Zober si z konferencie diamant

Regionálna kresťanská konferencia pokračovala večer. Vo chválach sa predstavila skvelá rómska gospelová skupina Rakľom a priviedla nás do Božej prítomnosti. Kázeň mali traja pastori: Zbyňo Drlík – pastor zo Spišskej Novej Vsi, Janko Repka – pastor zo Spišskej Belej a náš popradský pastor Peter Minárik.

Zbyňo Drlík hovoril o Mojžišovi. Je jedným z predchodcov Ježiša. Kristovu potupu považoval za väčšie bohatstvo, ako poklady Egypta. Keď sa narodil, faraón dal príkaz zabiť malé deti. Mojžiša preto skrývali, napokon ho vo viere uložili do prúteného košíka a pustili na vodu. Mal len tri mesiace a tiež bol opustený – ako Ježiš. Vo svojich štyridsiatich rokoch zabil Egypťana. Egypt bol okultné prostredie, Mojžiš v tomto prostredí nemal predpoklady na to, aby vykonal to, čo v ňom bolo. Zastal sa Žida, ktorého chcel Egypťan zabiť. Urobil niečo dobré, ale niekto ho prezradil – človek, ktorého sa Mojžiš zastal. Faraón ho chcel zabiť. Prejavil sa v ňom spasiteľský charakter a otočilo sa to proti nemu. Štyridsať rokov bol pastierom na púšti. V osemdesiatke začal viesť izraelský ľud. Dlho zápasil s tým, aby sa mohol zastať svojho ľudu. Kvôli zraneniu z mladosti.  Stretol sa s horiacim krom a počul hlas: „Pôjdeš, dokončíš to, k čomu si povolaný a budeš hovoriť.“
Ježiš krstí Svätým Duchom a ohňom. Oheň, ktorý je v horiacom kri, v Božej prítomnosti, stojí proti tomu, čo si zažil vo svojom vnútri ako zranenie, odmietnutie. Nech žiadne zranenie nesformuje tvoj život a nech oheň Svätého ducha v tvojom živote pohne veci.
Zbyňo čítal príbeh z 2.Mojž. 9:13-26  o rane – ľadovci, ktorý Boh zoslal na Egypt. Uchrániť sa mohli iba tí, ktorí priložili svoje srdce k slovu Hospodinovmu, koho sluhovia a dobytok sa skryli do domov. Je to siedma špeciálna rana, ktorá je predzvesťou evanjelia. Spratať všetko, čo je vonku do domu lebo ináč to zomrie. Udalosti sa hýbu k posledným časom. Tí, ktorí sú vo svete, môžu byť „sprataní“ do domu (cirkvi) a tak uniknú skaze.

