V Bohu máš svoju identitu

12.6.2019 pricestoval pastor Tibor Starý zo Šale. S manželkou Máriou kázali na večernej bohoslužbe.

Uverili pred 27 rokmi. Mária priznala, že celý týždeň je jej srdce v nadprirodzenom pokoji od Boha, ktorý jediný vie zahaliť naše city, srdce a emócie. Našich pastorovcov vidí ako pokorných mladých ľudí. Vyjadrila, že chvála a uctievanie je pre ňu srdcovou záležitosťou. Bola to vždy priorita v jej srdci a to jej pomohlo prekonať ťažké situácie v živote.

Keď mala 29 rokov, zomrel jej prvý manžel. Mal problém s alkoholom. Potrebovala sa starať o dve deti. Vnímala, že niekto jej dáva nadprirodzenú silu. Vtedy ešte nepoznala Boha. Uverila až v štyridsiatke, kedy si ju Boh našiel. V Ježišovi Kristovi je pravá láska, ktorá nás nikdy nesklame a neopustí. Mária hovorila príbeh o synovi. Našli ho ležať nadrogovaného na lavičke. Vtedy cítila následky modlitby z listu Efezským a dalo jej to silu prejsť . Vedela, že Boh zasiahne a tento syn bude vyslobodený. Uctievaním vedela vytlačiť všetky zlé vnútorné myšlienky. Duch svätý ju naplnil radosťou a tá radosť bola jej silou.

Mária zdôraznila, že potrebujeme chválu ako bunker, úkryt, aby keď sa nám  stane aj čokoľvek zlé, neprešlo to k nám cez ten úkryt. Bohu záleží na tom, aby sme boli šťastní. Netrápme sa, lebo On je mocný a dáva nám silu preklenúť cez ťažké situácie. Každý deň si udržiavajme čisté srdce. V najťažších časoch chváľme Boha a nestarajme sa, ako to dopadne. Chvála nás nadnesie.

Povedala, že má ešte jednu dcéru, ktorá odišla do sveta. Verí, že sa vráti. Dve deti má Tibor, dve ona a jedno majú spoločné. Vyzvala nás, aby sme si vážili cirkev, budovali ju a Boh nás odmení. Nakoniec pripomenula, aby z našich očí nikdy nezmizol kríž. Aby sme vedeli, že Ježiš za nás zomrel, ale teraz žije a záleží mu na našich životoch.

Potom kázal Tibor. Hovoril o vnútornom pomazaní. Nemá nič spoločné s vonkajším. Je to ochrana pre teba, rodinu.

„ Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého a viete to všetci.“ 1J 2:20
„ Pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás.“ 1J 2:27

Vnútorné pomazanie je ako stĺp a vonkajšie vrch stĺpa. Vonkajším pomazaním dávaš dary. Ak tvoje vnútorné pomazanie klesá, odchádza láska. No ak je silné, neurazíš napríklad manželku. Viera ani služba ťa nedostane do neba, ale cez vnútorné pomazanie sa dostaneš domov, do neba. Tibor povedal, že v období, keď mu ubúdali sily, nevedel, že mu klesá vnútorné pomazanie. Keď zložil pieseň Duchu svätý, v srdci túžbu mám, prežíval najťažšie chvíle a vtedy dostal tú pieseň. Modlil sa za syna, aby bol vyslobodený z drog a stalo sa to. Dôležité je to, čo robíš na Božiu slávu. Dávaj pozor na to, aby si mal funkčné svedomie. Je ako lampášik, ktorý chodí do srdca. A fantasticky dobrá vec je rozhodnutie. Každý deň sa rozhodni, že budeš nasledovať Ježiša. V manželstve je dôležité odpustiť. Tibor povedal, že s manželkou sa rozhodli dopredu si odpustiť do konca roka. A v prvom rade musíš byť zmierený sám so sebou. Pretože najviac času si so sebou.

Pastor zo Šale ďalej rozprával o identite. Existujú tri druhy.
Korene prvej nás vedú k Bohu. Druhá rozlišuje: som muž ( žena). Tretia: som zo slovenského národa. Niekedy ani kresťania nevedia pravú identitu. Odkedy bol človek vyhnaný z raja, hľadá svoju identitu. Šťastie a jeho prežitie sa viaže k našej identite.

„ Čo je človek, že naňho pamätáš? A čo syn človeka, že sa ho ujímaš? Málo menším si ho urobil od božských bytostí.“ Ž 8:5-6

Polož si otázky:
Som človekom, ktorého môžu mať radi? Mám nejakú hodnotu? Môže ma niekto milovať? Čo si myslím o sebe? – To je najdôležitejšie.
Kto som ako muž? ( žena) Kto som vo svojom povolaní? Čo znamená to, že som otec ? ( matka) Čo si myslím o budúcnosti? – To so mnou bude hýbať.

Si dokonalý? Si. Vieš prečo? Lebo Ježiš je v tebe. Nie si možno ešte zrelý ( ako jablko, keď je zelené) ale si dokonalý.

„ Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ Gal. 2:20

Prečo človek padne do hriechu? Kde sa to začína? Je tu žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. Dalo by sa to zastaviť? Keby Eva bola povedala : „ Had, ty si hlupák, nevidíš, že sme na Boží obraz? Nepotrebujeme jesť z toho stromu, aby sme boli ako Boh.“ No Adam a Eva stratili identitu, satan ich vykoľajil. Povedal im, že budú ako bohovia.

Boh prišiel a posilnil identitu, keď povedal:

„ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“ Mat. 3:17

Keď diabol pokúšal Ježiša a hovoril Mu: Ak si Syn Boží… Nevedel by mu povedať: Ak si milovaný Syn Boží. Lebo zo satanových úst nikdy nemôže vyjsť láska, nevie to vysloviť. Pamätaj si, že nie si len Božie dieťa, ale si MILOVANÉ BOŽIE DIEŤA. Nikdy na to nezabudni. Si víťaz, si milovaný. Tibor povedal: „ Som milované Božie dieťa a preto pôjdem proti tebe, satan, a vydáš mojich synov aj rodičov, bratov, sestry, známych a oni uveria.“ Aj ty si to vlož do srdca.

Diabol nenávidí tento verš, kde láska pohltila tmu:

„ Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ J 3:16

Ježiš zobral každé bremeno, kliatbu z tvojho života. V Ňom je život a život je svetlom ľudí. Svieti v tme. Keď si sa narodil svojej mame, stálo tam toto svetlo. Ono ťa posilňuje a v Bohu máš svoju identitu. Keď si dole, nie si dole, lebo Duch svätý ťa nadnesie nad ten problém.

Tibor Starý porozprával aj niekoľko príbehov, kedy sa modlil za svojich synov a aj zástupné modlitby za chorých alebo zomierajúcich a ako Boh zázračne konal. Keď k nim prišiel, povedal.„Som tu. Priniesol som ti život.“ Z Márie aj z Tibora išla pokora pred Bohom a bolo jasné, že chodia v láske. Nehovorili teóriu, ale to, čo prakticky zažili a bolo vidno ich hodnovernosť. Je zrejmé, že aj vo svojich šedinách chodia s Bohom v pokore a v pravde a nesú ovocie.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.