Pastor Kříž v Poprade

011 (1)

„Jeruzalem zvelebuj Hospodina a Sion vzdaj chválu svojmu Bohu“ bola pieseň ktorou sa začali chvály v nedeľu 14.09. Sion, teda cirkev vzdala Bohu chválu ako sa patrí, pretože každé srdce volalo Bohu na slávu. Piesňou „Zdvíham svoj zrak k horám odkiaľ pomoc mám, od Hospodina učinil nebo aj zem“ sme sa dostali do Božej prítomnosti ešte viac a v sále bolo cítiť Božie pomazanie a prítomnosť Svätého Ducha. Keď sme vyvýšili Pána svojím hlasom i majetkom, potom sme už boli pripravení prijať požehnanie z kázaného Božieho Slova.

Vzácny hosť,  pastor z Banskej Bystrice Jaroslav  Kříž, na začiatku kázne neskrýval svoju radosť z toho, že mohol prísť a kázať v našej novej zborovej budove a pripomenul nám náš cieľ, aby práca na Božom diele išla ďalej a aby sme do budovy vedeli s láskou prijať nových ľudí, ktorí potrebujú Boha.

Kázeň s názvom Autorita v Kristovi sa začala veršami zo 16. kapitoly Skutkov apoštolov, v ktorej žena s vešteckým duchom volala za apoštolom Pavlom: „Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia“. Pavol však tohto nečistého ducha rozpoznal a jedným príkazom ho z nej vyhnal. Pavol v tomto príbehu použil autoritu, ktorú Boh dal svojim učeníkom.

Pastor nás učil rozdiel medzi autoritou, silou a mocou, pričom jednou vetou, autorita je delegovaná moc, moc je schopnosť premôcť svojho protivníka a čo je sila, to sa dozvieš keď si vypočuješ túto kázeň na internete. Božia moc je spojená s Božou dobrotou, pretože Boh je láska. Božia sila je vyjadrená Božou láskou tak, že Boh stvoril svet veľkou silou a mocou a urobil to pre lásku k nám. Moc diabla je tiež veľká, ale tá zotročuje a privádza ľudí do rôznych závislostí a problémov. Moc diabla neslúži v spolupráci s láskou.

Kresťanstvo tu nie je preto, aby sme sa zmierili so stavom v ktorom sa nachádzame, pretože príchodom Ježiša na túto zem sa veci zmenili. On prišiel a dokazoval Božiu moc uzdravovaním chorých, vyháňaním démonov, odpúšťaním hriechov, ale aj ekonomickými zázrakmi – rozmnožením chlebov a mocou nad prírodou – utíšením búrky.

009

Človek v Kristovi je mocnejší ako diabol. Diabol nemá právo rozhodnúť o tvojom osude, lebo ak učiníš Krista Pánom svojho života, tvoj osud a tvoj koniec je v Božom kráľovstve. Ježiš má moc aj nad smrťou. On zomrel na kríži, vstúpil do šeolu kde porazil diabla a vystúpil hore z pekla s veľkou slávou a mocou, ako hovorí písmo. Ježiš porazil smrť, diabla a peklo, vystavil ich verejne na posmech a posadil sa po pravici Božej. Ježišovi je dnes daná všetka moc na nebi i na zemi a je silnejší ako diabol až naveky.

V liste Efezských 1:16 sa Pavol apoštol modlí, aby sme poznali aká nesmierna je veľkosť Jeho moci pri nás a ako pôsobí v nás moc Jeho sily. Ježiš je hlava a tú nemôžeš oddeliť od tela – teda cirkvi. Ak si súčasťou cirkvi, ak si Jeho dieťa, bola ti daná autorita v mene Ježiš šliapať po hadoch a škorpiónoch, nad všetkou mocou nepriateľa, pretože Boh ťa spolu s Kristom vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi. Sme Jeho dielo, stvorení na dobré skutky, v ktorých nás už Boh prv uschopnil chodiť, ako sa píše v liste Efezských 2:10. V liste apoštola Jána v 1. kapitole sa môžeme dočítať, že tým, ktorí Ho prijali dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Senior pastor nás povzbudzoval, aby sme sa nebáli uplatňovať Božiu autoritu všade tam, kde sa cítime byť zotročení a aby sme sa oslobodili od všetkého čo nás trápi a utláča. Nemusíme pochybovať, pretože postavenie do ktorého nás Boh dal trvá aj napriek našim pocitom. Dôležité je, aby si vedel kto si v Kristovi, aby si tomu veril a aby si to praktizoval vo svojom živote. Vyznaním našich úst bolo: „Viem kto som, verím tomu a budem uplatňovať autoritu, ktorú mi Boh dal“. V 16. kapitole Skutkov apoštolov Pavla a Sílasa zbili a hodili do väzenia. Pretože títo Boží služobníci aj napriek týmto ťažkostiam vedeli, že Boh je s nimi a v Ňom videli svoje riešenie, namiesto reptania a sťažovania si, tam vo väzení, spievali Bohu chvály a modlili sa. Ako odpoveď na ich vieru sa otvorili dvere žalára a všetkým sa uvoľnili okovy, ktoré mali na nohách. 012

Preto, nech prežívaš čokoľvek, chváľ Boha. Vtedy vyjadruješ svoju vieru v Jeho dobrotu. V boji nezačni šomrať ani si sťažovať. Daj si pozor na to, čo v takýchto chvíľach vyjde z tvojich úst. Chváľ Pána, použi autoritu, ktorú ti dal a spolu so mnou povedz: „Boh je dobrý a Jeho milosť trvá naveky aj pre mňa“. V ťažkých chvíľach si zaspievaj pieseň:“ Keď temnota obkľúči ma aj vtedy poviem, požehnané je meno Tvoje, požehnané je, požehnané je meno Tvoje, vzácne meno Pánove“ a spolu uvidíme ako sa otvoria dvere aj tvojho žalára.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.