Ján Repka zdôraznil, že Boh kladie zodpovednosť na naše ramená. Dal nám úlohu – nesenie evanjelia. Moc krvi Ježiša spôsobuje, že máme odpustené hriechy a sme vďační Bohu. Spôsobuje to v nás realitu Božieho kráľovstva. Máme večný život. Nemáme strach, čo bude, keď zomrieme. V tejto krajine sa môžeme prejaviť skrze dary Svätého ducha. Keď počúvame Božie slovo, chvály, Duch svätý nás očisťuje. Majme stále na zreteli, do čoho nás Boh povolal. Nie je to náboženstvo, je to prezentovanie Božieho kráľovstva. Sme ľudia, ktorí odovzdávajú moc.
Janko ďalej hovoril o vzťahoch podľa knihy Vodcovstvo od Toma Marshalla. Existujú štyri piliere vzťahov:
Dôvera.
Je najkrehkejší faktor. Jednostranne sa nedá vybudovať, musí byť obojstranná. Najbližší ti vedia zasadiť ranu a ty potom jednáš skrze zranenie. Boh nám dal moc odpustiť. Odpusť a začni obnovovať dôveru.
Nedrž veci, ktoré zboria nádej oproti tvojmu vedúcemu, pastorovi, aby sa obnovila dôvera.
Láska.
Je najvytrvalejším faktorom vo vzťahoch.
O láske sa píše v Rimanoch 13. kapitole. Láska nikdy neprestane. Nie je vecou citov, ale rozhodnutia. Majme pred očami Kristovu lásku. Otcovské srdce, ktoré neopätuje zlo. Lásku agapé, ktorá nehľadá svoje dobro. Životy ľudí sú dvíhané našou prácou.
Úctivé spôsoby.
Také, ako mal Ježiš. Pohostinnosť, zdieľnosť. Božie spôsoby sú iné, ako svetské spôsoby. Kto miluje seba, miluje aj druhých. Pokladajme druhého za hodnejšieho od seba.
Poznať sa navzájom.
Ježiš vedel zobrať naše slabosti, vedel ich precítiť. Učme sa vedieť precítiť človeka. Precítiť Boha a stať sa kanálom, aby mohlo prísť uzdravenie. Majme srdce za príbuzných. Kážme. Bojujme za národné prebudenie. Boh zmení údel svojho ľudu.
Pastor Repka nás povzbudil, aby sme z tejto konferencie zobrali domov od Svätého ducha aktuálny duchovný nástroj, diamant, s ktorým budeme prerážať.
Nakoniec kázal pastor Peter Minárik. Pripomenul, že skrze jedného muža, bývalého popradského pastora Gabriela Minárika, Boh vedel vybudovať prácu. Výsledkom sú zbory v Poprade, v Spišskej Novej Vsi, v Spišskej Belej,  a v Kežmarku a misijné skupiny vo Svite, v Kežmarku, v Starej Ľubovni a v Humennom. Dokonalá Božia vôľa pre tento čas na zemi je cirkev. Kto buduje prácu, prijal aj zodpovednosť. Pastori vyrastú pri služobníkovi, keď spolupracujú a slúžia. Timotej bol najvernejší Pavlov služobník. V 1. Tim. 3:15 je napísané, že teraz je na zemi pevný stĺp a podstata pravdy v cirkvi. Pozeráme na cieľ, nie na to, čo je pred očami. Budujeme Božie dielo nie preto, že sa na to cítime. Má byť vyváženosť v pomazaní a charaktere. Tieto dve veci sa nemôžu od seba odtrhnúť.

„ Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“ 1.Tim.2:4

Toto má byť hlboko v tvojom srdci, aby si vedel povedať evanjelium. Zmierujeme ľudí s Bohom.
Ďalej v 3. kapitole je napísané, aký má byť biskup. Biskupstvo znamená spravovanie Božej práce. Má to byť človek bez úhony, muž jednej ženy, slušného chovania. Hodnoverný a dokázaný. Má mať vieru a čisté svedomie. Najprv odskúšaný a potom potvrdený v službe. Aby nič nerobil z predsudkov a osobnej náklonnosti.
Keď niekto odpadne od viery, ak by to bol pastor, urazí celý zbor, ak dúfali v človeka. Človek je omylný. Môže robiť chyby. Problém je, keď chce ospravedlniť tieto činy. Je potrebné vyznať hriech.

„ A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.“ 2.Tim.1:6

Každý dostal nejaký dar. Nájdi svoje miesto a to, čo ty máš vykonať pre Pána. Buď verný, zodpovedný. Keď niekto padne, treba sa za neho modliť. Súcitné srdce vie pomôcť. Nerozprávaj to druhým.
Hľadaj ľudí, ktorí budú aj druhých viesť ďalej. Nájdi to, čo vieš urobiť, a urob to s radosťou. Timotej nasledoval Pavla vo všetkom.

„ A to, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť.“ 2. Tim. 2:2

Ale môžu ťa aj prenasledovať:

„ Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.“ 2. Tim. 3:12

Ale ty buď triezvy, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu. Pastor Peter nás povzbudil, že naša práca rastie.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.