Obnovenie začína, keď sa obrátiš a pokoríš

Božie slovo hovorí o tom, že Boh má pre svet jeden veľký program. Chce všetko navrátiť do pôvodného stavu. Zdravie, vzťahy, celý náš život.
„Preto kajajte sa a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov.“  Sk.3:19-21

Ďalej kazateľ rozoberal verše z Neh. 1:2-4. Nehemiáš bol pohárnikom kráľa (chránil ho). Zaujímal ho osud izraelského národa. Dostal správy o Jeruzaleme a Judsku, ktoré neboli dobré. A tak sa Nehemiáš modlil, postil sa a plakal. Pri obnovení je dôležité, aby existovali takí ľudia, ako Nehemiáš, ktorým by záležalo na osude národa.

016

„Potom sa vrátim a znovu vybudujem rozpadlý stánok Dávidov, jeho zboreniny znovu vybudujem a vyzdvihnem ho, aby hľadali Pána ostatní ľudia a všetci pohania, nad ktorými bolo vyslovené moje meno.“ Sk.15:16-17
Keď si prišiel k Pánovi, bolo v tebe veľa zrúcanín, ale Boh začal stavať. V Izraeli vznikli zrúcaniny preto, lebo sa odklonili od cirkvi. Cirkev opustila spoločenstvo s Duchom svätým. A do prázdneho domu sa vrátili pustošitelia. Ale Boh obnoví zo zničenia. Čím sa to začína? Tým, ako začal Nehemiáš – oľutoval hriechy, začal sa modliť, prosiť o odpustenie hriechov.
Pretože obnovenie vždy začína s obrátením a pokorením sa. Nepozeraj na to, čo je teraz, ale na to, čo príde.
1. Buď taký, ako bol Nehemiáš – bol človekom kráľa. Aj ty buď človekom Kráľa – Ježiša. Na Nehemiášovi spočinula Božia milosť. Pomazanie z nás spraví milých ľudí pred druhými.
2. Nech je tvoja viera pevná v obnovení. Boh povedal:  Neopustím ťa a neodídem od teba.
3. Povedz: Tu som, postavím sa do práce obnovy.

Čo v našom živote symbolizuje múry? Hranice medzi dvoma územiami, ochranu proti nepriateľským silám, istotu proti vonkajšiemu nepriateľovi. Je dôležité vystavať múry, pretože medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom temnoty je kontrast. Satan chce múry zničiť, aby bola cirkev taká, ako svet. Preskúmaj svoje múry. Sú tvoje skutky v súlade s Božím slovom? Postavíš ich vyznaním hriechov, vyhaňaním démonov, čítaním slova, chválou, modlitbou, rozhovorom s duchovnými ľuďmi. A nepozeraj na zrúcaniny, ale na slová Kráľa, na Jeho list – Božie slovo.

031
Na konci Miklós Virga popisoval mapu hradieb Jeruzalema z čias Nehemiáša. Nachádzalo sa tu niekoľko brán:
1. Brána oviec – symbolizuje Božieho baránka. Je dôležité, či sa Boží baránok- Ježiš dostane do života človeka.
2. Brána rýb – poukazuje na množenie. Priviesť nových ľudí do cirkvi.
3. Stará brána -išli cez ňu do starého mesta. Aj Starý zákon je dôležitý.
4. Brána údolí – v kresťanskom živote je dôležitá pokora.
5. Brána smetí – ak nevynesieš smeti, prídu potkany. Vyznaj hriechy.
6. Brána prameňov – Boh nám dal Ducha svätého, aby nás občerstvil.
7. Brána kôň – súvisí s vojskom. Zapoj sa do vojny proti zlým duchom.
8. Východná brána – je zatvorená. Máme nádej, že Ježiš sa vráti.
9. Brána zákonov – brána súdu. Zastav sa, prehodnoť svoj život a odrež zbytočné veci.
Celkom na záver sa pastor z Maďarska sa pomodlil za ľudí. Nech proces obnovenia, o ktorom sme počuli, v nás vypôsobí radosť. Pokoríme sa pred Bohom. Obnovíme svoj život v oblasti vyznania hriechov. Nebudeme pozerať na zrúcaniny. Zapojíme sa do hlásania evanjelia. Ježiš je naším pevným hradom a radosť Pánova je našou silou.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.