Otvorenie novej zborovej budovy

V nedeľu ráno bol v celej budove čulý ruch. Nečudo, veď na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia novej budovy prišli aj naši bratia a sestry zo Spišskej Novej Vsi, Humenného, Starej Ľubovni, Spišskej Belej i Kežmarku. Sála sa pomaly zaplnila a bolo krásne vidieť, ako sa navzájom vítajú.

Ovzdušie bolo plné očakávania. Už pri piesni „Dal si nám milosť, spievame pieseň chvál“ sa rozplesala celá sála a pri piesni „ Tancujem na tvoju slávu“ si mnohí z nás aj podskočili do rytmu.

Zbyňo Drlík, pastor zo Spišskej Novej Vsi, mal úvodné slovo plné povzbudenia ktoré nás viedlo ku viere v Ježiša, ktorý dáva živú vodu po ktorej už nikto nebude žízniť . Dozvedeli sme sa, že pri dávaní sa uvoľní vôňa tak, ako keď žena pri pokání vyliala alabastrovú masť na nohy Ježiša. Vyzýval nás k tomu, aby naše srdcia neboli upäté na peniaze tak ako srdce Judáša, ktorý pre milovanie peňazí zradil Ježiša a stratil svoj život i život večný. Iný postoj mali Peter, Šimon a Ondrej, ktorí na zavolanie Ježiša: „Poďte za mnou , učiním vás rybármi ľudí“, hneď zanechali siete a nasledovali Ho.

Nasledovalo žehnanie novonarodenej Renátky, pri ktorom sa cirkev modlila a žehnala jej i jej rodičom tak, ako Ježiš žehnal deťom, keď bol tu na zemi.

Jano Repka, pastor zo Spišskej Belej, upriamil našu pozornosť na novú budovu a na vďaku za prácu bratov a sestier, ktorí sa na jej prestavbe podieľali. Poďakoval aj nášmu pastorovi Petrovi Minárikovi za možnosť práce na Božom diele pod jeho vedením. Cirkev v Poprade pripodobnil ku stromu, ktorý prináša dobré ovocie, čo nás domácich veľmi potešilo a povzbudilo do ďalšej služby.

Sám pastor Peter vyjadril veľké ďakujem všetkým ktorí, na budove pracovali alebo prispeli finančnými darmi a taktiež Bohu za to, že nás uschopnil k tomuto dielu. Aj keď Boh neprebýva v chrámoch učinených ľudskou rukou, ale v našich srdciach, je veľmi dôležité aby zbory mali vlastné budovy, miesta kde sa môžu stretávať a spolu chváliť Boha ako jedna rodina a kde majú možnosť prísť aj ľudia, ktorí potrebujú riešenia do svojich životov, ktorí potrebujú nájsť Ježiša ako svojho spasiteľa.

V 1. Knihe Kráľov sa píše, že za čias kráľa Šalamúna sa Boh priznal ku chrámu, ktorý postavili tak, že oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli obstáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. Žiadna budova, ba ani nebesia nebies nevedia pojať veľkosť Božiu, preto sa Šalamún modlil, aby Boh vypočul na nebi, na mieste svojho prebývania, a splnil všetko čo sa bude cudzinec, teda aj my modliť.

Podstata je v tom, aby každý človek bol vo zmluvnom vzťahu s Bohom a vedel k Nemu volať. Keď budeš volať k Bohu v zmluve v krvi Ježiša Krista, on ťa vypočuje nielen v našej novej budove, ale na ktoromkoľvek mieste kde si. Nad to všetko nám Boh sám pripravuje nový Jeruzalem zo živých kameňov, ktorým si, alebo môžeš byť aj ty sám.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.