Je vyťahovanie veršíkov na Nový rok falošným proroctvom?

 Takže takýto zvyk, či tradícia určite nemá v Biblii opodstatnenie. Naopak, keď sa čítalo, tak celé state. Napríklad:

„A čítali z knihy, zo zákona Božieho, zrozumiteľne, vykladajúc zmysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo.“ Neh 8:8
„Potom vzal knihu zmluvy a čítal pred ľudom. A riekli: Všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť a poslúchať.“ 2M 24:7
„Potom čítal všetky slová zákona, požehnanie i zlorečenie, všetko tak, ako je napísané v knihe zákona. Nebolo ničoho zo všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, čoho by nebol čítal Jozua pred celou obcou Izraelovou, i pred ženami i pred deťmi i pred pohostínom, ktorý chodil v ich strede.“ Joz 8:34-35
 
Keď čítame Bibliu potrebujeme rozlišovať, kto hovorí, čo hovorí a komu hovorí. Potrebujeme jasne rozlíšiť, čo môžeme na seba vztiahnuť a čo nie. Napríklad: Keď Ježiš kráčal po mori a veslujúci učeníci sa ho naľakali, Peter odvážne povedal: „Ak si to ty prikáž mi, aby som prišiel k tebe po vode.“ Ježiš mu odpovedal: „Poď!“ Toto slovo zaznelo pre Petra do konkrétnej situácie a to je dôvod, prečo vedel Peter prísť k Ježišovi a prečo sa to mne ešte nepodarilo. Mne Ježiš nič také nepovedal.
 
Tak isto nemôžeme ľubovoľne spájať, či vytrhovať verše Biblie z kontextu podľa našich prianí, lebo samovoľný výklad nie je dovolený. Svätý Duch je autorom Božieho Slova a On je tiež ten, kto ho vykladá. Ináč sa môžeme riadne zamotať. 
„A zhovievavosť nášho Pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti, jako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie.“ 2Pet3:15-16
 
Vyťahovanie si náhodných biblických veršíkov ako proroctvo od Pána na budúci rok je to isté, ako veštenie z karát, no namiesto karát sú použité verše Písma. Len si predstavte, že by ste si vytiahli tieto dva náhodné verše:
… (Judáš) povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. Mt 27:5 
Vtedy mu povedal Ježiš: Idi a čiň aj ty podobne! Lk 10:31
 
Biblia je jediný pevný zdroj ako spoznať Boha a uchopiť večný život v privlastnení si vierou zásluhy Ježiša Krista na kríži. On sám hovorí, že Jeho slová sú Duch a sú život, pre tých ktorí ich príjmu.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.