Cena za nasledovanie Ježiša Krista

Začiatok kázne pastora Radka Hasu v našom zbore patril modlitbe s ďakovaním za všetko dobré, čo Boh robí v našich životoch. K ďakovaniu sa pridala aj jeho manželka, ktorá nás vyzvala aby sme boli vďační za to, že u nás je stále sloboda prejavu, sloboda kázania Božieho slova a za to, že tu nie je také prenasledovanie kresťanov ako v iných krajinách.

Ústredným veršom celej kázne bola pasáž z evanjelia Lukáša 9:57-62 v ktorom niektorí z pomedzi ľudí chcú nasledovať Ježiša Krista a takto mu hovoria:

Pôjdem za tebou kamkoľvek by si šiel.

Povedz, ktorý z učiteľov by nechcel mať takýchto nasledovníkov? Ježiš však poznal cenu ktorú, by museli zaplatiť a tak prvému odpovedá:

Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu.

Týmito slovami Ježiš nielen tomuto človeku, ale každému z nás, ktorý Ho chce nasledovať jasne hovorí, že naša závislosť má byť v nebi, nie tu na zemi. Nemáme sa spoliehať na to, čo sme si zadovážili, na svoj majetok, pretože oveľa lepší príbytok budeš mať v nebi, ten čo ti Pán pripravuje, ako ten, ktorý si zadovážiš tu na zemi ty sám. Teš sa z práce svojich rúk i zo všetkého, čo si si zadovážil, užívaj si život, ale daj pozor, aby si sa nestal obeťou mamony, ktorá so sebou prináša strach a obavu o budúcnosť, o to ako budem zajtra žiť a či budem mať dostatok všetkého čo pre svoj život, rodinu a deti potrebujem

Pri týchto otázkach, ktoré sa nám často natláčajú do mysle mnohokrát zabúdame, že aj minulý mesiac, ba aj minulý rok sme to zvládli, že žijeme a nikto z nás neumrel od hladu a nedostatku. Ak je tlak na tvoj život a tvoj život ovláda strach a obava o budúcnosť ktorá ťa núti okrem svojej práce aj brigádovať alebo si  hľadať ešte jednu robotu, pohliadni do neba a modli sa, lebo Boh je ten, ktorý naplní všetky tvoje potreby. Daj pozor aby si sa nedostal do egyptského zajatia a otroctva. Prestaň žiť z vlastnej snahy a začni najprv hľadať kráľovstvo Božie a všetko ostatné ti bude pridané.

Nedychti po tom, aby si bol rýchlo bohatý, tak ako bohatý mládenec o ktorom sa píše v Biblii, ktorý od svojej mladosti zachovával Božie prikázania, avšak po slovách Ježiša, aby predal svoj majetok a rozdal ho chudobným, odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Ak chceš žiť iba pre vlastné potešenie, si ďaleko od Božej slávy. Užívaj si život, ale pros Boha aj o to aby ti dal len toľko, koľko je pre teba dobré, koľko dokážeš uniesť.
Inému mužovi ktorý chcel, pred tým ako začne nasledovať Ježiša, pochovať svojho otca Ježiš povedal:

Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie.

Nemôžeš čakať kým zomrie tvoj príbuzný, kým si zaopatríš svoju rodinu a potom začneš slúžiť Bohu. Ucti si svojich príbuzných. Ak opustia tento svet, postaraj sa aj o ich hrob, aby si nebol na pohoršenie iným, ale nenasleduj ich zlé správanie a skutky. Oddeľ sa od ideologického a mnohokrát aj politického vplyvu svojich predkov, oddeľ sa od vplyvu familiárnych duchov.

Buď vďačný svojim rodičom ak ti odovzdali vieru. Ak sa tak však nestalo a ty napriek ich vôli chceš nasledovať Ježiša vedz, že na to nepotrebuješ požehnanie svojich rodičov. Prehlasuj nad svojím životom a nad svojou budúcnosťou Božie slovo, legitímne a vedome sa postav proti svojej zlým tradíciám, modli sa za svojich príbuzných, aby aj oni vedeli odovzdať svoje životy Bohu a buď im dobrým svedectvom. Nezabúdaj na svoju rodinu, ale oddeľ sa od zlých vplyvov, od starých zvyklostí, pretože dedičstvo našich predkov úzko súvisí aj s našou prítomnosťou a príjmi dobré dedičstvo od nášho Otca ktorý je v nebesiach.
Tretiemu učeníkovi, ktorý sa chcel pred službou Bohu ísť ešte rozlúčiť s domácimi Ježiš odpovedal:

Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.

Božie slovo nám tu ukazuje, že nie si spôsobilý slúžiť Bohu ak sa otáčaš späť, ak máš otvorené zadné vrátka. Je potrebné urobiť radikálne rozhodnutie. Dívať sa dopredu a hore na Ježiša Krista, vytýčiť si ciele. V skúškach má z teba vytekať dobrý olej. Rozoznávaj medzi skúškou a pokušením a nerob kroky späť. Obnov svoj život Duchom Svätým a obmy svoju myseľ Božím slovom.
Mat 10:37-39 hovorí:

Kto miluje otca lebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden a kto miluje syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

V Lukášovi 14:26-27 sa dokonca píše:

Kto nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom.

Dnes mnohí kresťania nasledujú Boha iba povrchným spôsobom, iba keď sa im to hodí. Mnohokrát však musíš opustiť „svoje“ veci aby si sa nedostal do kompromisov. Do zatratenia totiž vedie široká cesta, do kráľovstva Božieho však úzka. Cena za nasledovanie Ježiša je jedno veľké rozhodnutie. On za nás už všetko dal a cena za naše spasenie už bola zaplatená. Je na nás, aby sme opustili to, čo je v našich životoch bezcenné.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.