VIEŠ O TOM?

Najoverenejším zdrojom informácii sú biblické proroctvá, ktoré sa na viacerých miestach veľmi podrobne venujú posledným časom. Sám Ježiš prorokuje o týchto udalostiach v 24. kapitole evanjelia Matúša.

Pritom najzaujímavejšia udalosť, ktorú Ježiš popisuje, je „vytrhnutie cirkvi“, čo znamená vzatie verných a pripravených kresťanov z Kristových cirkví zo Zeme a stretnutie sa s Pánom v oblakoch. Bude to veľmi vzrušujúca udalosť, ktorú by si určite nemal zmeškať, lebo po vytrhnutí nastanú na Zemi tie najhoršie časy, o ktorých biblické proroctvá hovoria (Lk 21:25-26; ZJ 6:12-17).

… ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zomreli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zomreli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.                                                                                                                                         1Tes 4:14-18

Čo myslíš, si na túto konkrétnu historickú udalosť pripravený?

Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť v mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.                                                                   Mt 24:40-42

Ja chcem byť pri tom, lebo sa udejú fantastické zmeny.

Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci neumrieme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo.  1Kor 15:51-54

Takto sa stane človek „nebešťanom“ obyvateľom nebies, ktorý žije mimo časopriestor, je podobný anjelom a nepodlieha viac skaze a smrti. Možno sú to dimenzie, o ktorých sa ti ani nesnívalo…

… je napísané: Čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie.                                                      1Kor 2:9-10

Takže je dobré sa pripraviť, lebo druhý fyzický príchod Ježiša Nazaretského na túto Zem, bude zjavením Božieho hnevu, aby súdil obyvateľov zeme ako spravodlivý sudca.

 

[media id=8 width=320 height=240 align=center]

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.