Presvedč sa, že Boh existuje

Pochádza z USA a v deväťdesiatych rokoch prišiel slúžiť do Európy ako misionár. V Ostrave založil zbor Kresťanskej medzinárodnej misie, ktorý potom viedol ako pastor. Jeho služba sa rozšírila aj na Slovensko.

V našich nových priestoroch bol prvýkrát. Povedal, že je pre neho cťou byť priateľom tohto domu. Veľmi sa mu páčili naše chvály. Vo svojej kázni nám predstavil Ježiša ako Kráľa. Hovoril, že keď chodíme s Bohom dlhý čas, tak to, čo o ňom vieme, nám bráni v tom, čo potrebujeme poznať. Je toho veľa o Bohu, čo presahuje naše porozumenie.

Čo to znamená mať kráľovstvo Božie v sebe, byť Božím dieťaťom? Poznať Ježiša, mať s Ním osobný vzťah. Mark sa pomodlil a poprosil Boha, aby uvoľnil na zhromaždení túžbu nemať iba intelektuálne zjavenie, ale zjavenie zo skúsenosti Ježiša ako KRÁĽA. Je rozdiel medzi poznaním v hlave a zjavením v srdci. Srdce každého človeka túži po kráľovi, ako je Ježiš. Keď máme to zjavenie, veci sú uvoľnené v nás a skrze nás, a my sa premieňame novým spôsobom.

0018

V Zj. 5:1 -12 čítame o nebi. Ján bol duchom Pánovým vzatý pred nebeský trón a videl, čo sa tam deje. Ježiš je aj Kráľ aj BARÁNOK. Ako baránok vzal na seba naše hriechy, aby sme sa mohli stať spravodliví. Zobral aj naše choroby, kliatby, chudobu. Ježiš je aj Lev z kmeňa Júda. On je ten Víťaz nad peklom, hriechom, smrťou. Tri dni bol v hrobe, ale vstal a žije. Zobral kľúče smrti a podsvetia z rúk nepriateľa. Ježiš sa pýtal svojich učeníkov:

„ A vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, syn Boha živého.“  Mat. 16:15

Ježiš sa skoro vráti do Jeruzalema a bude tam kraľovať tisíc rokov. Založí Božie kráľovstvo na tejto zemi. V Rim 5:17 je napísané, že máme kraľovať spolu s ním. Väčšina veriacich nevyužije plný potenciál, aby žila vo víťazstve. Ale ak žijeme v poznaní, kto je Ježiš, peklo neobstojí. Kráľovstvo je v nás a má skrze nás prúdiť ďalej. Ak Kráľ má vo mne vládu, tak demonštrujem kráľovstvo. Keď máme zjavenie o Ježišovi ako Kráľovi, máme prístup – kľúče. Začneme sa hýbať v novej dimenzii, vo veciach ducha. Budeme vidieť jeho inak, ale aj seba inak. Keď chceš vedieť, kto si, najskôr musíš mať zjavenie, kto je Ježiš. Všetky odpovede sú v Kristovi. On je cesta, pravda aj život. Čo môže byť uvoľnené do našich životov, keď máme zjavenie o Ježišovi ako Kráľovi? Väčšia manifestácia Jeho prítomnosti v našich životoch. Je cez nás uvoľňované Božie kráľovstvo. Keď máme zjavenie o Kráľovi, máme prístup ku Kráľovej múdrosti. Duch svätý je aj duchom múdrosti. Žalm 22:4 hovorí o tom, že Boh je korunovaný na chválach Izraela. Keď chválime Ježiša, staviame mu trón. Hlavným cieľom je uvoľniť Božiu prítomnosť.

Mark Zechin kázal jednoduchým spôsobom. Slovo sa ľudí dotýkalo a vypôsobilo v ich srdciach radosť a pozdvihnutie. Na zhromaždenie prišlo niekoľko nových ľudí, ktorí určite neodišli rovnakí ako prišli. Božie slovo sa ich dotýkalo. Na výzvu o prijatie Pána Ježiša sa zdvihlo viac rúk. Aj tebe Kráľ Ježiš ponúka prísť do Jeho kráľovstva. Zomrel za tvoje hriechy. Volá ťa, a klope na dvere tvojho srdca. Otvor mu.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.