Buďme svetlom

11.-12.3. sme privítali Radka a Máriu Hasových z Cirkvi víry Prostějov. V sobotu večer sa dievčatám, ženám a babičkám prihovorila Majka Hasová.Povedala, že je dobré prichádzať do zboru s nezaťaženou mysľou a dobrým očakávaním. Venovala sa veršom z 5. kapitoly Matúša:

Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mat.5:13-16

Narodili sme sa s určitými darmi a talentami, vieme ovplyvniť okolie. Nemáme však upútať na seba, ale na Ježiša. No ak sa sekneš, (napr. si zranená, sklamaná) tvoje schopnosti, čo máš, sa nemôžu rozvíjať, sú zastavené. Aby sme svietili, potrebujeme meniť svoj charakter do charakteru Krista. Nielen prísť do zboru a „ haleluja“ ale žiť tak, aj keď prídeme domov.

Sme dôležité pre cirkev, robíme medializáciu Pánovi ( napr. aj na Facebooku). Duch svätý nás na bohoslužbách zapaľuje, aby nás verejnosť videla. Ako prezentujeme Pánovu prácu? Zviditeľnenie zabezpečuje aj osobná pozitívna reklama. Ak robíme zlú prezentáciu, ľudia potom nemajú záujem. Rozmýšľajme o moci a vplyve na svet. Urobme, čo môžeme a to nemožné urobí Boh.

A aj vy sami, ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 1. Pe 2:5

Každá jedna sme duchovný kameň a Boh chce do toho kameňa vytesať duchovný charakter.

V súčasnosti je vo svete posilnené zlo. Viac bezcharakterným ľudí spôsobí zánik spoločnosti. Pre kresťanov je to varovanie. Nech sa to nedostane aj do cirkvi. Preto ak chceme byť soľou, potrebujeme sa meniť. Nestačí len viera. Máme s tým spolupracovať, niečo pre to robiť.

Nech si každá položí otázku: „ Nesiem svetlo, alebo tmu ?“ Naša myseľ nie je znovuzrodená, musí sa stále obnovovať, to je tá prilba spasenia. Iba myseľ obnovená Božím slovom je schopná chápať Božie myšlienky. Zapodievajme sa tým, ako byť čisté, bezúhonné, vďačné. Naplňujme sa láskou a zistíme, že sa už chováme inak. Buďme odvážne a budeme mať moc. Pán chce, aby sme silu nabrali od Neho. Nežime len pre službu, Ježiš chce, aby sme s Ním mali osobný vzťah.

Majka povedala, že ak zažijeme nejaké sklamanie, nestačí len veriť, že to sklamanie je preč, nestačí to len striasť, musí prísť do toho Pánova ruka – Jeho zásah a jeho láska.

Moc ide ruka v ruke s odvahou, smelosťou, zdravým sebavedomím. Mať zdravé sebavedomie znamená vedieť, kto si. Boh chce do nás vytesať podobu Krista. Byť smelý znamená aj vedieť povedať nie, ak s niečím nesúhlasíme. Hovorme o Kristovi v smelosti.

Miesto Krista sme teda poslovia, ako vy vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! 2. Kor. 5:20

Žijeme v dobe, kedy sa na dobré povie zlé a na zlé dobré. Keď robíme zlé skutky, tak sa na nás odrážajú. Robme veci tak, aby sme sa páčili Bohu. Podľa toho jednajme a ak sa niekto urazí, je to jeho problém. Majme Boží pokoj aj nad emóciami. Nehovorme, že nemáme čas. Plánujeme si nákupy, prácu, zábavu. Vedome si plánujme svoj čas s Pánom. Ak niekto nemá tú túžbu, nebude hľadať Boha. Nenaháňajme sa za tým, čo práve nepotrebujeme, oberie nás to o čas. Budeme stáť pre Pánom a zodpovedať sa za svoj život. Dajme Boha na prvé miesto.

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Rim. 12:2

Služobník sa môže za ľudí pomodliť, ale sám človek má meniť svoj charakter. Oddeľme sa od zlých zvykov. Premena začína vo vnútri, potom sa mení aj náš výzor. Tešme sa zo spasenia. Nechajme sa premeniť Bohom, keď nás On premení, budeme unikátne stvorenia. Neporovnávajme sa a nechcime byť ako nejaká iná, netrápme sa tým. Každá ľútosť a sebaľútosť musí odísť, to nás kontroluje sme obmedzené. Buďme pod kontrolou Boha. Hľadajme, čo o žene hovorí Biblia. A hľadajme najskôr kráľovstvo nebeské a všetko ostatné nám bude pridané.

Ľudia majú často zmätok v emóciách. Ak si myslíme že nás nikto nemá rád, asi sa tak chováme my sami k iným. Dajme niekomu lásku, napr. dar, kvietok… Boh nás chce premeniť od slávy k sláve. Premena znamená POKRAČOVAŤ. Je to rozhodnutie žiť Slovo, ktoré počujeme a byť slobodné. Nehnevať sa nad každým problémom, ale ísť ďalej a pokračovať.

Slová Majky Hasovej nás veľmi povzbudili. Nech Boh požehná ich prácu v cirkvi v Prostějove.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.