Plávaj v Duchu Svätom a bude
z teba vytekať

Božie slovo je niečo výnimočné, vzácne.

„ Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.“   Kaz. 11:1

Hovorme evanjelium ľuďom, potrebujú ho počuť. My máme pred Bohom hodnotu Božieho Syna. Viera je ako neviditeľné laso, môžeme ním uchopiť, čo chceme. Uchopme Slovo, nárokujme si ho. Na zhromaždení nemáme len zahrievať stoličku. Máme plávať v Duchu Svätom, v pomazaní a potom to bude z nás vytekať všade, kam pôjdeme.

„ Ukázal mi rieku vody života, čistú ani krištáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho a Baránkovho.“      Zj. 22:1

Sme zavlažovaní zdrojom, ktorý je v nebi. Buďme zamilovaní do Slova, do Ježiša. To je to, čo nám dá prežiť. Bolo nám to dané z milosti, nezaslúžene. Sme nositeľmi Božieho slova, Ježiša Krista. Ježiš kam prišiel, robil dobre, lebo Boh bol s Ním. Tak aj my, kam prídeme, robme dobre, lebo Boh je s nami.

„Na začiatku bolo Slovo a Slovo bolo od Boha a Boh bol to Slovo. Toto ( Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.“  Ján 1:1-5

Ak nám Boh dal niečo tak vzácne, ako je On sám, my sme nositeľmi Slova. Okolo nás je temnota. A my sme svetlo. Mojžiš bol výnimočný. Aj my sme výnimoční. Máme zdroj Desatora v sebe. Sme zdrojom života na zemi. Sme tu preto, aby sme potom vyliali, čo na zhromaždení naberieme.

„ Hospodin ma povolal už od života matky, od lona mojej matky myslel na moje meno. Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho tulca. Riekol mi: Si mojím služobníkom, Izraelom ktorým sa oslávim.“      Iz.49:1-5

Každý, kto je pripravený, prijme Slovo evanjelia. My máme hovoriť. Niesť Boží obraz. Do akej miery si schopný to prijať, do tej budeš svietiť. To Slovo musí byť v tebe. Pastor Miroslav Nemec hovoril aj  tom, že máme odpustiť 77x 7krát. Pretože neodpustenie je prekliatie. Prečítal nám svoj obľúbený Žalm 139.

Kristus nesie nás a my Jeho do tohto sveta. Keď nebudeme mať duchovný pokrm, ako pôjdeme? Mojžiš ho mal a 40 nocí vydržal bez jedla a bez vody. Mojžiš aj Eliáš sa úplne vydali Bohu a preto si ich Boh použil.

„ Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia a uzdravením pre celé ich telo.“                 Prísl. 4:20-22

Prijmime Božie Slovo ako liek a budeme uzdravení. Božie slovo je zrkadlo. Akí sme? Takí, akých nás vidí Boh. Len na nás záleží, koľko času strávime v Božej prítomnosti. Je dôležité, čo vyteká z našich úst. Sme plní Božieho slova? Preteká z našich úst? To buduje vzťahy, cirkev. Sme zodpovední za to, čo robíme a čím sa sýtime. Hľadajme najskôr Božie kráľovstvo a všetko ostatné nám bude pridané.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.