Izák, Rebeka a Eliezer- Ježiš, cirkev
a kresťan

Hneď po chválach povedal, že sa cítil veľmi dobre – ako vo svojom zbore. Vnímal to isté pomazanie. Priniesol nám čerstvé slovo o výzvach a napredovaní cirkvi v posledných časoch.

Keď vidíme, s čím všetkým sa cirkev musí boriť, skeptici sa ju už snažia pochovať. Ale cirkev má vynikajúcu budúcnosť. Božie slovo zjavuje, že na konci vekov pred návratom Ježiša Krista sa cirkev posvätí a bude oslávená. V Biblii sa píše, že muž má milovať svoju ženu tak, ako Ježiš miluje svoju cirkev. Každý človek má slobodnú vôľu. Chceli by sme, aby sa všetci ľudia obrátili ku Kristovi, ale neobrátia sa.

Niektoré veci, o ktorých sa píše v Biblii sú však už rozhodnuté napriek tomu, či tomu veríš alebo nie. Takýmto Božím plánom je napríklad to, že bude 1000-ročné kráľovstvo, ale aj to, že cirkev bude na konci časov slávna, bez poškvrny a vrásky. To je už dané bez ohľadu na to, ako to dnes vyzerá. Je to nezmeniteľný fakt. Boh zasiahne do stavu cirkvi, vyzdobí ju a oslávi. Keď vidíš v cirkvi slabosti počkaj na to, aby Boh dal väčšiu milosť. Stretnutie Ježiša s cirkvou nazýva Božie slovo svadbou. Každá nevesta sa na túto udalosť pripravuje. V Zjavení Jána 19:5-9 Božie slovo hovorí o cirkvi ako o neveste, ktorá sa pripravila. Neprišla neučesaná, v špinavých šatách, ale obliekla  sa do skvejúcich, čistých šiat, ktorými sú spravodlivé skutky svätých.

Boh dá svojej cirkvi tú možnosť a moc, pomôže nám, aby sme mohli odstrániť bariéry vo svojich životoch. On nás očistí kúpeľom vody, ktorým je Božie slovo.

020

Svadba Izáka a Rebeky v starom zákone ukazuje nielen milostný príbeh dvoch ľudí, ale Duch svätý vložil do ich príbehu osud kresťanov žijúcich v posledných časoch.

Na postave Rebeky môžeme vidieť aké sú výzvy pre cirkev pred svadbou. (1. Mojž. 24:1-26). Abrahám zaviazal svojho sluhu Eliezera, aby jeho synovi Izákovi nevybral nevestu z dcér Kanaáncov kde bývali, ale aby išiel do jeho vlasti, k príbuzenstvu.

Eliezer bol duchovný človek, ktorý hľadal Božiu vôľu. O svojom stretnutí s Rebekou pri studni hovorí tak, že v ňom vidí odpovede na svoje modlitby. Eliezer Rebeku vyzdobil zlatými šperkami a vybrali sa za Izákom. Izák ju vzal do stanu svojej matky Sáry, vzal si ju za ženu a zamiloval si ju.

Eliezer v tomto príbehu znázorňuje kresťana, ktorý má za úlohu priviesť cirkev k ženíchovi Ježišovi Kristovi. To je jeho práca, jeho služba. V posledných časoch sa do popredia dostáva úloha kresťana ako služobníka.

Boh sa vráti na túto zem ako gazda a pán, ktorý sa bude pýtať svojho sluhu: „Ako si narábal s talentami ktoré som ti dal?“

Kresťania sa na konci časov nemôžu báť služby, pretože príde čas, kedy budú musieť preukázať ovocie svojej práce, svojej služby. Neži samému sebe, zapoj sa do služby, nájdi nevestu a priveď ju k ženíchovi.

Najväčším problémom západnej cirkvi sú kresťania zameraní na seba, ktorí chcú žiť ako kráľovské deti, ale nechcú zobrať úlohu sluhu. Pán príde skoro, aby odplatil každému podľa toho, aké boli jeho skutky. Na svadbe Baránkovej už nebudeš slúžiť. Tam budeš obslúžený, oblečený do krásnych šiat. Ale dnes je čas služby.

Pozrime sa bližšie, aké úlohy mal služobník Abraháma Eliezér a aké stoja pred nami ako kresťanmi:

  1. Nájsť nevestu = služba evanjelizácie. Nájsť ľudí, ktorých chce Boh povolať. Povedať im evanjelium. Nechať sa použiť pri obrátení ľudí.
  2. Vyzdobiť nevestu = služba diakonov v cirkvi. Služba technikov, besiedkárov, upratovacia služba…
  3. Priviesť nevestu k ženíchovi = pastoračná služba. Služba vyslobodzovania, povzbudzovania, poradenstva.

Eliezér bol duchovný človek a pozoroval na vedenie Ducha Svätého. Ty ako kresťan budeš vnímavý na vedenie Ducha Svätého len vtedy, keď budeš žiť duchovný život. V posledných časoch sú veriaci pripodobnení noci – duchovnej tme, kedy nebude ľahké vidieť Ježiša a rozpoznať Jeho vôľu.

„Pomaž svoje oči kolíriom, aby si videl“ hovorí Ježiš. V podobenstve o desiatich pannách je úlohou panien naplniť svoje lampy olejom. Potrebujeme ho preto, aby sme videli, aby sme sa vedeli zorientovať a našli vedenie Svätého Ducha. V službe sú účinní len tí kresťania, ktorí sú duchovnými ľuďmi, hľadajú Boha a Jeho vôľu. Dnes je mnoho kresťanov, ktorí žijú len z nedeľnej kázne. Doma nehľadajú Boha, nemodlia sa a nevidia vedenie Svätého Ducha. Obnov sa v duchovnom živote, modli sa a hľadaj Pána, lebo inak nevestu nenájdeš.

Pred návratom Ježiša Krista bude Božia vôľa, aby z katolíckeho náboženstva ( Babylona) vyšlo mnoho ľudí von. Znovuzrodení kresťania sa majú pripraviť na službu voči nim, aby ich prijali. Boh v posledných časoch vytriedi tých, ktorí sa držia hriechu.  (Zj. Jána 22:11-12)

Biblia zdôrazňuje potrebu posvätenia. Našou úlohou je neostať nahí, ale sa obliecť do čistého rúcha. Tí, ktorí sa toho nebudú chcieť zúčastniť zvlažnejú a vypadnú z cirkvi. Nemáme sa miešať len s hriechmi, ale ani s islamom. Ostaň verný Pánovi a nasleduj Ho podľa Jeho slova. Teraz si nás chce použiť, lebo svadba sa blíži. Spolupracuj s Bohom, buď ako Eliezér a slúž mu, aby ti Ježiš Kristus mohol povedať:

„Daj si dole šaty. Chcem ťa obliecť do kráľovského rúcha. Slúžil si mi, príď a vezmi dedičstvo ktoré ti patrí. V málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím.“

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.