S kým sa môžem modliť?

Aj tu potrebujeme vec rozsudzovať podľa Biblie – Novej zmluvy. (Všetky odvolávky sú uvedené podľa Písma svätého, Nového zákona, vydaného v roku 1970, Spolkom svätého Vojtecha v Trnave).

Hneď na začiatku vylúčme modlenie sa s ľuďmi, ktorí majú iných bohov (Budhu, Alaha …), kristov, modlia sa k predmetom a nedodržujú Kristov príkaz: „Pánu Bohu svojmu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť!“ (Mat 4:10)

Tým najzákladnejším predpokladom nie je minulosť, pôvod, chovanie sa, či verí, ale čo verí, v koho verí a či sa snaží podľa toho žiť. Či verí v Boha zázrakov, stvoriteľa Neba i Zeme, Boha Abraháma, Izáka, Jakuba, Otca Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavol zapísal: „Odovzdal som vám predovšetkým (náuku), ktorú som aj sám prijal, že Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem.“ (1Kor 15:3-4)

Uvedomme si Ježišove slová, ktoré zapísal apoštol Ján: „kto počúva slovo moje a verí tomu, ktorý ma poslal, má život večný a nebude odsúdený, lebo už prešiel zo smrti do života.“ (Ján 5:24)

Rozuzlenie Vašej otázky dávajú verše zo Skutkov apoštolov, z druhej kapitoly: „Keď to vypočuli, bolesť prenikla ich srdcia, a prehovorili k Petrovi a ostatným apoštolom: Mužovia, bratia! Čože máme robiť? Peter im povedal: Kajajte sa a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Ducha Svätého. Veď prisľúbenie patrí vám a vašim dietkam a všetkým, čo sú ďaleko, a ktorýchkoľvek si povolal Pán, Boh náš. Aj mnohými inými slovami (to) dosvedčoval a napomínal ich: Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia! Oni teda prijali jeho učenie a dali sa pokrstiť, i pripojilo sa ich v ten deň asi tritisíc duší.“ (Sk 2:37-41)

Pripomeňme si, že takto sa pýtali mužovia (Židia) ktorí prijali Petrovo kázanie a uverili, že Ježiš je Syn Boží, ten predpovedaný Kristus (Pomazaný), Mesiáš, Spasiteľ. Zdôraznime, že ak človek naplní tieto podmienky, tak sa zachráni z tohto skazeného pokolenia (v. 40).

Je samozrejmé, že uvedené kritériá sú splnené iba vtedy, ak je všetko vykonané dobrovoľne, osobne a vo viere. Veď apoštol Pavol píše Židom: „Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu. Kto totiž chce pristúpiť k Bohu, musí veriť, že Boh jestvuje a dáva odmenu tým, čo ho hľadajú.“ (Žid 11:6). Ak by takúto vec človek urobil bez viery, bol by to hriech, ako o tom píše apoštol Pavol Rimanom: „všetko čo nie je z viery je hriech.“ (Rim 14:23)

Kto je kresťan?

Vo vyššie uvedených veršoch, (Skutky apoštolov 2:37-41) sú uvedené tri základné kritériá ako sa stať kresťanom, teda kto ich splnil, ten je kresťan.

1.) Robiť pokánie prikázal Nazaretský Ježiš Kristus, čo zapísal aj evanjelista Matúš: „Od toho času začal Ježiš kázať: Kajajte sa, lebo sa priblížilo Kráľovstvo nebeské.“ (Mat 4:17) Nehovoril o spovedi, ale o vyznávaní hriechov Bohu a o osobnej zmene.

2.) Nech sa dá každý pokrstiť na odpustenie hriechov. Čo to znamená? Každý, keď uveril, má sa dať pokrstiť. Sám Ježiš hovorí: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene…“ (Mk 16:16). Podobne o tom hovoria Skutky apoštolské: „Ako pokračovali v ceste, došli k akejsi vode. I povedal komorník: Hľa, voda! Čo mi prekáža, aby som sa nedal pokrstiť? Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A on odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. I dal zastaviť voz. A obaja, Filip totiž a komorník, vošli do vody a (Filip ) ho pokrstil. Keď však vystúpil z vody, Duch Pánov uniesol Filipa, a komorník ho viac nevidel. Naradovaný pokračoval teda vo svojej ceste.“ (Sk 8:36-39)

3.) Prijať dar Svätého Ducha rozhodne tiež patrí medzi kľúčové znaky kresťana. Kto splnil dva vyššie uvedené predpoklady a túži prijať dar Svätého Ducha, dostane Ho. Svätý Duch je teraz prítomný na Zemi. Peter i ostatní apoštolovia pred vysokou radou odpovedali: „Svedkami týchto udalostí sme my a Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, pukali od hnevu a zamýšľali ich usmrtiť.“ (Sk 5:32-33) Aj teraz Boh dáva Svätého Ducha tým, ktorí Ho poslúchajú tak, že Ho môžu vnímať svojimi zmyslami.

