Pravda

Nie je to jednoduché. Tento svet ovplyvňuje satan, ktorý sa snaží priniesť zmätok.  Ak zostaneme v Slove – veríme tomu, čo je napísané v Biblii, spoznáme, čo je pravda.

Ak vy zostanete v mojom slove, ste vpravde moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ J 8:31-32

Ľudia ti povedia: Pravda je relatívna. Pravda je aj subjektívna. Pre kresťanov je rozhodujúce, čo si Boh myslí o pravde. Väčšina problémov je preto, lebo ti satan zobral pravdu. Stále musíš bojovať boj o pravdu.

Povedz Bohu:  „Pane, ja chcem spoznať tvoju pravdu.“ Boh nemá väčšiu radosť, ako keď vidí, že jeho deti žijú v pravde.

“ Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje dietky chodia v pravde.“ 3J 4

Žiť v pravde sa dá. Je to aj kresťanská povinnosť. Keď žiješ v pravde, žiješ v Ježišovi Kristovi.

Kto je otcom lži? Diabol.

“ Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. „   J 8:44

Božie slovo hovorí, že pravda stojí na 3 svedkoch. Čo ťa dovedie k pravde? Sú to 3 súradnice: Ježiš, Slovo a Duch.

JEŽIŠ: “ Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa.“ J 14:6

SLOVO: „Posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda.“   J 17:17

DUCH: „To je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda.“   1J 5:6

Musíš sa naučiť počuť ten tichý hlas z neba. Niekedy iba sám Svätý duch vidí, čo je problémom v tvojej situácii.

Ďalší verš hovorí o  kresťanoch v posledných časoch. Niektorí  sa iba tvária, že sú veriaci.

“ Budú sa tváriť pobožne, ale silu ( pobožnosti) budú popierať.“ 2 Tim. 3:5

Kedy tvoje slová, ktoré vyslovíš sú pravdivé a kedy nie?  Keď slová, ktoré povieš, sú v súlade s tvojím srdcom.

Čo dáva kvalitu tvojím slovám? Tvoje srdce. Slová sú metafyzická, nadprirodzená vec. Každé slovo má určitý duchovný obal. Keď hovoríš nejaké slová a si znovuzrodený, duchom naplnený človek, Svätý duch nesie tvoje slová, prizná sa im, verifikuje tvoju pravdu. Ak si neznovuzrodený človek, ktorý má v sebe horkosť, nenávisť, môžeš hovoriť aj ódy o láske, ale obsah tvojich slov vypôsobí v poslucháčoch úplne niečo iné. Duchovný obsah tvojho srdca sa prezentuje tým, čo hovoríš.

Keď počúvaš kazateľa Božieho slova, je dôležité, aké on má srdce. Či to  káže v pravde, alebo v lži.  Ľudia vnímajú  jeho  posolstvo  cez slová na 6 percent ale cez neverbálnu komunikáciu až na 94 percent.

„Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ Luk. 6:45-46

Keď sa modlíš, nech slová, ktoré hovoríš sú pravdou v tvojom srdci. Môžeš niekedy Bohu povedať: “ Pane, ja už nevládzem? “ Áno, On ťa chápe a rozumie ti.

Je veľmi zlé, keď ľudia klamú a žijú v lži. Najhoršie je oklamať svoje srdce. Sebaklam znamená, že veríš tomu, čo nie je pravda. Ako sa dostaneš do sebaklamu? Cez pýchu, túžbu po sláve a veľkosti, popieranie hriechu a cez strach. Keď robíš niečo zo strachu, začneš oklamávať sám seba.

Jedine vtedy si mohol dostať milosť, keď si si uvedomil pravdu – že si hriešny človek a potrebuješ milosť. Pretože milosť potrebuje pravdu a pravda potrebuje milosť. Keď počuješ pravdu, ale neprijmeš ju, zatvrdí sa ti srdce a obsadia ho démoni.

“ Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.“ Žid. 3:7-8

“ Hoci znali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.“   Rim 1:21-24

„Príde so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ 2. Tes. 2:10-11

Aké je východisko, aby sme nepadli do klamstva? Milovať pravdu. Ako kresťania sme povinní hľadať pravdu.

Napriek 30 stupňom tepla sme pozorne počúvali slová Jaroslava Prášila. Je to skvelý kazateľ s dobrým srdcom. Svoju kázeň ukončil krédom Jána Husa: Hľadaj pravdu. Počúvaj pravdu. Uč sa pravde. Hovor pravdu. Miluj pravdu. Pravda ťa vyslobodí.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.