Čo by mali rodičia vedieť pred vstupom ich detí do školského systému?

Blížia sa termíny zápisov do škôl a Vy možno zvažujete, kde dieťa zapísať, a či už je vôbec zrelé na školu, či to celé zvládne, alebo čo povie celá rodina, ak by do školy nešlo hneď teraz, ale ostalo by ešte rok v škôlke. Ako sa v tom celom zorientovať, aby ste našli to správne riešenie, ktoré bude prínosom hlavne pre Vaše dieťa?

skola1

Ponúkame Vám niekoľko dôležitých informácií a faktov, ktoré vychádzajú z psychologických poznatkov a niekoľkoročných skúseností:

  1. Školské prostredie – nástup do širšej reality

Dieťa, ktoré prechádza zo škôlky do školy by malo byť pripravené zvládnuť nielen výkonnostné požiadavky, ktoré budú na neho kladené v súvislosti so začatím učenia sa, ale hlavne sociálno-emocionálnu zložku tohto prechodu. Školské prostredie v porovnaní s rodinným prostredím a hravým prostredím škôlky dáva na dieťa väčšie nároky. Hlavný rozdiel je v pomere výkonu a odpočinku, v pomere voľnej a riadenej činnosti. Dieťa bude musieť zvládnuť vyučovanie, čo znamená 45-minútové hodiny s prestávkami. V prostredí školy sa stretne aj so žiakmi z vyšších ročníkov, počas prestávok bude musieť pohyb po škole zvládať samostatne. Výhodu majú školy, ktorých súčasťou sú aj Materské školy a tak sú deti už od útleho veku v prostredí veľkej školy a môžu si naň zvykať a oboznámiť sa s ním prirodzene.

  1. Školská zrelosť

Týmto pojmom psychológovia ale aj pedagógovia označujú celkovú pripravenosť dieťaťa na nástup do školy. Zahŕňa v sebe výkonovú zložku, pri ktorej sa hodnotí napr. úroveň grafomotoriky ( schopnosť napodobniť písaný tvar, kreslenie, obkresľovanie), táto je základom pre naučenie písania. Ďalej sa posudzuje úroveň matematických predstáv- tzn. Akú má dieťa predstavu o množstve, tvare, veľkosti – či rozumie základným matematickým pojmom. Deti napr. môžu vedieť mechanicky napočítať do 10, ale keď majú priradiť k množstvu číslo, nemusia to vedieť. Takisto sa posudzuje schopnosť koncentrácie pozornosti, pamäťové schopnosti, či základné poznatky dieťaťa o svete, ktoré bude pri osvojovaní si nových vecí potrebovať. Väčšina týchto zručností a schopností dieťaťa je odpozorovateľná a rodičia sami vedia, či je ich dieťa pripravené, i všetko ide tak, ako má, prípadne, ktorej oblasti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Ak sa však neviete zorientovať, či naozaj Vaše dieťa je už pripravené alebo nie, je potrebné sa obrátiť aj na odborníkov. V prvom rade je dobré porozprávať sa s pani učiteľkami v materskej škole, pretože sú to odborníci, ktorí často vedia odhadnúť dieťa, mnoho z nich má dlhoročné skúsenosti, vedia porovnať rozdielnosť detí v konkrétnom vekovom období, vedia tiež pomôcť pri rozvíjaní špecifických potrieb dieťaťa.

Pre ubezpečenie a potvrdenie môžete dieťa dať vyšetriť v Centre Pedagogicko-psychologickej prevencie, kde sa konkrétne oblasti úrovne školskej zrelosti Vášho dieťaťa dajú presne zmapovať pomocou na to určených testov.

Veľmi dôležitá a niekedy ťažko zistiteľná je oblasť sociálno-emocionálna a táto je podľa nás kľúčová pri správnom zaškolení. Zrelosť v tejto oblasti sa prejavuje tým, že dieťa prestáva byť hravé a vyhľadáva činnosti spojené s učením – napr. hry dostávajú podobu riadených scén, dieťa veľa kreslí, lúšti hádanky, vyhľadáva spoločnosť iných detí a vie sa zapojiť do skupinových aktivít aj na dlhšie ako len krátku chvíľu. Pri nezrelých deťoch sa práve táto hravosť, nízka schopnosť koncentrácie a neschopnosť plnohodnotne zvládnuť organizačné a sebaobslužné nároky školy podpisuje pod neúspech dieťaťa.

Chceme upozorniť na fakt, že zistenie školskej zrelosti je pre úspešné zaškolenie dieťaťa kľúčové!

Je veľa prípadov, kedy boli zaškolené nezrelé deti, hoci často výkonovo šikovné a chápavé, ale ich CNS (centrálna nervová sústava) ešte nebola zrelá a v škole tak nedosiahli úroveň výkonov, ktoré by mohli dosiahnuť o rok neskôr. Poviete si, veď to môže dobehnúť. Áno, stáva sa, že niektoré deti naozaj časom dozrejú a ich výkon sa rapídne zlepší, avšak už majú v škole zážitok neúspechu, majú pečať dieťaťa, ktoré opakovalo ročník, alebo minimálne rany na duši, ktoré zažili, keď sa im spolužiaci vysmievali.

