Dotyk prebudenia

Pastor a evanjelista Dr. Richard Moore veľa cestuje a slúži. Keď mal sedemnásť rokov, uveril a Boh ho povolal kázať. Všade, kde ide, nesie veľké Meno – Ježiš. V týchto dňoch navštívil 11 českých a slovenských miest. U nás v Poprade bol večer 12.3.2022.

Povedal, že El Šaddaj – Boh, ktorý je viac, než dosť, je tu dnes večer. Modlil sa: „Duchu svätý, hýb sa na tomto mieste. Nech sa prevalí vlna uzdravenia. Očakávajme znamenia, divy a zázraky.“

Povzbudil nás, že ak nás Boh požehná, každý to bude vidieť. Neospravedlňujme sa za to. Budú nám aj závidieť. Choroba a chudoba sú prekliatím. Ale Ježiš nás vykúpil spod kliatby. On zobral našu chorobu a chudobu. Duch temnoty je zviazaný.

V Skutkoch 13:52 je napísané, že učeníci boli naplnení radosťou a Svätým duchom. Divy a zázraky boli robené skrze ich ruky. A toto je pre každého. Boží plán je, aby sme boli umytí krvou Ježiša, naplnení Duchom svätým, hovorili jazykmi, oslavujúc Boha a svedčiac o Jeho divoch. Aby sme chodili v znameniach a zázrakoch. Richard povedal, že chce, aby sa pozdvihla naša viera. Aby aj cez nás boli manifestované zázraky. Boh, ktorému slúžime, je živý. Reprezentujeme Ježiša. Nie sochu, ale Pána pánov a Kráľa kráľov. Preto nerobme kompromisy voči Božiemu slovu.

Opýtal sa: „Keď ti povedia, aby si sa nemodlil a nešiel do cirkvi, čo budeš robiť?“ V Biblii vidíme príbeh o Danielovi, ktorý sa modlil napriek zákazu. Bol radikálny. Vedel, kto je jeho Bohom. Keď vieš, kto je tvojím Bohom, si silný a pevný. Prehlasuješ evanjelium. Boh, ktorému slúžiš, je živý, nezanechá ťa. Nemusíš sa ničoho báť. Bude všade s tebou, aj v horiacej peci. Ako s mládencami Šadrach, Mešach a Abednego.

Sú dva spôsoby života. Človek žije vierou, alebo strachom. Viera nie je automatická. Je to voľba. Veríš, lebo si sa rozhodol, vybral si si to. Tomu, kto verí, je všetko možné. Nedovoľ, aby do tvojho života vošla nevera. Zbav sa všetkého, čo produkuje pochybnosti. Dôveruj a ponor sa do Božieho slova. Je to nadradená autorita. Keď povieš Meno Ježiš, mení sa atmosféra. Musí odísť každá choroba a chudoba.

Pomedzi kázanie sa Richard Moore modlil za ľudí, dokonca aj za deti. Mnohých si sám zavolal dopredu. Bola viditeľná prítomnosť Ducha Božieho a Božia moc. Ako povedal: „Radosť a Duch svätý je pre každého.“

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.