Prvá regionálna konferencia 2023

„Ukáž mi svoju slávu“- taká bola ústredná myšlienka celej konferencie v dňoch 17.2. – 19.2.2023.

V piatok večer 17.2.2023 sa stretla konferenčná mládež. Po moderných chválach skupiny New Level sa mladým prihovoril Daniel Mačák. Nemôžeš sa sám zachrániť. Boh poslal svojho Syna, aby si mal večný život.

„Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“  Rim. 6:23

Zbyněk Drlík, pastor zo Spišskej Novej Vsi povedal, že Ježiš nie je historická osoba. On je osoba tvojej budúcnosti. Je vzácne, že Boží ľud sa môže zísť a byť v Božej prítomnosti. Čím viackrát to zažiješ, tým viac sa všetko ostatné stane pre teba všedné. Mojžiš dostával zjavenie v Božej prítomnosti, v Božej sláve. Si pravidelne v Božej prítomnosti? Hospodinova sláva je tam, kde je zídený Boží ľud. Zbyněk Drlík zdôraznil slovo: „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ Jozua 24:15

V sobotu doobeda 18.2.2023 nás chválami previedla skupina Rakľom. Ján Gažik, pastor z Kežmarku povedal, že túži vidieť Božiu slávu v cirkvi aj v živote. Čo nás posúva do Božej slávy? Réma nás posúva do tej slávy, ktorú nevieme urobiť vlastnou silou.

Ján Repka, pastor zo Starej Ľubovne povedal, že našu generáciu nevieme zachrániť bez Božej slávy. Potrebujeme sa naučiť správať v sláve a nasať ju do seba. Položil otázku: Kde je tá Božia sláva, kde ju hľadať ? Na kom je a na kom nie je ? Sú „ťahúni“,  ktorí ťahajú Božie dielo. A sú tí, ktorí len splývajú. Nechaj, aby Duch Svätý do teba vložil silu, ktorou budeš ťahať Božie dielo. Ak si znovuzrodený, tá sláva už je v tebe.  A druhú slávu očakávame, kedy príde, v osobe Ježiša Krista. Akým vzorom je nám Ježiš? Neodovzdával svoju slávu, ale slávu svojho Otca. A my máme odovzdávať slávu Ježiša.

„A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako my sme jedno.“ Ján 17:22

Hľadáme Jeho slávu, pokoj, autoritu, aby zachránila našich blízkych. My prenášame slávu. Z pomazaného prechádza pomazanie na ďalšieho človeka.

Na sobotňajšej večernej bohoslužbe sa nám po chválach skupiny New Level prihovoril Marek Štrbák. Rozprával o Ježišovi, ktorý na seba zobral celý náš trest.  Zbierku uviedol Jozef Hangurbadžo a potom sme počuli kázeň pastora Zbyněka Drlíka. Povedal, že celá Biblia hovorí o Ježišovi. Boh Otec stále ukazuje na Syna.

„Toto je ten môj  milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte.“  Mat. 17: 5

Aj Dávidove žalmy sú o Ježišovi. Ján Krstiteľ hovorí: „Ten, ktorý ide po mne, On vás dostane do spoločenstva s Duchom Svätým.“ Ten, kto miluje Syna, pre neho nie je možné, aby sa nezaľúbil aj do Svätého Ducha.

Zbyněk Drlík sa opýtal: Kedy začne fungovať tvoje kresťanstvo? Na Letnice. Ježiš nás krstí ohňom Svätého Ducha. Božie slovo bez Svätého Ducha nefunguje. Duch Svätý je 2000 rokov „docestovaný“ z neba. To, že slúžiš, ťa nezbavuje zodpovednosti hovoriť Božie slovo. Pred Bohom máš mať perfektnú vnútornú formu.

V nedeľu počas chvál domácej skupiny Tymy prebiehali krsty. Devätnásť ľudí sa rozhodlo pre tento dôležitý krok v živote kresťana. Po zbierke, ktorú uviedol Ľubomír Kramer, sa nám prihovoril pastor z Podolínca, Mário Gažik. Povedal: Pán o tebe vie, pozná, kedy ťa má dvihnúť. Ak budeš verný, budeš Mu slúžiť, každý deň budeš zažívať amnestiu, novú milosť. Aj dnes odovzdaj celý život Bohu, všetky svoje strachy. Keď vieš, kto je v tebe, budeš chodiť so vztýčenou hlavou. Ježiš za teba nezaplatil eurami, ale svojou drahocennou krvou.

Popradský pastor Peter Minárik povedal, že sme tu preto, aby sme slúžili Bohu. Hovorme: „Pane, čo mám ja urobiť ?“ Cieľom spasenia je, aby bolo spojené nebo so zemou. Aby zem bola pokrytá Božou slávou. Boha sa nedá vidieť. Mojžiš videl v srdci, kým Boh je. Vidíš to, čo videl Mojžiš? Tvár Boha je v tom, že poznáš KÝM ON JE. Môžeš s Ním rozprávať tvárou v tvár. Viď Boha vo svojom srdci a vtedy je všetko možné. Nie si tu preto, aby si sa bál o život, ale aby si Jemu dal život. Keď si užitočný pre Božie kráľovstvo, to je to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. Si nadobudnutým vlastníctvom Božím, určeným na Jeho slávu.

Zo zeme odišla Božia sláva a k tomu, aby sa navrátila, bolo treba Ježiša Krista. Keď Ježiš zomrel, opona sa roztrhla.  A kde sa dá dnes vidieť Božia sláva? V cirkvi. Vláda Ježiša Krista je viditeľná len v tých, ktorí odovzdali život Ježišovi. Keď vidíš Božími očami, vidíš celkom iné veci. Viera nepozerá späť, ale do budúcnosti a z toho vytvára prítomnosť.

Konferencia bola skvelá. Niekoľko ľudí prijalo Ježiša do svojho srdca. Na konci sme mali Večeru Pánovu. Prežili sme tri dni plné Božej prítomnosti. A ako povedal Zbyněk Drlík, Božia prítomnosť ide hlboko do jadra našej osobnosti.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.