Je v nebi sexualita?

 V nebi rozmnožovanie neprebieha. Takýto odkaz v Biblii nie je. Naopak sám Ježiš hovorí, že tí, čo sa dostanú do neba, budú ako Boží anjeli. „Ježiš odpovedal a riekol im: Blúdite, pretože neznáte písem ani moci Božej; lebo pri zmŕtvychvstaní nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú ako anjeli Boží v nebi.“ Mt22:29-30
 
Biblia to opakuje na troch miestach pre naše utvrdenie. Takže ako sa anjeli v nebi nerozmnožujú, tak ani vzkriesení – premenení ľudia nebudú mať túto schopnosť. Mimochodom všetci anjeli popisovaní v Písme sú v mužskom rode.  
Tak isto Boh v žiadnom prípade nie je obojpohlavný ani ich nie je viacej. Vždy vystupuje v mužskom rode!                                               
„A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.“  1M1:27-28

Stvorenie na Boží obraz je jedna vec a stvorenie ako mužské a ženské pohlavie, je druhá vec. Jasne je to v tej vete napísané. Človek dostal od Boha úlohu na Zemi: množiť sa a spravovať ju.

Incident nastal v šiestej kapitole 1M , keď vznikli hybridi medzi ľuďmi a anjelmi – nefilim (obrovia v našom preklade).

„V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena.“  1M6:4 Táto udalosť je jednoznačne spôsobená padlými anjelmi tu na Zemi a dôsledkom je Boží súd – potopa, čím Boh zabránil totálnemu skazeniu človeka a použil Noachov rod na znova zaľudnenie vtedajšej Zeme.

Záver je, že sexualita bola a je spojená so Zemou, v nebi sa anjeli nerozmnožujú, nedostali takúto možnosť. Ako boli stvorení, nie je jasne v Biblii popísané. No nikde nie je zmienka, že by sa počet anjelov zväčšoval. Zmenšovať sa ich počet nemôže, lebo sú večné bytosti. Aj človek je večná bytosť, vie zomrieť len pre pozemskú časnú existenciu, ale pre večnosť a nebeskú perspektívu sa pri súde rozhodne (podľa toho či prijal Spasiteľa v osobe Ježiša Krista alebo nie), či bude vo večnosti padlou bytosťou navždy oddelenou od Boha, alebo bude slávnou, premenenou bytosťou v Božej prítomnosti.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.