situáciu? Nepokoje v takomto manželstve iste netrvali jeden deň, ale niekoľko mesiacov, snáď aj rokov. Treba si klásť otázky: Hľadali pomoc u zrelých – odskúšaných manželov? Alebo len jeden z nich hľadal a dožadoval sa pomoci? Ktorý? Prosili o spoločné modlitby? Ktorý? Súhlasil s tým aj ten druhý partner? Ponúkol im niekto pomoc? Kto odmietol? Odpovede na tieto otázky pomôžu vidieť, čo hľadal „ten“ alebo „ten“ partner a kto má väčší podiel na rozvode, alebo kto sa chcel rozviesť.

Podľa Biblie muž je hlavou rodiny, on nesie zodpovednosť aj za manželku, mal by ju vyučovať. On by mal ako prvý vyhľadávať pomoc pre riešenie manželského problému. Ale častejšie to robí žena, lebo je pod väčším útlakom a vidí „aj čo je pod svietnikom“. Kto nechce pomoc od osvedčeného pastora alebo ešte lepšie od osvedčeného manželského páru, ten hľadá svetský spôsob: advokáta, ako sa rozviesť.

V takom prípade je ťažko pomôcť „zvonka“. Kto nehľadá duchovnú pomoc, kto nevie odpustiť, kto sa nechce zmieriť, ten má tvrdé srdce. Dokonca aj viera takej osoby je tvrdá, bez lásky k pravde Božieho Slova. Apoštol Pavol píše Galatským „…viera činná skrze lásku„. (Gal 5:6)

Život v manželstve

Veľmi zrozumiteľne píše apoštol Pavol Efezským: „Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody a skrze slovo, a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev; lebo sme údmi Jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.“ (Ef 5:21-33)

Napriek tomu, dovolíme si ešte zopakovať niektoré myšlienky apoštola Pavla z týchto veršov:

  • ženy majú byť poddané svojim mužom ako Pánovi,
  • muž má mať (snažiť sa mať) Pánove vlastnosti,
  • muž má byť hlavou ženy tak, ako je Kristus hlavou Cirkvi,
  • tak ako je Cirkev poddaná Kristovi, tak majú byť ženy poddané mužom vo všetkom, čo je v súlade s Božím Slovom,
  • mužovia si majú milovať svoje ženy, ako Kristus Cirkev, ktorý sám seba vydal za ňu,
  • muž má svoju ženu vyučovať, aby bola očistená, posvätená, aby bola bez úhony,
  • muž má milovať svoju ženu ako svoje vlastné telo – veď sú jedno telo,
  • muž nikdy nemá mať v nenávisti svoju ženu,
  • muž má svoju ženu živiť a opatrovať aj v starobe, aj v chorobe,
  • muž aj žena majú opustiť svojich rodičov, aby mohli splynúť.

Apoštol Pavol hovorí (Ef 5:32) o manželstve ako o tajomstve. Áno, zvonka je každé manželstvo zahalené rúškom tajomstva, ale vo vnútri má byť všetko vo svetle. Má to byť kúsok rajskej záhrady. Je to možné.

Rozvod a druhé manželstvo

Božím zámerom je, aby manželstvo bolo záväzkom na celý život. Či je rozvod a druhé manželstvo dovolené, to je zrejmé z Ježišových slov:

Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží.“ (Mat 5:32)

Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu – ak len nie pre smilstvo – a vzal by si inú, cudzoloží a kto si prepustenú vezme, cudzoloží.“ (Mat 19:9)

Porozumeli sme veršom Mat 5:32 a Mat 19:9 tak, že jediný dôvod pre rozvod kresťanov je smilstvo, v ktorom manželský partner zotrváva. Ale aj nevinná strana je povinná preukázať ochotu odpustiť, preukázať milosrdenstvo.

Pre kresťanov sú tieto verše vyznačujúce sa výrazom „okrem prípadu smilstva“ jediným miestom povoľujúcim rozvod. Tento výraz možno chápať ako každú mimozákonnosť s inou osobou, napríklad prostitúciu, cudzoložstvo, homosexualitu, lesbizmus, pedofíliu, a pod.

Porušenie manželskej zmluvy takýmto spôsobom je prípustnou príčinou rozvodu. Nie je to príkaz k rozvodu! Je to iba vytvorenie možnosti. Aj keď táto možnosť vznikne, nemala by sa zákonite uplatňovať. Veď nám znovuzrodeným kresťanom Boh odpustil VŠETKO, na naše hriechy si nechce spomenúť. Preto, keď v manželstve tá druhá strana pýta odpustenie, oľutuje a celkom sa odvráti od svojej predchádzajúcej sexuálnej nemorálnosti, tým vytvorila možnosť opätovného normálneho manželského života. Ale ak svoj hriech neoľutuje a pokračuje v nemorálnosti, vtedy druhá strana má právo použiť citát z Matúšovho evanjelia (Mat 19:9) a rozviesť sa pre smilstvo svojho partnera.

Nedaj sa zabiť

Nie zriedkavým prípadom je domáce násilie, keď jeden partner bije druhého, vyhráža sa mu, že ho zabije, atď. Aj o tejto veci hovorí Biblia.

Manželom však prikazujem – vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža – a ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu!“ (1Kor 7:10 –11) Veď Boh nechce, aby teba alebo tvoje deti tvoj zmluvný partner zabil! Môžeš odísť od neho, ale nemôžeš sa vydať.

A čo, ak sú obaja vinní, obaja cudzoložili? Ak tí dvaja dospeli k tomuto poznaniu, tým najlepším riešením je urobiť pokánie, odvrátiť sa od hriechu, odpustiť si navzájom a začať spolu svätý život. Lebo Božia vôľa je: „Vaše posvätenie„. (1Tes 4:3)

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným„. (Ž 103:1-6)

Ing. Gabriel Minárik, Ing. Anna Mináriková (23. 05. 2008), vydané v mesačníku Logos č. 4/2008

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.