Je u Boha milosrdné klamstvo klamstvom?

Taktiež svojmu synovi Izákovi klamal, keď sa ho on pýtal, kde majú obetného baránka, lebo odpovedal, že im ho dá Boh a keďže nevedel, že Boh im dá baránka, tak použil milosrdné klamstvo. Abrahám predsa nemohol vedieť, že Boh nakoniec nebude chcieť Izákovu obeť, aj keď mu zasľúbil, že rozmnoží jeho semeno, lebo Boh mu mohol požehnať aj ďalšie deti.

Odpoveďou je, že Abrahám veril vo vzkriesenie z mŕtvych. Preto rozmýšľal tak, že keď obetuje Izáka zápalnou obeťou, tak Boh ho na tom mieste vzkriesi z mŕtvych a spolu sa vrátia domov. Mal totiž zasľúbenie od Boha, že práve z tohoto potomka bude dedič jeho majetku, a že práve na Izáka sa vzťahujú všetky požehnania dané Bohom. Keď mu Boh prikázal obetovať Izáka, tak veril, že Boh musí Izáka vzkriesiť z mŕtvych, aby naplnil oba vyrieknuté výroky, ktoré povedal Abrahámovi. A práve túto vieru mu Boh počítal za spravodlivosť. Boh nakoniec nechcel smrť Izáka, lebo Ježiš Kristus, Boží syn, mal umrieť za naše hriechy a nie Abrahámov syn. Boh tak prorocky ukázal do budúcnosti, čo sa má udiať. Preto sa našiel aj baránok, ako predobraz pravého Baránka – Ježiša.

Takže Abrahám neklamal, konal skutky viery. Čo povedal myslel smrteľne vážne, to len nám ľuďom by sa páčilo nájsť si výhovorky v Biblii, aby sme mohli klamať… 
 
„Vierou obetoval Abrahám Izáka skúšaný súc a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, a ktorému bolo povedané: V Izákovi sa ti bude volať semä, rozumejúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve.“  Žid11:17-19
 
Boh náležite ocenil Abrahámovu vieru. Preto je Abrahám nazývaný otcom viery, aby sme aj my verili Božím výrokom bez pochybovania a hlavne, aby sme osobne uverili v spásu prinášajúcu obeť Ježiša Krista, lebo práve viera v tento konkrétny skutok prináša spasenie človeku.
 
„Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vyprázdnená viera a zmarené je zasľúbenie. Lebo zákon pôsobí hnev; lebo tam, kde nieto zákona, niet ani prestúpenia. Preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahámovej, ktorý je otcom všetkých nás – ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov – pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo; ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť. A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.“  Rim4:14-25
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.