Druhá regionálna konferencia 2023 – evanjelium každému

Jozséf  Nagy je evanjelista a pastor z Budapešti zo zboru Hit Gyülekezete.  V dňoch 5.5. – 7.5. 2023 štyri krát kázal na konferencii v Poprade.  Hlavnou témou boli slová Ježiša: „ Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu.“

V piatok večer sa prihovoril mládeži. Múdrosť získaš z Božieho slova. Nenasleduj svet, ale Ježiša. Vráti sa veľmi skoro. Boh má s tebou plán, chce ťa používať.  Uplatniť sa vieš len skrze Ducha svätého. Tajomstvo tvojho úspechu: Nepomiešaj sa s týmto svetom.  Neber si vzor z internetu. Ak pozeráš to isté, čo mladí zo sveta, budeš Bohom nepoužiteľný. Vo svete je čoraz väčšia temnota. Nemiluj klamstvo. Na čo sa sústredíš, na svoje potreby alebo na svoje poslanie? So smelosťou reprezentuj Ježiša pred ľuďmi. Hovor evanjelium spolužiakom, príbuzným, susedom.  Začni svietiť a prestane tma v tvojom srdci. Nemaj o sebe negatívny obraz, si veľvyslancom Mesiáša. Choď k ľudom veselo a smelo, aby bolo vidno, že si šťastný.

V sobotu doobeda Jozséf pokračoval  v začatej téme. Žijeme v posledných časoch. Na svete sú vojny, zemetrasenia, pandémie. Kým sa vráti Ježiš, potrebujeme zachrániť čím viac ľudí, povedať im, že Ježiš je naše výkupné. Večný život vedia získať tak, že v Neho uveria. Nejednajme podľa toho, čo cítime, ale čo hovorí Boh. On čaká, aby sme povedali ľuďom radostnú správu, že príde Božie kráľovstvo. Modlime sa aj za blízkych, znova ich oslovme. Ľudia sú v zajatí diabla. Boh je zhovievavý a čaká, aby sme im povedali evanjelium. Nepozerajme na seba tak, že sme nič, vtedy nemáme odvahu. Odvaha nie je pocit, ale porazenie strachu. Aj smelí sa boja, ale myslia na poslanie. Žime pre svoje nebeské poslanie. Sme veľvyslanci Krista, je v nás Boží Duch a Božie slovo. Boh nás chce používať. Nehanbime sa za Ježiša, buďme naňho hrdí.

V sobotu večer evanjelista Jozséf Nagy povedal, že o našom zbore bude dobrý chýr. Ježiš chystá národy na stretnutie s Ním. Čoskoro sa ozve šófar (hlas trúby) a budeme letieť k Pánovi. Ľudia nemajú obraz o budúcnosti. Treba im hovoriť: „Príde Božie kráľovstvo.“ My vieme pod pomazaním dávať túto radostnú správu ďalej.  Naplňme sa Duchom Svätým a smelo kážme. Hovorme každému, aj tým, ktorí nechcú počuť. Ako vieme Ježiša nasledovať tak, aby sme boli rybármi ľudí? Nebuďme prilepení na zem, buďme v lodi, v cirkvi. Boh nepoužíva iba tých, ktorí sú dokonalí. Ľudia sú pod satanovou mocou. Boh tohto sveta im oslepil zmysly. Musíme ich vyslobodiť skrze kázanie evanjelia. Nehanbime sa za Boha, za svedectvá. Ak treba, znesme aj utrpenie pre evanjelium. Pavol vo väzení nepozeral na klady na nohách, ale chválil Pána.

V nedeľu doobeda sa pokrstilo 25 ľudí. Jozséf Nagy pokračoval v kázaní. V zbore je zviazané nebo so zemou. Ako sa Ježiš vráti? Tak isto, ako odišiel. Príde z nebies a zastaví sa na oblakoch. Vytiahne si svoju nevestu – cirkev. Sú ľudia, ktorí vedia počuť evanjelium iba od teba. Oslov ľudí zo srdca do srdca. Si soľou tu na zemi. Soľ svoje okolie. Zachraňovanie ľudí nech sa ti stane životným štýlom. Čím bude svet horší,  o to s väčšou láskou choď k ľuďom. Ježiš príde, keď sa naplní počet tých, ktorí sa majú obrátiť. K vykonávaniu Božej vôle maj taký vzťah, ako k jedlu. Ako Boh poslal Ježiša, tak Ježiš posiela teba.

Na konci sme mali Večeru Pánovu a pastori sa modlili za ľudí. Počas štyroch dní konferencie na bohoslužbách zneli chvály kresťanských hudobných skupín TyMy, Romani Archa a  New Level. Jozséf Nagy nás veľmi povzbudil ku kázaniu evanjelia s novým nadšením v srdci.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.