Ježiš zaplatil za tvoje uzdravenie

Americký evanjelista Mark Zechin spolu s manželkou Valery navštívil naše zbory v Humennom, vo Svite, v Kežmarku. V Poprade slúžil 20.3.2019.

Kázal pokojne a zároveň miestami energicky. Na bohoslužbu prišlo niekoľko nových ľudí. V plnej sále vládla atmosféra očakávania. Po chválach, ktoré nás priviedli do Božej prítomnosti, Mark povedal, že cieľom bohoslužby bude uvoľniť Božiu uzdravujúcu moc. Ten, kto uzdravuje, je Ježiš. Záleží to od toho, ako otvoríš srdce, aby On mohol vojsť do vnútra. Boh je ten istý včera, dnes a naveky. Ak uzdravil jedného, uzdraví aj teba. Svedectvo je deklaráciou toho, čo Boh už urobil a čo bude robiť. Pastor Mark rozpovedal niekoľko príbehov – svedectiev, keď sa modlil za chorých a videl zázraky. Tieto príbehy boli o tom, kým je Boh. Je Uzdraviteľ a uzdravenie je v Jeho Slove. Ježiš hovorí: „Moje slová sú duch a život.“ Mark Zechin priznal, že je na ňom Božie pomazanie na uzdravovanie, ale bez Boha by nemohol nič urobiť.

V Marekovi 1. kapitole vidíme, že keď malomocný človek prišiel k Ježišovi, tak Ježiš bol pohnutý ľútosťou a uzdravil ho.

Ohľadne uzdravenia si môžeme byť istí týmito bodmi:

Boh ťa miluje. Prijmi to, že Boh miluje teba osobne. Súcit, ktorý preukázal malomocnému, že vyjadrením Božej lásky. Malomocný je synonymom veľkého hriechu a nečistoty. V tých časoch sa malomocného mohol dotknúť len malomocný. Ak by sa ho dotkol niekto iný, tiež by sa nakazil. Keď niekam išiel, kričal: „ Som nečistý“ a vyhýbal sa ľuďom. Ale Ježiš sa ho dotkol a malomocný bol očistený. Aj teba sa Boh vo svojej láske chce dotknúť a priniesť uzdravenie do tvojho tela, do tvojej duše. Niekedy uzdravenie začína dušou.
Žijeme vo svete, kde je choroba. Občas sa aj dobrým ľuďom dejú zlé veci. Žiadny hriech, ktorý by si spáchal, nie je väčší, ako Božia milosť. Krv Ježiša ruší moc toho hriechu. Choroba je od nepriateľa. Boh je na tvojej strane. On dal svojho jednorodeného Syna. Jeho milosť je aj pre teba. Buď si istý, že Boh ťa miluje. Uzdravenie ani spasenie sa nedá zaslúžiť – prichádza z milosti a lásky Božej. Bez ohľadu na to, čo si urobil, Boh vo svojej láske sa ťa chce dotknúť.

Je Božou vôľou, aby si bol uzdravený. Malomocný Ježiša prosil: “ Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ježiš povedal: “ Chcem, bu´d čistý. “ Je to o tom, kým On je, nielen čo robí. Božie meno Jahve Jireh znamená Boh Zaopatriteľ. Jahve Shalom – Boh pokoja. Jahve Raffa – Uzdraviteľ.

On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. Mat. 8:17

Kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Mat. 9:35

Keď niekto prišiel k Ježišovi, nikdy nepovedal: „ Nie je moja vôľa uzdraviť ťa.“ Bola v ňom Božia láska voči tým ľuďom. Uzdravil VŠETKÝCH chorých. Aj smerom do budúcnosti. Na kríži niesol naše hriechy a Jeho ranami sme uzdravení. Zaplatil cenu za naše hriechy a tak isto za uzdravenie.

Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. 1. Petra 2:24

Keď príde nepriateľ – diabol, môžeš povedať. „ Ježiš už zaplatil za moje uzdravenie.“

Ježiš uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní od diabla. Dotkol sa malomocného: „Buď uzdravený.“

V Luk. 4:18 Ježiš hovorí: „ Duch Pánov je nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie.“

Mark Zechin vnímal, že Božie pomazanie a moc sú prítomné na bohoslužbe. Ježiš zomrel na kríži. Prečo zomrel, keď nikdy nezhrešil? Na túto zem prišiel s jediným cieľom – aby zobral našu vinu, zomrel za nás nespravodlivých. Na kríži vypustil svojho ducha, prelial svoju krv, zomrel za nás a zaplatil tú cenu, aby sme sa mohli stať Božími deťmi. Na tretí deň vstal zmŕtvych. Po vzkriesení povedal: „ Ajhľa, stojím pri dverách a klopem.“ Kazateľ hovoril, že práve teraz Ježiš klope na dvere sŕdc niektorých ľudí v sále. Vyzval tých, ktorí ešte nepozvali Ježiša do svojho života, aby tak urobili. Všetci zhromaždení – na podporu tých nových. sa spolu modlili modlitbu prijatia Pána Ježiša.

Na záver hovoril, že keď je uzdravené telo, je to bežné a je to pre tento časný život tu na zemi. Ale spasenie je večné – je navždy a je to zázrak.
Potom vyzval ľudí, aby prišli dopredu a modlil sa spolu s manželkou Valery za ich uzdravenie. Požehnal aj šatky, ktoré môžu odniesť svojim príbuzným a tak im priniesť pomazanie uzdravenia.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.