Duchovní ľudia odovzdávajú duchovné hodnoty

Povedal, že má radosť, že u nás môže byť. Povzbudil náš, že Pán koná medzi slovenskými zbormi a naša práca bude mať odmenu. Už počas chvál sa stretávame s Bohom. Sme od Neho závislí. Je požehnanie byť v spoločenstve s Ním. Z bohoslužby odchádzame svätejší, máme podiel z Jeho prirodzenosti.

Teraz na jeseň Izrael slávi Sviatok stánkov. Mesiáš bude prebývať v Jeruzaleme. Bude tu preto, aby zmieril človeka s Bohom, človeka s človekom. Odkaz Sviatku stánkov je ten, že dostaneme nový stánok – nové oslávené telo. Tisíc rokov bude na zemi vládnuť Mesiáš.

2.Kr. 2:1-17
Ďalej Miklós rozoberal príbeh Elíáša, ako bol vzatý do neba. V dejinách Izraela bolo najtemnejšie obdobie, vládla Jezábel. Ale vtedy sa prejavili aj Božie zázraky. Aký odkaz obsahuje tento príbeh pre našu dobu? Ako by sme vedeli žiť v temnom svete tak, aby sme neboli stiesnení, ale aby sme s radosťou vykonali Božiu prácu? Aký bol posledný deň Eliáša na zemi? Čo by sme spravili, keby sme žili posledné hodiny svojho života?

Pavol hovorí, že v poslednom čase bude ťažké obstáť. Rozmnoží sa neprávosť vo svete. Napriek tomu buďme takými ľuďmi, ktorí vykonajú Božiu vôľu. Eliáš chodil v Božom poslaní aj v posledný deň. Aj my vykonajme to, čím nás Boh poveril. Nie je potrebné, aby nás ovplyvňoval stav sveta. Elizeus bol v šľapajách svojho majstra. Aj my sa máme pripravovať na vytrhnutie, na stretnutie s Pánom. Elizea nič nedokázalo odrezať od Eliáša. Je dobré byť v prítomnosti duchovných osôb. Takíto ľudia budú v posledných časoch rozdávať obrovské duchovné hodnoty.

V duchovnom svete existujú veci, ktoré keď vykonáme, budú mať moc. Napríklad krst znamená získanie nového života. Alebo zdvihnutá Mojžišova ruka, kým ju mal vystretú, Jozue vyhrával.

Elizeus chcel získať to pomazanie, tú hodnotu, ktorú mal Eliáš. Aby to bolo prenesené na ďalšiu generáciu. Vtedy bolo v Izraeli ťažké obdobie, uctievali iných bohov. Aj dnes chce svet odstrániť uctievanie pravého Boha, desatoro, hodnoty rodiny. Ale my, kým sme tu, robme Božiu prácu.

Sú 4 stanovištia, kde Boh zobral Eliáša a previedol ho počas posledného dňa:
1. Gilgál – znamená obrat, oddelenie od sveta, od starej prirodzenosti. Boh dal Jozuovi pokyn, aby obrezal synov Izraela, ktorí vyšli z Egypta. Každý štart začína tak, že ten, kto chce ísť s Bohom, musí opustiť Egypt a príde obrat. Ukrižovali sme svoje telá so žiadosťami. Kresťania síce na túžbu povedia nie, ale nevedia, čo urobiť s vášňami ( napr. s hnevom).
2. Bétel – dom Boží. Kto je dom Boží? Boh neprebýva v chrámoch ľudskou rukou vybudovaných. Prebýva v tebe, ty si Boži chrám. Žijeme v čase obnovy. Boh stavia z ruín. Svoju prácu nevykoná počas jednej generácie, po nás príde ďalšia, ktorej potrebujeme odovzdať hodnoty. Keď Jákob utekal, v Bételi sa otvorilo nebo a anjeli chodili po rebríku. Boh chce dať do harmónie nebo a zem. Je miesto, kde spojí nebo so zemou. Je to zbor. Boh tu dáva svoju prítomnosť. Aj tvoja domáca komôrka, kde sa modlíš, to je tvoj Bétel. Keď Petrov tieň uzdravoval chorých, nebo a zem boli spojené. Potrebujeme obnoviť Božie domy, sme v práci prebudenia. Bojujme za zbor, za rodinu.
3. Jericho – miesto, kde sa nedalo žiť. Tu Boh vykonal zázrak svojmu ľudu, získali víťazstvo. Skrze trúbenie, Božiu moc, spadli múry Jericha. Buďme bohabojní. Strážme svoje telo až po vzkriesenie, nevydajme ho špine, ktorá sa vylieva na tento svet. Skrze Božiu moc padne diablova opozícia.
4. Jordán – miesto rozdelenia. Eliáš a Elizeus idú, Eliáš si dá dolu plášť, rozdelí Jordán. Božia moc rozdelila vody. Často do cesty, ktorá vedie k zasľúbeniam, prídu také prekážky, ktoré je možné odstrániť len Božou mocou. Ty musíš rozdeliť svoj vlastný Jordán. Čo by si si vypýtal od Boha? Šalamún si pýtal múdrosť a Boh mu dal viac. Je dôležité naučiť sa pýtať od Boha. Žiadajme o svoj národ, mesto. Musíme spraviť, čo je pre našu generáciu dôležité. Potrebujeme sa obnoviť. Nebyť frustrovaní, ale silní, a konať Božiu vôľu. Aby Otec bol oslávený v Synovi. Je veľmi dôležité, aby sme boli v súlade s Božou vôľou. Božie pomazanie odstráni celé hory. Eliáš odišiel vo vetre nechal tu svoj plášť. Keď ťa Boh pomazal, nezrútiš sa. Hoci v posledných časoch budú vysmievači, ktorí opovrhnú Božím slovom. Vieme uchopiť Božieho ducha, pomazanie, načerpať nové sily. Sám Ježiš nám poslal svoj plášť. Pýtajme si od Boha viac sily, víťazstiev do života, aj do služby.

Nakoniec sa Miklós modlil za potreby ľudí. Jeho kázanie nás povzbudilo v ďalšom hľadaní Boha. Aby sme boli duchovní ľudia, ktorí odovzdajú ďalšej generácii pomazanie. Tak, ako Eliáš zanechal Elizeovi.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.