VIEŠ O TOM?

Najoverenejším zdrojom informácii sú biblické proroctvá, ktoré sa na viacerých miestach veľmi podrobne venujú posledným časom. Sám Ježiš prorokuje o týchto udalostiach v 24. kapitole evanjelia Matúša.

Pritom najzaujímavejšia udalosť, ktorú Ježiš popisuje, je „vytrhnutie cirkvi“, čo znamená vzatie verných a pripravených kresťanov z Kristových cirkví zo Zeme a stretnutie sa s Pánom v oblakoch. Bude to veľmi vzrušujúca udalosť, ktorú by si určite nemal zmeškať, lebo po vytrhnutí nastanú na Zemi tie najhoršie časy, o ktorých biblické proroctvá hovoria (Lk 21:25-26; ZJ 6:12-17).

… ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zomreli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zomreli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.                                                                                                                                         1Tes 4:14-18

Čo myslíš, si na túto konkrétnu historickú udalosť pripravený?

Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť v mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.                                                                   Mt 24:40-42

Ja chcem byť pri tom, lebo sa udejú fantastické zmeny.

Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci neumrieme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo.  1Kor 15:51-54

Takto sa stane človek „nebešťanom“ obyvateľom nebies, ktorý žije mimo časopriestor, je podobný anjelom a nepodlieha viac skaze a smrti. Možno sú to dimenzie, o ktorých sa ti ani nesnívalo…

… je napísané: Čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie.                                                      1Kor 2:9-10

Takže je dobré sa pripraviť, lebo druhý fyzický príchod Ježiša Nazaretského na túto Zem, bude zjavením Božieho hnevu, aby súdil obyvateľov zeme ako spravodlivý sudca.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.