Myseľ Kristova – naše vyznanie – verný Boh

Pastorova manželka, Majka Mináriková privítala 26.5. 2023 na piatkovom večernom stretnutí sestry, staršie i mladšie a začala svoje vyučovanie vetou: „Boh je verný a vypočúva modlitby, aj keď ich nevidíme vypočuté hneď a nepoznáme ani čas, kedy sa naplnia, ale napriek tomu vieme, že Boh je verný!“

Ďalej pokračovala vyučovaním z Knihy Prísloví a zaoberala sa 15. kapitolou. Postupne vykladala a rozoberala jednotlivé verše. Otázka, ktorú si musíme položiť: „Čo urobíme, keď nevidíme vypočutie našich modlitieb hneď?“ Nahneváme sa? Sme smutní, či sklamaní? Napriek tomu, ako sa cítime a akokoľvek ťažké sa to zdá, nenechajme si zobrať pravdu Božieho slova. Ďalej ho vyznávajme. Zostaňme pokorné a hľadajme Božiu cestu a vedenie Svätého Ducha do našej situácie. Naučme sa rozpoznať ako hovoriť, ako myslieť a ako konať.

Ak sme v situáciách, keď naše modlitby neboli naplnené, zle hovorili, rozmýšľali alebo konali, urobme pokánie. Dajme pozor na to, ako hovoríme, nech je to v duchu krotkosti a s pokorným srdcom. Povedzme to v úcte, nie vyčítavo: „Ja to takto vnímam, čo ty na to povieš ?“

Pr.15,3; Pr.15,9  Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj dobrých. Hospodinovi sa protiví cesta bezbožníka, miluje však toho, kto kráča za spravodlivosťou.

Boh pozoruje naše konanie i rozmýšľanie. No ostáva trpezlivý a milostivý, preto ani my neodsudzujme samé seba, ak je potrebné, urobme pokánie a usilujme sa o spravodlivosť. Naučme sa radovať z toho, čo už máme, buďme vďačné a užívajme si to dobré, čo sme už od Pána dostali. Máme Boha. Raz tu aj tak všetko necháme. Pokoj, láska a jednota, to má väčšiu cenu. Len vtedy vieme prijať Slovo, keď je naše vnútro v poriadku. Niekedy si potrebujeme povedať: „Musím sa zrovnať.“ Keď nás Božie slovo karhá, je to dobre.

Pr.15,10 Prísny trest zastihne toho, čo sa spúšťa z cesty, ten, čo neznáša napomínanie, zomrie.

Prísna kázeň a napomínanie je pre nás na život, lebo pokiaľ si neobľúbime karhanie, stratíme ducha života. Preto nepohrdnime radou ani karhaním.

Pr.15,8 Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči.

So smelosťou a vďakou poďme v modlitbe k Pánovi, aj v čase, keď prechádzame púšťou. Vylejme si srdce pred Pánom: „Pane, nerozumiem tým veciam, bolí ma to, ale aj tak ti verím. Dávam to Tebe, lebo Ty si nad tým.“ Nedovoľme, aby  bolesť a starosti ubili nášho ducha.  Nedajme si zobrať radosť a pokoj.

Pr.15,2 Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti. 

V každej okolnosti volajme k Bohu, aby nám dal múdrosť, strážme svoje ústa, aby z nich vychádzalo poznanie a nie prchkosť, či pochabosť. Múdrosť znamená niekedy aj neodpovedať. Ak dávame pozor na to, ako konáme a čo hovoríme, chránime svoj život. Do každej situácie pýtajme Pána nech nám dá múdrosť správne sa rozhodovať a konať. S múdrosťou otvárajme svoje ústa.

Cieľom nášho kresťanského života je osoba Boha a to, aby sme našli Božiu vôľu pre náš život, aby sme naplnili Boží plán. A pokiaľ máme tento cieľ na prvom mieste a stále pred očami, vieme sa tešiť z každého požehnania a byť vďačné. A práve toto vďačné a radostné srdce nám pomôže prejsť cez všetky okolnosti a priniesť viac Božej milosti do nášho života. Lebo Božie kráľovstvo je pokoj, radosť a spravodlivosť v Duchu svätom. Pokračujme teda ďalej a zostaňme aj my verné voči Bohu, ktorý verným Bohom ostáva. Očistime svoje srdcia, svoje ústa  a dajme celé srdce Pánovi. Aby sme si za všetkých okolností udržali osobný vzťah s Bohom.

Majka na záver povedala, že evanjelizácia, to nie agitácia ľudí do zboru, ale že im prinesieme tú podstatu – evanjelium. Dajme ľuďom slobodu a netlačme ich. Bez osobného vzťahu s Bohom sa neudržíme. Povzbudila nás, že každá sme cenná a pekná a máme sa vidieť šikovné a múdre. Keď máme Boha na prvom mieste, On naplní aj naše túžby.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.