Potrat

Keby sa posvárili mužovia a udreli by tehotnú ženu, takže by vyšiel jej plod, avšak by nebolo ublíženia na živote, istotne bude pokutovaný tak, ako naloží na neho muž tej ženy, a dá podľa usúdenia sudcov. Ale keby bolo ublížené na živote, tedy dáš život za život.“ (2Moj 21:22-23)

…vyšiel jej plod…“ v hebrejčine neznamená potrat, ale pôrod (viď. napr. 1Moj 25:25-26 a 38:28-30)

… avšak by nebolo ublíženia na živote“ nám poukazuje na narodenie zdravého dieťaťa.

No pokiaľ by dieťa pre toto zomrelo, v akomkoľvek štádiu tehotenstva, zločinci budú potrestaní trestom smrti. Daný zákon neobsahuje žiadne časové obmedzenia, ktoré by pred vyvolaním potratu nebolo smrteľným hriechom: takže v okamžiku oplodnenia je plod dieťaťom – človekom.

Ježiš zdôrazňuje, že každá jota alebo punktík zo Zákona je platný, dokiaľ len bude trvať nebo a zem. (Mt 5:17-20)

V Božích očiach je teda interupcia – (umelé ukončenie tehotenstva, potrat) úmyselnou vraždou. Obhajoba materialisticko-evolucionistickej ideológie sa v ničom nelíši od nacisticko-stalinského holocaustu, podopretého komunistickou ideológiou. A tak, ako dnes odsudzujeme tých posledných a ich osvetu, tak isto budúce pokolenie odsúdi tých predošlých a ich osvetu. Počty obetí, ktoré zabili interupciou, ďaleko prevyšujú počty obetí nacisticko-stalinského holocaustu.

Zlorečený (prekliaty), kto by vzal úplatok, aby zabil nevinného človeka. A všetok ľud povie: Ameň.“ (5Moj 27:25)

A obetovali svojich synov a svoje dcéry démonom.“ (Žalm 106:37) „A vylievali nevinnú krv, krv svojich synov a svojich dcér, ktoré obetovali kananejským modlám, a zem sa poškvrnila krvou“ (Žalm 106:38)

Takto hovorí Hospodin: Konajte súd a spravedlivosť … a nevylievajte nevinnej krvi na tomto mieste!“ (Jer 22:3)

Bezbožník podľa vysokosti svojej tvári hovorí: Nebude to vyhľadávať nikto; všetka jeho myseľ je, že niet Boha. “ (Žalm 10:4) „… v úkrytoch vraždí nevinného“ (Žalm 10:8)

Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom …“ (1Moj 9:6)

Nezabiješ!“ (2Moj 20:13)

… spravedlivého nezabiješ, lebo neospravedlním bezbožného“ (2Moj 23:7)

A prikázania vieš: Nezcudzoložíš, nezabiješ …“ (Mar 10:19)

Boh odpúšťa – dôveruj mu

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.“ (1J 1:9) „Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lhárom, a niet v nás jeho slova.“ (1J 1:10)

Ak sa neviete zbaviť viny, príďte, alebo sa ohláste, pomôžeme Vám prijať od Boha milosť.

Ak chcete vedieť viac, prečítajte si LOGOS 2/2007

Ing. Gabriel Minárik, (02. 03. 2007)

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.