Obstáť v láske pred súdnou stolicou

Počas chvál vyzval chorých, aby prišli dopredu na modlitbu za uzdravenie. Po úžasných chválach, ktoré nás priviedli do Božej prítomnosti, Jaroslav Kříž otvoril tému o posledných časoch. Ľudia sa zaujímajú o túto tému. V tradičnej cirkvi sa vytrhnutie nespomína. Pre charizmatikov to nie je nové.

My, ktorí pozostaneme nažive až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď zaznie povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi uchvátení budeme v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi a tak stále s Pánom budeme. 1 Tes. 4:15-17

Koniec sveta musí byť. Je to dobré. Z dôvodu, že existuje zlo, musí byť súd. Keby zlo nebolo odsúdené, nebolo by to spravodlivé. Svet speje k súdu a nedá sa tomu vyhnúť. Kresťania majú posúdiť sami seba, aby boli vyňatí zo sveta a neboli zaradení do súdu. V Zjavení Jána čítame, že tento čas je blízko.
V 1. kapitole Ján vidí osláveného Ježiša a je z toho prekvapený.
2.a 3. kapitola obsahuje odkazy siedmym zborom.
Jaroslav Kříž povedal, že ľudí zaujímajú odpovede na otázky: Kedy bude vytrhnutie? Pred siedmymi rokmi súženia, v strede alebo na konci? Koľko utrpenia uvidíme a čo z toho sa nás dotkne? Sú už otvorené pečate?
Teraz žijeme v dobe milosti. Síce sú problémy, ale je tu aj milosť. Keď príde súd, milosť bude odňatá.
4. kapitola ukazuje pohľad do neba, Pána na tróne a 24 starcov.
5. kapitola hovorí o Baránkovi – Ježišovi, ktorý je hoden otvoriť pečate. Boh ukazuje, že zdroj jeho sily je láska, ktorú ukázal na Kristovi.
V 6. kapitole vidíme tri prejavy Božieho súdu: pečate, trúby a čaše.
Tretia pečať spomína o hospodársku krízu. Pastor Kříž skonštatoval, že rozumný človek si robí zásoby. Aj bez ohľadu na Antikrista. Ale hľadajme najskôr kráľovstvo nebeské a všetko ostatné nám bude pridané. Nebojme sa hospodárskej krízy.
Otvorenie piatej pečate pojednáva o zemetrasení a pomordovaných mučeníkoch. Senior pastor nás povzbudil, aby sme sa ani v posledných dobách nehanbili z Pána Ježiša a charizmatické evanjelium a boli pripravení aj na pohanenie.
7. kapitola hovorí o poznačení Božích služobníkov.
V 8. kapitole vidíme sedem trúbiacich anjelov.
Pokračovali sme čítaním veršov:

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde najavo: ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni. A sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, vezme odplatu, ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. 1 Kor. 3:11-15

Svet sa skazí, neučiní pokánie, ľudia znenávidia Boha. Oslovme spoločnosť aj cez facebook. Hovorme o potrebe znovuzrodenia, pokrstenia, naplnenia Duchom Svätým. Pripravme sa na vytrhnutie.
V Matúšovi 21. až 25. kapitole čítame o čistom rúchu. Zapojme sa do práce pre Pána, buďme plní oleja a majme čisté rúcho. Milujme cirkev, Izrael, rozmnožme hrivny.

A vtedy mnohí sa pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Mat.24:10-12

Vidíme, že v posledných časoch ubúda láska, ľudia sa nenávidia, urážajú. Cez internet k nám prišla sexuálna revolúcia. Keď technológia podporuje vzťahy, je dobrá. Ak nie, je zlá. Vplyv technológií vie byť zničujúci. Potrebujeme sa naučiť budovať vzťahy, ozdraviť ich. Niekedy je ťažké zo srdca skutočne odpustiť. V Biblii sa hovorí, že keď donesieš dar na oltár a spomenieš si, že niekto má niečo proti tebe, choď a zmier sa s ním. A koľkoktrát máme odpustiť?

Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko ráz mu odpustiť? Až do sedem ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem ráz, ale až do sedemdesiať sedem ráz! Mat.18:21

Ak opustíš lásku, opustiš Pána. Obnov si mäkké srdce. Ak chceš, aby tebe Boh odpustil, aj ty odpusť. Na začiatku to ide ťažko. Ale keď neodpustíš, trápiš sa ty a nie ten človek. Ak nie je odpustenie, prídu choroby, problémy. Neodpustenie zastaví veľa uzdravení. Cieľom je, aby prišiel pokoj. Nech sa navráti láska. Maj opäť mäkké srdce. Toto bolo hlavným posolstvom kázne.

Na záver sa Jaroslav Kříž pomodlil, aby Boh presvietil naše srdce, aby sme obstáli v láske pred súdnou stolicou.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.