Neprehraj boj o spasenie

Janko Repka povedal, že sme na dobrej ceste, lebo ideme za cieľom našej viery, ktorým je spasenie duší. Môžeme uniknúť prichádzajúcemu súdu a trestu. O tom, že sme sa narodili, sme nerozhodli my. Ale to, že sa človek môže narodiť z Ducha – znovuzrodiť, na to sa potrebuje sám rozhodnúť prijať Ježiša Krista. Vtedy jeho život nadobudne nový – duchovný rozmer.
Ďalej kazateľ hovoril o pomazaní vo vzťahu k vytrhnutiu. Mojžiš bol Bohom povolaný. Popri ňom bol zachránený celý národ. Jeho brat Áron a sestra Miriam zistili, že aj ku nim Boh hovorí. Chceli rozprávať do života Mojžiša. Aj do života znovuzrodených kresťanov Boh hovorí.

Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch a podelené sú prisluhovania, ale ten istý je Pán: a podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. A každému je daný prejav Ducha na ( všeobecný) úžitok. 1. Kor. 12:4-7

Budovať cirkev nie je malá vec. Máme duchovné dary. Ducha sa nedá dať do tradície. Môžeme chodiť v pomazaní a vidieť, že Boh sa ku nám priznáva. Existuje osobné aj služobné pomazanie. Do akej miery bude pôsobiť tvoje osobné pomazanie na ľudí, to je na Bohu. Osobné pomazanie má byť silnejšie, ako služobné. Keď hovoríš ku démonom a chorobám a oni odchádzajú, je to súčasť osobného pomazania. Nech sa cez teba prejavuje moc. Janko Repka zdôraznil, že je vďačný za duchovných vodcov ( Š. Németha, J. Kříža…)

Poslúchajte si vodcov a buďte im povoľní, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho. 1. Kor. 13:17

Budeme sa modliť aj za to, aby sme vedeli lepšie odpúšťať. Na mladých kresťanoch pracuje Boh inak, ako na starších. Udeje sa im zázrak, ani nevedia ako. Keď nevidíme veci ísť tak, ako by sme chceli, nezanevrime. Hľadajme Božiu tvár, Božiu prítomnosť, On nám bude čím ďalej, tým viacej pomáhať. Pomazanie nikdy nepracuje rovnako. Je živé a potrebujeme ho nasledovať. Je dôležité, aby sme videli nadprirodzenú moc Ducha Svätého medzi nami. Sme odkázaní na pomazanie. Aby sa oslobodila Božia moc, potrebujú byť také vzťahy, v ktorých je odpustenie. Ak si odpúšťame previnenia, je medzi nami Božie kráľovstvo.

Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho. A ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa sedem ráz cez deň previnil proti tebe a sedem ráz vrátil by sa k tebe a povedal by. Kajám sa! – odpusť mu. Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery!
Luk. 17:3-5

Potrebujeme si pýtať nový dar viery na odpustenie. Skrze odsúdenie sa nikto nezmenil, to nefunguje. V bázni konajme svoje posväcovanie a tak čakajme na vytrhnutie.

V kázaní pokračoval Zbyněk Drlík. Povedal, že keď je viera preskúšaná cez oheň, vtedy sa ukáže, čo je viera a čo bolo len nadšenie. Svätý Duch nás chce pripraviť, aby sme neboli zaskočení. Ak aj teraz prežívame súdy a skúšky nad sebou, je to preto, aby sme boli pripravení. Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré. Zbyňo povedal, ako v súčasnosti začína svoj deň. Je to Slovom:

On dáva ustatému silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýňajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú. Iz.40:29-31

Netreba sa báť toho, či teraz o niečo prídeš. Ale toho, že by si neprišiel do neba. Aby sme získali to najvzácnejšie, musíme prehodnotiť všetko ostatné.

Kráľovstvo nebeské je podobné kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Mat. 13:45-46

V posledných časoch vychladne láska mnohých, vychladne nadšenie ( voči cirkvi, voči všetkému). Aby sme neboli v tej skupine mnohých, potrebujeme prehodnocovať svoje životy. Neprehrajme svoj boj o spasenie. Ježiš odišiel do neba pripraviť nám príbytky. Ked príde, nech nie je v tvojom živote nič zlé. Neustále očisťuj svoje srdce. Trápenie tu na zemi má koniec. Aj keby tvoje telo zažilo škodu, oplatí sa dostať do neba, na to miesto večného života.

Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, svedčiť o evanjeliu milosti Božej. Sk. 20:24

V spasení svojej duše buď totálne sebecký. Nech je spasená aj tvoja rodina.

Pastor Peter Minárik pokračoval Slovom:

Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá Ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Žid. 12:1-2

Je pred nami beh. Pozerajme na Ježiša. Viera je to, že sa spoľahneš na to, čo Boh povedal. Bez ohľadu, čo hovoria tvoje pocity, myšlienky. Keď prejdeš cez skúšky, budeš dokázaný. Zvíťazíš nad niečím. Si ochotný vzdať sa svojich vecí a nasledovať Pána? Či chceš prísť sám do neba? Kto zachráni našu generáciu?

Láska bolí. Ježiš dal všetko, čo mal. Aj ty prejav túto lásku. Nauč sa komunikovať, maj dobré vzťahy. Láska, ktorá dáva seba samého, to je Boží druh lásky. Bude ťa to veľa stáť. Vidieť dobro druhých na úkor svojho vlastného. Nech vieš dávať milosť druhým. Ži so zreteľom na to, že Pán si ťa vezme. Tento svet ti chce ponúknuť iné alternatívy. Máš len jeden pokus – jeden život. Ži ho pre Pána. Vieš sa sklamať z ľudí, aj zo seba. Ani svojím pocitom nedôveruj, ale Bohu. On ťa vedie k tomu, aby si mal mäkké srdce a dal sa formovať. Uvedom si, že je s tebou a dáva ti fantastickú silu. Prekážky vieš prekonať, keď sa dívaš na cieľ a vieš, že to je tá perla. Nikoho neodsudzuj. Akou mierou súdiš, takou budeš posúdený. Odsúď hriech, ale miluj človeka. Dalila sa Samsona opýtala, v čom je jeho moc. Aj teba sa opýtajú, v čom je to, že si iný?

A keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na smrť. Sud. 16:16

Keď je niekto pod čarovaním, potom už nemá chuť žiť. Ty maj pred očami cieľ – večný život. Nemiň Božie kráľovstvo pre hlúposti, pre horkosti. Plň sa Svätým Duchom, milosťou, aby ti zmäklo srdce. Odpustenie nie je o tom, či to cítiš. Odpusť nezištne, nepomsti sa. Buď dopredu pripravený odpustiť, ak by ťa zranili. Rozhodni sa pre to. Boh ti v tom pomôže. Nebuď prísny na druhých, ale na seba. Aby sme sa vedeli dívať Božími očami, potrebujeme byť premožení Božou láskou a prítomnosťou.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.