„Žena odiata slnkom“, kto je to?

Chápem, že keď si človek neznalý Biblie prečíta len túto časť, tak sa mu vybaví predstava, že toto znamenie ktoré videl Ján musí byť predsa Mária. Na Slovensku je silné katolícke chápanie a vysvetľovanie tradície, čo je hlboko zakorenené v myslení ľudí, na základe čoho sa posudzuje realita, bezohľadu na to, že je často v úplnom rozpore s Božím Slovom. Ľudia sa radšej priklonia k tradícii, lebo nepoznajú tvrdenie z Biblie a sú leniví čítať ju. Sám Ježiš hovorí:
Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.  Ján 8:31-32
Pravda nie je názor človeka ani tradície, ale Božieho Slova, preto ak nechceme byť oklamaní musíme sa zaoberať Bibliou. Je veľa sôch a obrazov znázorňujúcich ženu odiatu slnkom s dvanástimi hviezdami a takto znázornená katolícka predstavu Márie. Keď chceme pochopiť význam pozrime si celú stať:
A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanástich hviezd. A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov, a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. A žena utiekla na púšť, kde má miesto, pripravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dvesto šesťdesiat dní. A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; zvrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Preto sa veseľte, nebesia, a ktorí stánite v nich! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. A keď videl drak, že je zvrhnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca. Ale žene sa dali dve krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, preč od tvári hada. A had pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka. Ale zem pomohla žene; lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo svojich úst. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista.   ZJ 12:1-17
 
Prorocké videnie opisuje budúce utrpenie a zápas Izraela v posledných časoch. Izrael sa bude 3,5 roka skrývať na púšti, diabol prehrá nebeskú vojnu s Michalom a spolu so zlými anjelmi bude zvrhnutý na Zem. Izrael bude na púšti ochránený od diabla, preto pôjde prenasledovať Bohabojných ľudí z ostatných národov.
Dvanásť hviezd je 12 pokolení Izraela, mesiac pod nohami je územie medzi muslimskými národmi, pôrodné bolesti znamenajú historické súženie  Izraela a porodenie chlapca je pôvod Mesiáša zo Židov.
Mária matka Ježišova tieto veci nezažila, takže ju nemôžeme stotožniť s opisovanou postavou. Táto žena sa nedá stotožniť s nejakým korunovaním v nebi, lebo je prenesená na púšť a nie do neba. Jediný, kto je prenesený k Božiemu trónu je dieťa, čo sa jednoznačne vzťahuje na Ježiša, ktorý bude súdiť všetky národy – pásť ich železným prútom. 
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.