Preklad Biblie

Donedávna som čítal evanjelický preklad, ktorý je zrozumiteľne písaný a dá sa ľahko pochopiť. O prekladoch však často platí nasledovné: Keď je pekný, nie je verný a keď je verný nie je pekný. To vyplýva zo špecifikácie každého jazyka a spôsobov vyjadrovania skutočnosti. Najväčším problémom býva, že niektorý jazyk má viac výrazov, ktoré iný jazyk vyjadrí len jedným slovom. Pre ilustráciu: eskimáci majú sedemnásť výrazov na bielu farbu, teda v našom preklade, keďže toto nevieme rozlišovať, by zostala len biela farba, čím by prekladaný text mohol vyzerať nasledovne: Stretneme sa na bielej planine, keď prejdeš bielou dolinou a pri bielom vodopáde odbočíš k bielemu ľadovcu popri bielych cencúľoch.

Z tohto dôvodu najhodnovernejším je Roháčkov preklad z pôvodných jazykov. Na niektorých miestach je ťažšie zrozumiteľný, ale verne sa drží pôvodných textov, myšlienky nevykladá voľne, ale slovesá a podstatné mená ostávajú zachované. Má nevýhodu v tom, že je v ňom veľa pravopisných chýb, preto ho nedoporučujem čítať deťom.

Preklad v preklade

Katolícke preklady nie sú preklady z pôvodných textov, ale z Vulgáty, čo je Hieronymov preklad do latinčiny a z tohto je preklad do slovenčiny. Takže je to preklad v preklade. Texty Vulgáty boli ešte pozmenené po II. Vatikánskom koncile, čo sa nazýva Neovulgáta, z ktorej sú dnes dostupné preklady.

Katolícky preklad používa množstvo vysvetliviek pod čiarou. Často sú zavádzajúce a slúžia na potvrdzovanie nebiblických doktrín RKC. Napríklad v Mat 13:55 sú menovite spomínaní Ježišovi bratia a vysvetlivka pod čiarou nás odkáže na inú vysvetlivku k Mat 12:46 s tým, že slovo bratia znamená príbuzných bratrancov a sesternice a nie pokrvných bratov odvolávajúc sa na hebrejčinu a aramejčinu, pritom ich preklad je z latinčiny a pôvodný jazyk Novej zmluvy je starogréčtina. Starogréčtina má veľmi presné výrazy príbuzenstva, napríklad sestrenec (syn otcovej sestry) použitý v Kol 4:10, takže keby išlo o bratrancov a nie bratov určite by to Matúš v evanjeliu použil.

Neúplnosť

Ďalším problémom je, že pod čiarou sa ocitli aj niektoré dôležité vieroučné citáty, takže v hlavnom texte chýbajú a čitateľ ich absenciu prehliadne alebo ich nepovažuje za dôležité. Napríklad text Sk 8:37 Neovulgáta vynecháva v hlavnom texte, čím spochybňuje krst na základe vyznania viery, aby obhájila krst detí. Vulgáta ani protestantské preklady tento text nespochybňovali.

Katolícka Biblia ďalej obsahuje Apokryfy, čo sú knihy, ktoré sa nikdy nestali súčasťou hebrejského kánonu a ani Hieronym ich nepovažoval za rovnocenné s kanonickým textom.

Ekumenický preklad je kompromisom, tak aby nikto zo zúčastnených denominácií na preklade nebol dotknutý. Takže hoci má najčerstvejší dátum prekladu, je to krok späť.

Doporučenie

Preto pre bežného čitateľa, ktorý sa prvýkrát oboznamuje s textami Biblie a pre deti doporučujem evanjelický preklad a pre hĺbavejšie štúdium písem jednoznačne Roháčkov preklad.

Prajem veľa chuti a nadšenia do čítania.

Ing. Peter Minárik, (09. 01. 2006)

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.