Pozitívne zmeny na Haiti

[media id=3 width=550 height=400]

Je dobré, ak ľudia, ktorí sa dostanú do ťažkých životných okolností, či už je to na osobnej úrovni, alebo v rodine či v krajine, začnú hľadať Pána – Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Nedávno sa do takejto situácie dostali obyvatelia Haiti. Prezident Haiti Preval pochopil potrebu obrátiť sa k Bohu a zinicioval modlitebné a pôstne aktivity. Je to ten najlepší krok k uzdraveniu krajiny, k tomu, aby sa takéto katastrofy už viac nekonali. Niektorí haitskí kňazi voodoo sa obrátili na biblickú kresťanskú vieru, lebo pochopili, že ich okultné praktiky mali svoj podiel na tejto katastrofe. Zanechanie voodoo praktik, obrátenie sa k Bohu a nasledovanie Ježiša Krista Nazaretského je tá najlepšia cesta pre každého človeka nech žije kdekoľvek. „Ja som cesta i pravda i život…“ (Jan 14:6)

Môžeme ďakovať Bohu, že v našej domovine sa nič podobného rozsahu nestalo. No nie je to preto, že by sme my boli „lepší“ od iných ľudí … Ježiš hovorí o takýchto udalostiach nasledovné:

Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. A Ježiš odpovedal a riekol im: A či sa domnievate, že tí Galileania boli hriešni nad všetkých Galileanov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahyniete.“ (Luk 13:1-5)

Je lepšie sa obrátiť k Ježišovi a urobiť pokánie ešte predtým, než na nás, rodiny, krajinu doľahne niečo zlé. Hľadať Pána je tá najlepšia činnosť a úloha človeka tu na zemi a aj prevencia pred katastrofami, chorobami, depresiami, či zlými vzťahmi medzi ľuďmi. Biblia predpovedá katastrofy ako následky hriešneho života ľudí, preto riešením je činiť pokánie a obrátiť sa k Bohu ako to urobili v Haiti.

Ľudia, ktorí sa pozerajú na Ježiša, dospejú k jednote a nie k rozbrojom. Jednota je potrebná, lebo – „… Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe, pustne; a niktoré mesto, rozdelené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, rozdelený proti sebe, neobstojí.“ (Mat 12:25)

Prejdite sa našou webovou stránkou, na ktorej sa snažíme podeliť sa s Vami – návštevníkmi našej stránky – s Božími pravdami, so svedectvami (o uzdraveniach, o premenách charakterov, o zlepšení vzťahov …), a so skúsenosťami s živým Ježišom…

Ing. Peter Minárik, (31. 03. 2010)

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.