  1. Spoločenská mienka nad dobro dieťaťa

V niektorých prípadoch sa stáva, že napriek tomu, že rodičia vnímajú, alebo inštinktívne cítia, že ich dieťa ešte nie je na školu pripravené, mienka okolia, často hlavne starší ľudia, teda starí rodičia, berú odklad školskej dochádzky ako zlyhanie dieťaťa a tlačia na rodičov, aby sa takejto „hanbe pred ľuďmi“ vyhli. Tento postoj nemôžeme označiť inak ako predsudky a v prvom rade ublíži najviac dieťaťu.

  1. Odklad za každú cenu

Sú však aj prípady, kedy je dieťa šikovné, zrelé, má všetky predpoklady na vstup do 1. Ročníka, z akýchsi nostalgických dôvodov sa však rodičia rozhodnú nechať ho ešte v škôlke – veď nech si „užije detstvo“. Aj keď tento jav je v porovnaní s predčasným zaškolením oveľa zriedkavejší, má tiež nepriaznivé dôsledky na dieťa. Dieťa sa v škôlke potom nudí, podnety pre neho nie sú dostatočné, sociálne sa nevie včleniť medzi deti hravejšie a mladšie. Môžu sa vyskytnúť poruchy správania – dieťa sa nudí a tak vymýšľa rôzne spôsoby ako nudu zahnať.

  1. Ako vybrať správnu školu

Veľa rodičov vyberá školu podľa miesta bydliska, aby mali ráno jednoduché dochádzanie. Je to najjednoduchší spôsob a každá škola, ktorá má pôsobnosť v mieste Vášho bydliska je zo zákona povinná Vaše dieťa zobrať. Je to tiež praktický a dobrý dôvod, ktorý uľahčí Váš každodenný rituál v budúcich 8-9 rokoch. Ak však chcete urobiť ešte o niečo viac, aby ste si boli istí, že Vaše dieťa sa bude cítiť vo svojej škole dobre a aby ste mohli predísť tomu, že vo vyšších ročníkoch budete dieťa prekladať zo školy na školu, je dobré oboznámiť sa s filozofiou a atmosférou školy vopred. Dôležitý je aj Váš dojem, keď do školy prídete, ako sa ku Vám správajú zamestnanci, ako prezentuje škola svoje ciele, či sú v súlade s hodnotami, ktoré sú pre Vás z hľadiska výchovy Vášho dieťaťa dôležité, ako sa v nej celkovo cítite. Vybrať dobrú školu je dôležité hlavne pre rodičov detí, u ktorých boli už diagnostikované nejaké problémy, budú potrebovať špeciálnu starostlivosť a prístup. V takýchto prípadoch je potrebné naozaj vopred zistiť, či má škola možnosti a v druhom rade aj ochotu vyjsť v ústrety potrebám Vášho dieťaťa. Mnohé školy môžu prezentovať ochotu, ale reálne materiálne, či personálne zabezpečenie im chýba. Povesť školy sa dá zistiť medzi rodičmi, sústreďte sa však na dôveryhodné a relevantné informácie a nenechajte sa odradiť prvou negatívnou informáciou o škole.

  1. Ako dieťaťu čo najviac uľahčiť zaškolenie

Aby ste proces nástupu dieťaťa do školy zvládli čo najpríjemnejšie, bez komplikácií a zbytočných stresov, je dôležité venovať pozornosť dieťaťu už v predškolskom veku a všímať si, či jeho vývin prebieha v súlade s normou. V poslednej dobe sa často stretávame napr. so zanedbaním rečovej zložky. Mnohé deti už v materskej škole majú zlú výslovnosť a napriek odporúčaniam rodičia s nimi nenavštevujú logopéda a tejto oblasti sa nevenujú. Také dieťa si potom nesprávnu výslovnosť zafixuje a neskôr v škole sa môže stať terčom posmechu. Pri logopedickej starostlivosti sa výslovnosť dieťaťa môže veľmi rýchlo upraviť a správnou technikou až odstrániť.

Základným princípom úspešnosti dieťaťa v škole je fakt, že tam bude chodiť rado a učenie si obľúbi. Je potrebné, aby sme v zápale snahy dieťa naučiť čo najviac nepreťažovali a dbali na to, aby si ku škole a učeniu vytvorilo kladný vzťah. V predškolskom veku neučte dieťa nasilu, ak vnímate, že je to pre neho demotivujúce. Radšej využite zábavnú formu, ktorú nájdete v rôznych časopisoch pre deti.

Záver:

Aj s nástupom do školy nesmieme zabudnúť na to, že máme doma stále ešte dieťa a že je veľmi potrebné, aby malo dostatočný priestor na hranie a mohlo sa vyvíjať šťastne a zdravo. Milujúce rodinné prostredie s dôslednou výchovou k dobru je tým najlepším predpokladom, že z Vášho dieťaťa vyrastie plnohodnotný človek.

4SPA395293_shutterstock_2764795

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.