Viera a svedectvo

Bohoslužba Poprad 3.11.2019

640 zhliadnutí
Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Viera vie zmeniť aj genetické veci v živote. Strach je negatívna viera. Možno sa dobre modlíš, ale potom to svojimi rečami zbúraš. Srdcom ver, ústami vyznaj a prehlás do ponebeských oblastí Božie pravdy. Dobrým premáhaj zlé. Postav krv Ježiša proti generačným kliatbam vo svojej rodine a prehlás opak. Nepotrebuješ sa realizovať pred ľuďmi, ale pred Bohom. V Iz. 54:15 je napísané, že Boh ťa netrestá. Ak činíš Božiu vôľu, dostávaš nadprirodzenú silu. Dôvodom našej viery je to, že Ježiš vstal zmŕtvych.Vzkriesenie je tá istota, prečo veci fungujú. Buď plný Božieho Slova. Keď ho prehlasuješ, realizuje sa vierou do tej oblasti, kde to potrebuješ.

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.