Americkí misionári v Poprade

Tvrdia, že jediný spôsob ako sa môže Róm zmeniť je, keď uverí v Krista.
Vo svete ľudia mnohokrát predstierajú, že sú niekým, kým nie sú. Aj Ježiš sa stal niekým, kým nebol. On však nepredstieral. V evanjeliu podľa Jána 1.1,3 sa píše:

“Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo“.

Ježiš, Boh stvoriteľ opustil svoj príbytok v nebi a vzal si ľudské telo – prišiel ako dieťa. Narodil sa ako ktorýkoľvek iný človek. Stal sa niekým, kým nebol, aby sme sa aj my stali niekým, kým sme neboli. Vzal si fyzické telo, bez ktorého by nemohol zomrieť. Jeho cieľom totiž bolo zomrieť na kríži za teba a za mňa. To bol Jeho plán, skrze ktorý môžu byť naše životy zmenené. Ježiš je dokonalým Bohom aj dokonalým človekom súčasne. Tým, že sa stal niekým, kým nebol sa aj my môžeme stať tými, kým sme neboli. Ak veríš v Krista, stal si sa dieťaťom Božím a spolu s Božím slovom môžeš vyznávať: „Som to, čo Božie slovo hovorí, že som. Môžem všetko to, čo Božie slovo hovorí, že môžem. Mám všetko to, čo Božie slovo hovorí, že mám“.

Božie zasľúbenia pre tvoj život sú absolútne a Jeho zmluva s tebou je dokonalá. On vie o tebe všetko, pretože je Boh aj človek súčasne. On bol pokúšaný vo všetkom, tak ako my, ale nikdy nezhrešil. Nepodľahol stresu, ale bol stresom pokúšaný. Vie aké je to byť hladný, vie aké je to byť unavený. Dostal sa do každej oblasti ľudského života a rozumie ti. Vie o tebe všetko a aj napriek tomu ťa miluje. Si pre Neho veľmi vzácny. Keď máš pocit, že ti nikto nerozumie, On ti rozumie. Ak si myslíš, že ťa nikto nemiluje, On ťa miluje. Ak si myslíš, že nemáš priateľov, nie je to pravda. On je tvoj priateľ. On túži po tom, aby si s ním hovoril, aby si s ním trávil čas. On sa stal prostredníkom medzi Bohom otcom a tebou. Má zvrchované meno v ktorom je spasenie a pred ktorým sa skloní každé koleno. Ak sa modlíš v mene Ježiš, začne sa Božia vôľa diať tu na zemi. V mene Ježiš musí choroba skloniť svoje kolená, musí chudoba ba, aj démoni odísť z tvojho života.
Je len jeden človek, ktorý nikdy nezhrešil a to je Ježiš. On nepoznal hriech, ale stal sa hriechom, aby sme sa my mohli stať spravodlivými. Si spravodlivý ak veríš v Ježiša Krista. On sa stal kliatbou, aby na nás mohli prísť Božie zasľúbenia, pretože si Božie dieťa a spoludedič Kristov. On sám nebol nikdy chorý, ale vzal na seba všetky naše choroby, aby sme my boli jeho ranami uzdravení. Nepoznal chudobu, ale na kríži sa stal chudobným, aby sme my zbohatli Jeho chudobou.

Ježiš vzal na seba to, čo si nezaslúžil, aby my sme mohli mať to, čo si On zaslúžil. Potom však vstal z mŕtvych a dnes klope na tvoje srdce a čaká či mu otvoríš, aby si mohol žiť takým životom, ktorý pre teba vydobil na kríži.
Presvedč sa sám, že Boh je skutočný a vie konať v tvojom živote, pretože tá najväčšia vec ktorú môžeš urobiť, je naplniť Božiu vôľu vo svojom živote. Rob to, k čomu si povolaný.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.