Čomu veríme

Biblia

Biblia je Božím slovom pre všetkých. Napísali ho ľudia-autori pod nadprirodzeným vedením Svätého Ducha. Pretože bola inšpirovaná Bohom, Biblia je pravda bez akejkoľvek chyby a je úplne relevantná pre náš každodenný život. Aj pre ten dnešný – moderný.

Deuteronómia 4: 2Žalm 119: 11, 89, 105Izaiáš 40: 8Matúš 22:29Ján 5:39;16: 13-15;17:17Rimanom 15: 42 Timoteovi 3: 15-17Židom 1: 1-2;4:121 Peter 1:252 Peter 3:16


Trojica

Boh existuje vo troj-jedinom vzťahu po celú večnosť. Existuje ako jedna osobnosť v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Aj keď každý člen tejto Trojice slúži odlišným funkciám, každý z nich má rovnakú moc a autoritu.

Deuteronómia 6: 4Izaiáš 61: 1Matúš 28:19Marek 1: 9-11Lukáš 1:35Ján 5: 21-23;14:10, 16Rimanom 8: 9-111 Korintským 8: 62 Korintským 13:14Židom 1: 8-10List Jakuba 2:19


Otec

Boh je veľký, je silný, vševediaci, stále prítomný, nemenný, hodný našej dôvery a predovšetkým Svätý. V ňom žijeme, pohybujeme sa a existujeme. Boh je dobrý. On je náš Otec. Je milujúci, súcitný a verný svojmu ľudu a svojim sľubom.

Exodus 3:14Čísla 23:19Leviticus 11: 44-45;Žalm 11: 4-6,Malachiáš 3: 6,Ján 3:16;4:24;5:26;14: 1Skutky 17:28Rimanom 3: 3-4


Syn

Ježiš Kristus je človek, ale zároveň aj Boh. On je jediný spôsob, ako priviesť ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha, späť do správneho vzťahu s Bohom. Žil dokonalým životom, aby mohol byť pre nás náhradou na kríži. Vo svojom zmŕtvychvstaní porazil smrť, aby sme my mohli žiť.

Izaiáš 7:14;53Matúš 1: 18-23;3:17;8:29;14:33;16:16;28: 5-6Lukáš 22:70;24: 46-47Ján 1: 1, 14;10:30;11: 25-27;17: 1-5Skutky 1: 9;2: 22-24;7: 55-56Rimanom 1: 3-4;3: 23-26;8: 1-3;10: 41 Korintským 8: 62 Korintským 5: 19-21Gal 4: 4-5Filipským 2: 5-11Kolosenským 1:15;2: 91 Timoteovi 2: 5-6;3:16


Duch Svätý

Prítomnosť Ducha Svätého nás uisťuje o našom vzťahu s Kristom. Vedie veriacich ku všetkej pravde a vyvyšuje Krista. Usvädčuje ľudí z ich hriechov, ukazuje Božiu spravodlivosť a nadchádzajúci súd. Upokojuje nás, dáva nám duchovné dary a robí nás viac podobnými Kristovi.

Genesis 1: 2Žalm 51:11;139: 7Izaiáš 61: 1-3Joel 2: 28-32Marek 1:10Lukáš 1:35;4: 1;11:13;12:12Ján 15:26;16: 7-14Skutky 1: 8;2: 1-4;13: 2Rimanom 8: 9-11, 14-16, 26-271 Korintským 3:16Efezanom 1: 13-142 Peter 1: 2Zjavenie 22:17


Večnosť

Človek bol stvorený aby žil naveky. Bude existovať buď večne oddelený od Boha hriechom, alebo spolu s Bohom prostredníctvom odpustenia a spasenia. Byť večne oddelený od Boha je peklo. Byť večne v spojení s Ním je nebo. Nebo a peklo sú miesta večnej existencie.

Ján 3:16, 36Rimanom 6:231 Ján 2:25;5: 11-13Zjavenie 20:15


Človek

Človek je stvorený k Božiemu obrazu a je najvyšším predmetom jeho stvorenia. Človek bol stvorený, aby mal spoločenstvo s Bohom, ale bol v tomto vzťahu oddelený hriechom – neposlušnosťou. V dôsledku toho človek nemôže dosiahnuť vlastný vzťah s Bohom vlastným úsilím. Každá ľudská osobnosť je jedinečne stvorená, má dôstojnosť a je hodná úcty a kresťanskej lásky.

Genesis 1: 26-30;2: 7, 18 – 22;3žalmy 8: 3-6;32: 1-5;51: 5Izaiáš 6: 5Jeremiáš 17: 5Skutky 17: 26-31Rimanom 1: 19-32;3: 10 – 18, 23;5: 6;6: 6;7: 14-251 Korintským 1: 21-31;15:19, 21-22Efezským 2Kolosenským 1: 21-22;3: 9-11


Spasenie

Krv Ježiša Krista preliata na kríži je jediný spôsob spasenia zmazaním hriechu. Spása nastane, keď ľudia veria v Kristovu smrť a vzkriesenie ako dostatočnú platbu za svoj hriech a túto vieru vyznajú verejne. Spasenie je dar od Boha a nemožno ho dosiahnuť vlastným úsilím.

Izaiáš 1:18;53: 5-6;55: 7Matúš 1:21;27: 22-66, 28: 1-6Lukáš 1: 68-69;2: 28-32Ján 1:12;3:16, 36;5:24Skutky 2:21;4:12;16: 30-31Rimanom 1: 16-18;3: 23-25;5: 8-10;61 Korintským 1:182 Korintským 5: 17-20Galatským 2:20;3:13Efezanom 2: 8-10Filipanom 2: 12-13Židom 9: 24-28Zjavenie 3:20


Cirkev

Cirkev je miestnym spoločenstvom dobrovoľne pokrstených veriacich, ktorých spája jednotná viera v Krista. Je odhodlaná učiť Krista a poslúchať všetky jeho príkazy a snaží sa priniesť evanjelium na svet.

Matúš 16: 18-19;18: 15-20Skutky 2: 41-47;5: 11-14;13: 1-3;14:23;16: 5;20:281 Korintským 7:17;9: 13-14;12Efezským 1: 22-23;2: 19-22;3: 10-12;5: 22-32Kolosanom 1:18;3:151 Timoteovi 4:141 Peter 5: 1-4Zjavenie 21: 2-3

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.