Boh dáva rast

Povedal, že je dobré zísť sa a vyjadriť lásku k Ježišovi.

„Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého Ježiš bol vzkriesil zmŕtvych. Pripravili mu tam teda pohostenie a Marta posluhovala: Lazar bol medzi tými, ktorí stolovali s Ním. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom naplnil sa vôňou masti.“ Ján 12:1-3

Ježiš vzkriesil Lazara. V dome Márie a Marty mu pripravili večeru. Mária hľadala nádobu zo sadry uzatvorenú hlinenou pečaťou. Bol to pravý nardový olej, nie falzifikát, s cenou viac ako 10 000 £. Mária vnímala, že Ježiš za krátky čas odíde na kríž. Učeníci to nevedeli. Zlomila pečať, ktorou bol uzatvorený olej a vyliala ho na Ježiša. Vedela, že bola hriešna, ale Ježiš jej dal život a tak jej srdce bolo plné. Dala všetko, nemerala, nerobila si zásoby. My máme takto vyliať uctievanie nášho srdca na Ježiša. Nie falzifikáty, ale skutočné uctievanie. Vtedy sa dokáže vyliať, keď je tvoje srdce čerstvé, nie hrdzavé. Od voňavého oleja sa celý dom naplnil vôňou a pomazaním. Ježiš chodil v oblaku tejto vône 6 dní. Ešte aj keď ho bičovali, roztrhli jeho telo, vojaci to cítili. Táto vôňa-pomazanie, je obrovský poklad. Dať všetko sú schopné Márie, ktorým Boh odpustil, Lazarovia, ktorých Boh oživil. Raz budeme s Ježišom večne. Povedzme: „Ďakujeme, že si nám dal všetko, si hoden, aby sme ťa uctievali po celý náš život.“

„Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánu Ježiši, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totižto ako máte žiť – ako už aj žijete – a ľúbiť sa Bohu.“ 1. Tes. 4:1

Svet ide rýchlo dopredu. Keď nespravíš krok vpred, tak ťa predbehne. Buď zrelší. V Božom pláne tvojho života sa nachádza rast. Aby si bol lepší manžel, služobník, napredoval v mnohých oblastiach. Do DNA človeka je zakódovaná túžba po raste a rozvoji. Keď dieťa nerastie, treba ho vyšetriť, že prečo. Tak je to aj v duchovnom živote. Je dôležité, aby si nezastal. Miklós Virga uveril pred 40 rokmi. Povedal, že je preňho dôležité viac, ako pred 20 rokmi, aby napredoval. Hľadaj príčiny, kvôli ktorým nemôžeš napredovať. Mnoho ľudí si chce len užívať život, žiť bezcieľne a nikde sa nedostať. Boh chce, aby sme napredovali aj na úrovni rodiny, spoločnosti, na individuálnej úrovni, aby sme boli vernejší služobníci. Boh je nevyčerpateľný, dáva rast a je v ňom produktivita.

V 2. knihe Kráľov čítame, že prorockí učeníci boli s Elizeom, bývali u neho, mali s ním obecenstvo. Spoznali, v akom vzťahu je on s Bohom. Rozdelil Jordán, rozmnožil chlieb, vzkriesil syna bohatej ženy. Učeníci odišli do lesa, aby vyrábali drevo. Zavolali k tomu Elizea. Sekera im spadla do Jordánu. Nie celá, len železo. Vyzeralo to, že je všetkému koniec, že sa to už nedá vrátiť. Ale bol tam Elizeus. Boží muž hodil kus dreva na miesto, kde padla sekera a ona vyplávala. Keď sa v tvojom živote niečo rozpadlo, aj vtedy je Ježiš pri tebe. Keď to nevieš poskladať, On je vedľa teba. Všetci sme boli bez života. Boh vyťal toto drevo, aby sa znova objavilo, čo sa rozpadlo. Aby sa zlomila aj moc choroby. Toto sa udialo na kríži. Po znovuzrodení bývaš s učiteľom – Ježišom. Keď si s Ním, nenapadajú ťa skleslé myšlienky, ale budujúce. Je jedno, akým smerom kráča svet. Ježiš vytvorí nové nebo a novú zem. Nie je len v nebi, prišiel k nám na zem. Boh otočil hriech na svätosť, chorobu na zdravie, kliatbu na požehnanie. Zákon ducha života zničí moc hriechu. Tento život je v tebe, keď si prijal Ježiša. Nenariekaj, ale povedz: „Môj učiteľ priniesol zmenu.“ Ježiš bol v hlbinách pekla, na tretí deň vstal zmŕtvych, priniesol ti život. Čo je nemožné človeku, je možné Bohu. On je Bohom obratu.

