Nádej jednotlivca a budúcnosť cirkvi

002Do Božej prítomnosti nás uviedla skvelá hudobná skupina chvál TY§MY. Popradský pastor Peter Minárik nás povzbudil, aby sme chválou prelomili nebo nad Popradom. Pastor Kamil Dzuriak z Liptovského Mikuláša uviedol zbierku. Porovnal dávanie Ábela a Kaina. Ábel vedel dať hodnotnejšiu obeť, pretože obetoval s vierou.

Naša životná múdrosť nie je možná bez uctievania Pána. Uctievači Pána sú tí, ktorí sa podieľajú na projekte zmierenia.
Pastor Peter rozobral príbeh Jóba. Keď sa ti stane niečo zlé, napadne ťa, že prečo sa to stalo, čo som vykonal? Jób nebol príčinou problémov, ktoré sa mu stali, nič neurobil zle. Povedal: „Boh dal, Boh vzal“.

Ži tak, aby si bol v poriadku. Bez ohľadu na to, že sa ti v živote môžu stať zlé veci. Určite si nebol na tom tak, ako Jób. Jeho telo bolo samý vred, ale on veril vo vzkriesenie tela: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom.“ ( Jób 19:25)

Pomazanie Božie ťa udrží pri živote. Stále máš nádej. Pre svoju rodinu, pre blízkych. Dívaj sa z pohľadu večnosti, nie časnosti – pozeraj na to, čo je nad telom.

„Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, znie výrok Hospodinov – vrátia sa z nepriateľskej krajiny, tvoje potomstvo má nádej.“ ( Jer.31:16-17)

Povedz: „ Moja nádej nezahynie, lebo som zakorenený v Ježišovi Kristovi. Som vsadený výhonok, neuzriem smrti. Môj Vykupiteľ žije. Dôverujem Pánovi a radujem sa v ňom.“

Peter Minárik nás povzbudil, aby sme hlásali evanjelium vhod – nevhod. Ak si povedal evanjelium aspoň jednému človeku, urobil si viac, ako matka Tereza. Cirkev potrebuje veľa služobníkov.

Ján Repka, pastor z rómskeho zboru v Starej Ľubovni, predstavil troch služobníkov – Imra, Mária a Ľuba, ktorí boli ustanovení do služby.

Pastor Mário Ovčár z Košíc hovoril o budúcnosti cirkvi. To bolo vlastne aj cieľom celej konferencie, aby bola obnovená nádej jednotlivca a aj nádej cirkvi, že Pán je s nami. Posilniť sa na základe videnia z Božieho slova. Žijeme v posledných časoch.

Medzi ľuďmi je zovretie, strach. Je to aj v cirkvi, ale postavme sa proti tomu. Pozitívnym znakom poslednej doby je to, že bude obnovený Izrael. Pán si príde pre svoju cirkev – slávnu, nepoškvrnenú. Pán chce obnoviť veriacich, aby dokázali ísť a kázať všade. Najprv musí prísť apostázia, potom Antikrist. V posledných časoch niektorí odpadnú od viery. ( 1. Tim. 4:1, 2. Tim.3:2).

Je potrebné skúmať svoj život, kde sa nachádzame, pod akými vplyvmi. Lebo v posledných časoch sa to ešte zosilní. (Kto sa posväcuje, nech sa posväcuje ďalej, kto hreší, nech hreší ďalej).

Kde sa nachádza tvoje srdce v rámci hnutia zboru? To, čo je dnes v tebe, to ešte narastie. V posledných časoch ochladne láska mnohých. Čiňme pokánie, lebo tak príde obnovenie cirkvi. Sme na hrane večnosti. O to silnejšie sa venujme kázaniu evanjelia. Získavanie duší je priorita. Hľadajme najprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné nám bude pridané. Buďme súčasťou prebudenia.

Po doobedňajšej bohoslužbe nasledovali krsty ľudí v Gerlachove v hoteli Hubert. Sedem ľudí bolo pokrstených biblickým krstov ponorením do vody.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.