Stretnutie žien

V piatok 21.10.2022 sa stretli dievčatá, mladšie aj staršie ženy. Pastorova manželka Majka si pre nás pripravila kázeň o poslušnosti.

Buďme poslušné Božiemu slovu, autoritám, manželom, zamestnávateľom a deti svojim učiteľom. Každá vrchnosť je od Boha. Nerobme veci vlastnou silou, buďme vnímavé na Božieho ducha. Trieďme, čo dávame do srdca, aj čo hovoríme.

„Poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčajte po každej ceste, ktorú vám prikazujem, aby sa vám dobre vodilo.“ Jer. 7:23

Keď nechodíme po Božích cestách, Božia ruka sa od nás odtiahne. Ak poslúchame Boha, dávame príklad aj svojim deťom. Keď dieťa nechodí do cirkvi, vyznávajme Božie zasľúbenia. Očakávajme na Boha a nevzdávajme sa. Keď sa nám dejú zlé veci, povedzme: „Pane, nerozumiem tomu, ale odovzdávam to tebe, Ty si nad tým.“

Nemusíme vždy súhlasiť s tým, čo hovorí autorita. Autorita je od Boha, aj keď správanie autority nemusí byť zbožné. Vyjadrime svoj názor slušne, nie hrubým spôsobom. Nečakajme odmenu od človeka. Boh je náš zdroj a On nás zaopatrí. Vážme si jedna druhú. Od každej sa môžeme niečo dobré naučiť. Ctime si svojich manželov. Muž je hlavou ženy. Poslúchajme manžela do tej miery, ako on poslúcha Boha. Niekedy je ťažké podriadiť sa, ale prináša to odmenu. Premieňajme sa podľa Božieho slova a posúvajme sa dopredu.

Majka povedala: „Čím viac čítam Slovo, tým viac zisťujem, aké sú tam hlboké veci.“ Každý deň čítajme Božie slovo s postojom, nech Boh ku nám hovorí.

„Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení, dôsledne sa jej budem pridŕžať. Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridŕžal a zachovával ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu.“ Žalm 119:33-35

Keď sa vieme podriadiť, poslúchnuť, premieňa sa náš charakter. Urobme to, čo hovorí Božie slovo. Buďme milé, láskavé, povzbudzujme. Majme postoj poslušnosti v srdci. Rozhodnime sa pre to a buďme v tom verné. Vnímavé na Ducha svätého.

Aj v cirkvi si buďme vzájomne podriadení. Vážme si toho druhého. Dobrý vzťah je vtedy, keď môžeme povedať aj kritiku. Na ňu odpovedzme: „ Porozmýšľam o tom.“ Neodsudzujme sa a neposudzujme. Nech je to Duch svätý, ktorý nás obviňuje. A ak sme svoj hriech vyznali, dajme myšlienky obviňovania preč.

Po kázni Majky nasledovali svedectvá žien. Ako sa Boh oslávil na ich životoch, aj v akých oblastiach ešte potrebujú premenu. Všetky svedectvá boli niečím povzbudzujúce. Dostali sme darček – dierkovanú lyžicu. Pripomenie nám, aby sme triedili, čo vchádza a vychádza do nášho srdca z našich úst. Nech sú to len dobré slová.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.