„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil konať všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa zdarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ Jozua 1:8

Drž sa Božieho slova. Rast závisí od toho, aký máš vzťah so Slovom. Konáš podľa neho? Ak áno, Boh hovorí, že ťa nezanechá, ani neopustí. Chce byť s tebou na vyššej úrovni. Božie slovo študuj, opakuj si ho, vyznávaj ho, rozmýšľaj nad ním. Vtedy budeš úspešný.

Dajme pozor na to, aby bol zbor zdravý. Čo je pri tom dôležité?
– uctievanie Boha na vysokej úrovni, pokloniť sa, zmeniť držanie tela
– povedať evanjelium každému stvoreniu
– vyškoliť učeníkov
– slúžiť druhým
– vytvoriť obecenstvo

„ Jabéc bol však slávnejší, ako jeho bratia. Jeho matka ho pomenovala Jabécom, keď povedala: Lebo v bolesti som ho porodila. Jabéc volal k Bohu Izraela: Kiež by si ma chcel požehnať a rozšíriť moje územie. Nech ma sprevádza tvoja ruka! Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol bôľ. A Boh splnil, čo si žiadal.“ 1. Kron. 4:9-10

Jabéc zavolal Boha na pomoc a Boh mu to dal. Bol v ňom smäd po raste. Aj ty máš živého Boha. Keď si v nevýhode, môže tvoj mínus zmeniť na plus. Potrebuješ Božiu ruku. Ona ťa ochráni. Ak nevieš ísť ďalej, Boh dýchne so svojou silou. Keď je v tebe táto túžba, Boh ti to dá. Buď citlivý na Ducha svätého. Boh ťa chce obnoviť. Ak je železo sekery tupé – môžu to byť starí kresťania, chodia do zboru aj dávajú, ale ich sekera stratila ostrosť. Vtedy je potrebné zastať a naostriť ju. Ako? Stiahni sa na jeden-dva dni. Posti sa, hľadaj Boha. Občerstvíš sa a dokážeš znova milovať Boha. Zažiari ti tvár, oči a povieš: „ Boh je tu.“
Keď chceme napredovať, musíme riskovať. Keď boli učeníci v búrke, Peter kopíroval svojho učiteľa. Začal sa potápať, ale Ježiš ho hodil do člna. Aby sme mohli rásť, musíme vykonávať tvrdú prácu vo všedných dňoch. Je v tebe jeden orol, ktorý sa chce vznášať a jedna sviňa, ktorá si chce ľahnúť naspäť do bahna. Každý deň sa zaviaž: Chcem dnes rásť. V žalme 92:8,11,12,13 je porovnaný život spravodlivého a život zlostníka. Tí, ktorí nepoznajú Boha, môžu rásť a veriaci im môžu závidieť. Ale rozhodujúci je záver. Spravodlivého Boh vyzdvihne, bude mať silu ako býk, prejde cez všetko. Bude ako palma, v búrke sa nakloní, ale nezlomí. Buď človek, ktorý sa učí. Prijmi radu. Ak chceš rásť, je potrebné meniť veci v rodine, vo vzťahoch, v oblasti životného štýlu a zdravia.

Je zbytočné očakávať výsledok, ak si nepriniesol žiadnu zmenu. Vždy sa dajú obnoviť vzťahy.

Pastor Miklós Virga kázal dynamicky. Ľudia boli nasýtení Božím slovom. Na konci sa modlil za tých, ktorí chcú zmenu a chcú rásť.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.