Chvála – naše životné poslanie

V čase od 15. – 19. augusta sa niektorí z nás zúčastnili na konferencii chvál v Pécsi v Maďarsku. Bolo to pre nás veľkým požehnaním, tak by sme sa radi podelili o naše dojmy a postrehy aj s Vami.

Konferencia bola určená hlavne pre chváličov, teda hudobníkov a spevákov, ktorí svojimi piesňami oslavujú Boha. Hlavnými prednášajúcimi boli manželia Sándor a Judit Némethovci z Budapeštianskeho zboru, ktorí slúžia už dlhšie ako 30 rokov. Judit vedie úspešný tím chvál, ktorí maďarskí televízni diváci sledujú každú nedeľu v televíznom programe Radostná nedeľa. Sledovanosť tejto relácie určite zvyšujú aj speváci, ktorí boli v minulosti známe hviezdy maďarskej popovej alebo klasickej hudby, no teraz sa rozhodli odovzdať svoje životy gospelovej hudbe, a ich jedinou ambíciou je osláviť svojimi hlasmi Boha.

Základnou otázkou celého ľudstva je, čo naplní človeka, a čo mu môže priniesť pokoj a radosť do života. Mnohí sa pýtajú, či je to bohatstvo, sláva, rodina, úspech… V dnešnej multimediálnej spoločnosti môžeme vidieť veľa „úspešných“ hudobníkov a spevákov, ktorí dosiahli v živote asi všetko. Majú popularitu, peniaze, ľudia ich zbožňujú, no aj napriek tomu často siahnu po drogách, alkohole, prípadne spáchajú samovraždu. Ich osobné životy sú rozvrátené, nevedia zniesť tlak davu, ich hudobné texty sú depresívne a neprinášajú nádej ani pre tých, ktorí ich počúvajú. Priam naopak. Depresia a nenaplnenie zasiahne aj poslucháčov. Jediné, čo môže človeka naozaj naplniť je Božia prítomnosť a obecenstvo s Bohom. O tom nám rozprávali svedectvá práve speváci, ktorí odovzdali svoje životy Bohu, hoci boli niekedy slávnymi celebritami.

Ako sa môžeme teda dostať do Božej prítomnosti? V Starej zmluve museli ľudia priniesť obeť. Dnes neprinášame obete a nezabíjame zvieratá. Ježiš priniesol svoju obeť raz a navždy, keď zomrel na kríži za celé ľudstvo. To, čo my musíme urobiť, je priniesť obeť chvál.

Hlavným cieľom chvály je prejav Božej slávy, je to čas a miesto, kedy sa môžeme stretnúť s Bohom.

Aj naše bohoslužby začíname vždy chválami. Nie je to len program alebo nejaký koncert na spríjemnenie atmosféry. Je to dôležitá časť, kedy vieme oslobodiť svoje srdcia, zahodiť starosti, dostať sa do inej dimenzie a otvoriť sa pre počúvanie Božieho slova.

Hlavným cieľom chvály je priniesť Božiu slávu. Božia sláva odišla z viditeľného sveta, keď na svet prišiel hriech. Keby bola na zemi prítomná, neboli by vojny, krádeže, choroby, chudoba… Otázkou je, ako urobiť Božiu slávu zjavnou. Boh neurobí nikdy nič bez svojich spolupracovníkov, čiže nás. Situáciu na zemi ovplyvňujú názory ľudí, naše názory, a v histórií sa ľudia mali vždy lepšie, keď začali viac spolupracovať s Bohom a viac sa prikláňať k Božím názorom. Aj kráľ Dávid pochopil, že v krajine chýba pomazanie. Preto vybudoval 24-hodinový stánok chvál, kde boli služobníci určení len na to, aby chválili a uctievali Boha. To isté je aj našou úlohou. Keď Boh zacíti, že z našich sŕdc prichádza úprimná vôňa chvály, pošle svoju slávu. Sláva je prejavujúca sa Božia prítomnosť. Ak nie je v zbore, v rodine, v manželstve, všade sú samé problémy. Je to sila, ktorá dokáže prekonať každú prekážku.

Poznáme rôzne úrovne Božej slávy. Podľa toho, koľko sa z nej nachádza v našich životoch, vieme víťaziť nad okolnosťami okolo nás. V Biblii sa prvýkrát hovorí o Božej sláve až u Mojžiša, keď sa Boh zjavil na vrchu Sinaj. Abrahám, Izák aj Jákob mali pomazanie, ale nebolo dostačujúce na to, aby Izraeliti vyšli z Egypta. Na to musela prísť Božia sláva. My taktiež žijeme v horšom svete, ako bol pred nami a nedokážeme ho premôcť s pomazaním, ktoré bolo pred 20 alebo 30 rokmi. Potrebujeme Božiu slávu a väčšie pomazanie. To vie prísť práve cez chválu.

 Poznáme 3 základné druhy chvály:

vďakyvzdanie  – skutočne radostní sú tí ľudia, ktorí sú spokojní, majú Božiu bázeň, vedia si pripomenúť to, čím sú v Kristovi a uvaliť svoje starosti na Boha. Vďační ľudia vedia povzbudzovať a budovať jeden druhého.

chvála – nie je o tom, čo my prežívame, ale o Bohu. Vyzdvihujeme Božie vlastnosti, hovoríme, aký Boh je, pripomíname si to, čo urobil. Vždy, keď ľudia prestali chváliť Boha, stratili videnie o Božej moci a veľkosti a potom začali uctievať iné veci, čo prinieslo na ich životy veľké prekliatie.

uctievanie – Boha uctievame preto, lebo je Svätý. Odovzdávame mu celú svoju osobnosť. Je to čas, kedy prichádza Božia sláva.

Požiadavky na chvály:

radosť – sťažovanie berie životnú silu. Dávid nežil v ideálnej spoločnosti a jeho život nebol ľahký. Jeho žalmy vznikli v súžení a nie na pláži v pohode. No aj uprostred zlých pocitov ho pomazanie vedelo udržať a často hovorí svojej duši: “Duša moja chváľ Pána!“ Čiže prinášal obeť, aj keď to nebolo jednoduché, chválil.

plná sila – Boha máme milovať z celej sily, duše aj ducha. Pri chvále sa má taktiež uvoľniť fyzická sila – tlieskanie, tancovanie, dvíhanie rúk. Fyzické prejavy oslobodzujú ľudí od démonov, pretože tí zväzujú ľudí, aby sa nehýbali, netancovali pred Pánom. Duševná časť predstavuje to, že naša myseľ sa oslobodí. Treba sa stotožniť s textom a prežiť význam slov. Duchovná časť je, keď príde pomazanie a aj náš duch je dotknutý Bohom.

nahlas – v hlase je sila. Ľudia naplnení Duchom Svätým kričia, volajú na Boha a vtedy aj démoni odchádzajú.

 Chvála je určením a povolaním pre náš jazyk.

Ľudia, ktorí chvália Boha žehnajú jedny druhých rečami aj skutkami, hovoria budujúco a ich osobné životy vedia napredovať.

Žalm 18:30 „Veď s Tebou na­pad­nem aj zá­stupy, so svojím Bohom pre­skočím i múr.“ Dávid vedel, že on sám nie je silný. Vtedy, keď bol so svojím Bohom vedel zdolať každú prekážku.

Prajeme Vám, aby ste aj vy vedeli vždy načerpať novú silu v osobnom spoločenstve s Bohom a preskočiť každý múr vo vašom živote.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.