Vedení Duchom Božím

Na potvrdenie niekoľko veršov, zapísal ich evanjelista Ján:

Ježiš hovorí: „Prijmite Ducha Svätého…“ (J 20:22)

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Obhajcu, aby bol naveky s vami – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho však poznáte, pretože bude pri vás a bude vo vás.“ (J 14:16-17)

Keď však príde Obhajca, ktorého vám pošlem od Otca – Duch pravdy, ktorý vychádza z Otca – ten bude svedčiť o mne…“ (J 15:26)

Bude vám to osožiť, keď odídem, lebo ak neodídem, nepríde k vám Obhajca; keď však odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neverili vo mňa; spravodlivosť, že idem k Otcovi a že ma už neuvidíte; súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ (J 16:7-11)

Apoštolské skutky:

Ale keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samárii a až po kraj sveta.“ (Sk 1:8)

Všetkých naplnil Duch Svätý, a začali hovoriť cudzími jazykmi tak, ako im ten Duch vnukol vyjadrovať sa.“ (Sk 2:4)

A kým sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, a všetkých naplnil Duch Svätý; a neohrozene hlásali Božie slovo.“ (Sk 4:31)

Keď Šimon videl,“ (všimnite si, že je zmyslami viditeľné prijatie Svätého Ducha) „že apoštoli kladením rúk udeľujú Ducha Svätého, priniesol im peniaze a vravel: Dajte aj mne túto moc, aby každý dostal Ducha Svätého, na koho položím ruky!“ (Sk 8:18-19)

Kým Peter ešte hovoril tieto slová, Duch Svätý zostúpil na všetkých, čo tú reč počúvali.“ (Sk 10:44)

Apoštol Pavol napísal

Žičil by som si, aby ste všetci hovorili (neznámymi) jazykmi, …“ (Kor 14:5) (to je jeden z darov Svätého Ducha).

Vďaky vzdávam Bohu, že jazykmi hovorím väčšmi ako vy všetci.“ (Kor 14:18)

Neopíjate sa vínom, v ktorom sa skrýva samopašnosť, ale buďte plní Duchom Svätým.“ (Ef 5:18)

Apoštol Pavol položil v Efeze učeníkom otázku:

Našiel tam niektorých učeníkov a povedal im: Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? Oni mu však povedali: Ani sme nepočuli o tom, či je Duch Svätý. I hovoril: Akým krstom ste teda boli pokrstení? – Oni odpovedali: Krstom Jánovým. Pavol povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby verili v toho, ktorý príde po ňom, to jest v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A ako Pavol kládol na nich ruky, zostúpil na nich Duch Svätý…“ (Sk 19:1-6)

Možno Vám niekto povie: „Ale tieto veci sú už inovované.“ V pokoji mu povedzte tak, ako povedal Peter a Ján pred veľradou: „Posúďte, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha;“ (Sk 4:19) alebo: „Viac treba poslúchať Boha ako ľudí!“ (Sk 5:29)

Nikto nemôže meniť Božie Slovo, kto to predsa urobí, stihne ho Boží trest. Zjavenie Jána: „Každému, kto počuje prorocké slová tejto knihy, svedčím: Ak niekto k nim niečo pridá, tomu Boh pridá súženia, o ktorých bolo písané v tomto zvitku. Ak niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a vo svätom meste, o ktorých bolo písané v tomto zvitku!“ (Zj 22:18-19)

Záverom

Z uvedeného Vám je iste jasné, ktorí sú praví kresťania a ktorí sa iba nazývajú kresťanmi; ktorí nie sú biblickí kresťania, ale sú iba príslušníkmi nejakej cirkvi, možno sekty, ktorá sa odklonila od Biblie. Biblia uvádza i ďalšie obmedzenia. Tým ostatným, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, ale nie sú kresťanmi, treba povedať jasné evanjelium spásy, aj ich Boh miluje; ešte je čas milosti.

Verím, že ste pochopili, že vôbec nezáleží ku ktorej cirkvi sa človek hlási, lebo Boh pozerá na srdce, nie na krstný list alebo na nejakú príslušnosť. Napriek tomu pre každého jednotlivca je životne dôležité byť v takej cirkvi – denominácii – zbore, ktorá uznáva a snaží sa plniť celé Božie Slovo a k tomu aktívne vedie aj svojich príslušníkov, s ktorými sa môžete spolu modliť.

Výborné zasľúbenie od Nazaretského Ježiša Krista, zaznamenané Matúšom:

A zasa vám hovorím, keď dvaja spomedzi vás na zemi o čokoľvek budú prosiť jednomyseľne, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi.“ (Mat 18:19-20) Zaiste veriaci manželský partner je tým človekom, s ktorým možno dosiahnuť najväčšiu jednotu.

Prajem Vám spoločenstvo so Svätým Duchom i s kresťanmi. Pokoj Vám.

Gabriel Minárik, (24. 01. 2007)

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.