14.2.2011 Dr. Bill Moore v Poprade

ZMEŇ SVET OKOLO SEBA, TÝM, ŽE MU POVIEŠ,  ŽE BOH ŽIJE!

Svoje slová začal pastor Bill Moore vyjadrením úprimnej radosti a nadšenia, že je opäť medzi nami v meste pod Tatrami, ktoré ho uchvátili už pri prvej návšteve. Keďže pochádza z Texasu, je to pochopiteľné. J  Priniesol jednoduché a dobre známe posolstvo o sile a potrebe kázania evanjelia. Nadviazal na pastorove slová ku zbierke, a texty chvál, ktoré v ten večer odzneli, v čom, ako sám povedal, videl potvrdenie od Pána na vybranú tému kázania. Tú nazval: Zmena, transformácia tvojho sveta. Svoje povzbudenie začal hneď v 1.liste Tes 1:8; „Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji….“

Následne pastor Moore zhrnul celú tému, povzbudenia ku kázaniu evanjelia, do štyroch bodov, princípov, ktorými je možné zmeniť mesto pre Ježiša Krista:

1.   Naše posolstvo o Ježišovi má zahŕňať naše osobné svedectvo o tom, čo Boh urobil a robí v našom živote. Tu spomenul príbeh vzkrieseného Lazara, to že ľudia vyhľadávali Ježiša pre Lazarovo svedectvo. A presne toto svedectvo chceli farizeji zabiť. Preto je dôležité nedovoliť diablovi, aby zahubil naše svedectvo, ako i Božie slovo v Zj 11:12 hovorí: „A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti.“

2.   Naše životné posolstvo zahŕňa i dobrú správu evanjelia, ktoré ukazuje, ako Boh privádza ľudí do správneho vzťahu s Ním. Napokon evanjelium je to, ktoré dáva ľuďom pravdivý obraz o tom, kto je Boh, o Jeho láske.

3.   Tiež je potrebné pri kázaní evanjelia mať na zreteli večnosť, kázať tak, aby bolo efektívne a účinné. Pastor Moore nás povzbudzoval, aby sme používali všetky naše hrivny a talenty pre Kráľovstvo Božie. Ak teda chceme byť efektívny v kázaní evanjelia, mali by sme začať tam, že Bohu odovzdáme svoj život a svoje talenty (schopnosti) ako živú obeť, aby nás vedel použiť.

4.   A napokon naše životné posolstvo zahŕňa aj to, že sa zdieľame s našimi zbožnými túžbami a vášňami. To, že vidíme potrebu, ktorú nikto iný nevidí, má svoj dôvod. A táto zanietenosť a horlivosť pre Božie dielo by v nás mala horieť ako vášeň, ktorá spôsobuje, že sme kreatívny.

Expresívnu kázeň pastor ukončil jednoduchým príbehom a slovami: „Cirkev musí byť o milovaní Boha a ľudí, lebo láska si stále nájde cestu. A napokon nie je cieľom iba dobre poznať Božie slovo, a vedieť ho citovať, ale osobne poznať Spasiteľa, autora slova.“ Zhromaždenie sa ukončilo výzvou ku spaseniu a tým, že sa pastor modlil za celé zhromaždenie, kladúc na všetkých ruky až do neskorých nočných hodín.

Ďakujeme, pastorovi Dr. Bill Moorovi, za pomazanú a povzbudzujúcu službu slova a modlitby.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.