Nájdi svoju milosť v službe

Koncom apríla a začiatkom mája John Huizing z Kanady kázal na deviatich miestach v Čechách a na Slovensku. 1.5.2019 priniesol čerstvé posolstvo pre cirkev v Poprade.

Počas chvál na začiatku bohoslužby vnímal odkaz pre náš zbor, ktorý nám pomôže na osobnej úrovni, aj v napredovaní cirkvi. Povedal, že je tu určitá úroveň zrelosti a tento zbor sa stane vodcom – príkladom a to kvôli pastorovi a vedeniu. Je to cirkev, ktorá vie rozvinúť aj iné zbory. Musíme byť ochotní budovať ľudí a potom ich vyslať. Je v tom požehnanie. John zdôraznil, že potrebujeme zmeniť myslenie. Väčšina ľudí žije svoj život, má rodinu, prácu, chodí do cirkvi. Naplánujú si Boha, cirkev do kalendára, iba keď im to pasuje do ich programu. John nám priniesol novú myšlienku. Povedal, že v tejto cirkvi sú ľudia, ktorí prijmú zjavenie z neba. Podobne, ako Peter prijal zjavenie o Ježišovi:

Ty si Kristus, Syn Boha živého. Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Mat.16:16-17

Väčšina ľudí jedná podľa toho, čo im zjaví päť zmyslov. Ale je ešte poznanie z neba – zjavenie, keď toto dostaneš, už nemôžeš cúvnuť. Zrazu to uchopíš, uvidíš v novom svetle. John povedal, že niektorí z nás zbadajú veci a to spôsobí zmenu v našom myslení. Toto je odkaz pre cirkev. Má to do činenia s milosťou. Keď uvidíš to, čo vidí Boh, všetko sa zmení. Nesnaž sa, aby Boh videl to, čo vidíš ty. Je to limitované. To, čo vidí Boh, je oveľa väčšie. Božia vízia je taká veľká, že ju nikdy nebudeš môcť naplniť, iba ak dostaneš milosť.

1.list Petra 5:10 hovorí o Bohu všetkej milosti. Aké druhy milosti existujú?
1.) milosť, ktorou si spasený
2.) milosť, ktorou si posvätený ( oddelený pre Boha, svätý)
3.) milosť, ktorou si posilňovaný. Slovo milosť tu môžeme nahradiť aj pojmom vnútorná sila. Potrebuješ ju na prekonanie niektorých vecí. Pavlovi Boh povedal: „Moja sila sa dokonáva v tvojej slabosti.“ Možno si mal ťažký čas a v tej najslabšej chvíli prišla Božia milosť a stal si sa silný. Milosť ťa dostane na novú úroveň.
4.) milosť, ktorá ťa urobí bohatým.

Veď znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že bohatý schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. 2. Kor. 8:9

Ježiš mal dvanásť učeníkov, ktorých živil. To ho niečo stálo. Mal dom, dvanásť apoštolov, ktorí neustále dávali chudobným a pokladník bol zlodej. Tu na zemi Ježiš nebol chudobný. Chudobným sa stal na kríži. Kríž je miesto výmeny. Tu sa stal aj hriechom. Aby sme sa my stali spravodlivosťou Božou v Ňom. Božia milosť nás spasila. Na kríži vyniesol aj naše choroby. Aby po kríži – teraz, sme my boli uzdravení. Na kríži sa stal kliatbou, aby na nás prišlo Abrahámove požehnanie. Na kríži sa stal chudobným, aby sme sa my teraz stali bohatými.

John ďalej hovoril, že precestoval svet a všimol si, že len málo kresťanov má odvahu povedať to, čo o nich hovorí Boh. Neodvážia sa povedať: „ Som uzdravený, bohatý, spravodlivý,“ kvôli tomu, že to neznie pokorne. Keď súhlasíš s tým, čo hovorí Boh a povieš to, je to najlepšie, čo môžeš povedať. Neriaď sa názorom iných, ani čo si ty sám myslíš o sebe, ale čo si myslí Boh.

5.) milosť k službe. Čo teraz robí Ježiš po pravici Božej? On stavia svoju cirkev. On je hlavou cirkvi. Plán z hlavy prichádza na celé telo. Aj ty si takou súčasťou tela Kristovho – cirkvi, ako je Ježiš. Máš možno inú úlohu, ale rovnaké povolanie – vystaviť cirkev. Ako to urobíš, to závisí na tvojej milosti k službe. Každý má inú úlohu – inú milosť.

Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristu, jednotlive však sme si navzájom údmi. Rim.12:4-5

Si súčasť tela Kristovho, úd toho tela. Máš špecifickú funkciu. Ak budeš poznať svoju milosť k službe, budeš poznať miesto v tele. Je veľa kresťanov, ktorí nevedia, čo by mali robiť. Ak nájdeš svoju milosť, nájdeš svoje miesto.

Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar. Rim. 1:11

Boh nám chce udeliť duchovný dar – milosť, kvôli tomu, aby sme boli upevnení. V cirkvi je legálne byť na duchovnej droge, na milosti. Ak vieš fungovať v milosti, to ťa vyvýši nad tento svet. Nehľadáme len talenty, ale milosť. Ak máš milosť v službe, to ťa dá do správnej pozície, na správne miesto a budeš vedieť: „ Robím to, čo mám robiť.“

Milosť na teba príde skrze znovuzrodenie, spoločenstvo, prepojenie. Ak sa zámerne napojíš na svojho pastora, tak pomazanie a milosť, ktorá je na ňom, príde na teba. Aj skrze kladenie rúk. Keď si budovateľ cirkvi, automaticky si v Božej priazni. Ježiš odišiel, aby sa mohol nasťahovať do teba. Si znovuzrodený preto, aby sa do teba mohlo nasťahovať nebo. Boh ťa urobil bohatým, pretože Jeho duch je v tebe. Chce cez teba aktivovať Jeho milosť.

Spoločne sme vyhlásili: „Ja budem stavať túto cirkev. Budem slúžiť pastorovi, ľuďom, robiť to, do čoho ma Boh povolal.“ John oznámil, že bude aj s pastorom Petrom klásť ruky na ľudí, aby im bola daná milosť na budovanie cirkvi a modlili sa za ľudí.

Nakoniec zavolal dopredu manželské páry. Povedal im. „ Jeden zaženie tisíc a dvaja desať tisíc. Nehľadajte kompromis, ale jednotu. Manželstvo a rodina pôjdu na novú úroveň. Slovo, ktoré je vo vás – ja dám do vašich detí a budú vyučení Pánom.“

John Huizing je milý, veselý a požehnaný kazateľ. Vyjadril, že je šťastný, že našiel svoju milosť. Nájdime svoju milosť a svoje miesto v cirkvi a budujme ju.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.