Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

Je to dokázaný služobník. Na úvod nás vyzval, aby zdvihli ruky tí, ktorí dnes niečo očakávajú od Ducha svätého. Alex povedal, že Boh nás miluje viac, ako si vieme predstaviť. Potrebujeme byť objatí Jeho láskou. Ježiš bol na kríži preto, aby sme my mohli žiť v Jeho sláve. Každý jeden má byť spojený s Ježišom. TY hovor s Bohom. Buď ako dieťa a maj vzťah s Duchom svätým. Ako výsledok tohto vzťahu s Ježišom si schopný slúžiť ľuďom. Nebuď s Ním len na konferencii, či v nedeľu na bohoslužbe, ale stále. Každý deň sa opýtaj: „Čo chceš odo mňa?“  Boh najprv zmení tvoje srdce. Potom sa zmení rodina a potom ďalší ľudia. Nemusíš sa báť byť v blízkosti živého Boha. Ak je blízko teba, budeš sa až do posledného dňa na tejto zemi premieňať od slávy k sláve.

Alex vravel, že sme už možno niekedy zažili, že jeden deň sme boli pod mocným pomazaním a na druhý deň sme mali problém a bedákali sme: „Ó, môj Bože…“ Keď ťa Ježiš vedie, Jeho prítomnosť niekedy zjavuje tvoje problémy. Neboj sa tohto procesu. Zažil to aj Peter. Keď s učeníkmi celú noc neulovili žiadnu rybu, Ježiš povedal Petrovi, aby spustil siete. A Peter odpovedal: „ Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na Tvoje slovo spustím siete.“ A ulovili množstvo rýb. Peter zistil, že nemal pravdu a padol k Ježišovým nohám : „Odíď odo mňa Pane, lebo som hriešny človek.“ Jeho duch chcel byť s Ježišom, ale jeho telo bolo zahanbené. Ale Ježiš nechcel ísť preč. Neboj sa toho, že budeš zahanbený. Aj keď ty budeš kričať – choď odo mňa preč, On pri tebe ostane, neodíde.

Alex priznal, že keď strávi čas s Ježišom, niečo sa deje s jeho srdcom. Pred dva a pol mesiacom zažil niečo, čo ho veľmi zmenilo. Na jeden a pol sekundy videl Božiu slávu.

Požehnaný Boh a otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám. 1 Pe 1:3-4

Ak nie sme schopní vidieť Boha v dobrých veciach, nebudeme schopní vidieť Ho, keď prídu ťažké časy. Jozef prežil ťažké situácie, ale v jeho srdci bol pozitívny postoj: „Moji bratia zamýšľali zlé proti mne, ale Boh to obrátil na dobré.“ Boh chce, aby sme Ho videli na každom mieste. Nežijeme pocitmi. Milujeme Božie slovo a chceme na ňom stáť. Sme posadení v Ježišovi Kristovi v ponebeských oblastiach. Niekedy hovoríme o negatívnych veciach, ale potrebujeme chváliť Pána za každý jeden deň, kedy nás požehnal. Aj keď máš problém, keď budeš na konci toho vidieť Ježiša, tak Boh všetko zlé obráti pre teba na dobré. Preto sme víťazní ľudia, nepozeráme na to, čo vidíme, ale za to. Vidíme Ježiša, ktorý vždy bude pracovať v náš prospech.

Veľa ľudí je pohltených svojimi požehnaniami, že ani nie sú schopní  vidieť v nich Ježiša.. Keď napr. dostaneš mobil, je to od Ježiša.  Nech sa mobil stane pre teba priesvitný, viď za ním Ježiša. Majme vďačné srdcia a chváľme Ho vo všetkom. Otec je na tróne. Ježiš je po pravici. Ak máš problém, pošli ho k trónu. Pretože si stále posadený v Ježišovi v nebesiach. Predstav si to.

Sme povolaní prinášať nebo na zem. Každý deň. Nejde to naraz, ale ako keď sa dieťa učí chodiť. Keď padneš, je to normálne. Je to proces. Bez chýb sa nenaučíš.

Keď prišiel Nikodém k Ježišovi, povedal: „Syn Boží prišiel z neba a On je stále v nebi.“ Ježiš bol poslaný z neba na zem, ale aj tak prebýval v nebi. Tak isto my. Boh nechce, aby sme oddelili nebo od zeme. Ježiš priniesol nebo na zem. A Boh chce, aby sme prinášali nebo na zem každý deň. Ako to urobíme? Keď budeme myslieť na nebo a Božie veci, potom budeme rozprávať a veriť v srdci a budeme v jednote s nebom. Tu na zemi budeme len 70-80-100 rokov. Ale nebo je bez času. Musíme sa pripraviť.

Alex nám položil otázku, koľko minút denne sme mysleli na nebo. Myslíme na večnosť vtedy, keď niekto odíde do neba. Hovoril, že nedávno odišli do neba dvaja ľudia. Mali dobré srdce, boli plní lásky a Krista a boli pripravení odísť domov.

Znám človeka v Kristu, ktorý pred štrnástimi rokmi, – či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, – uchvátený bol až do tretieho neba. A znám toho istého človeka – či to bolo v tele, či mimo tela, neviem – Boh vie, že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami. 2. Kor. 12:2-5

Alex rozprával o svojom probléme, ktorý mal pred časom v manželstve. Hlasno chrápal. Keďže chcel pomôcť manželke, modlil sa, aby to prestalo. Cvičil špeciálne cviky proti chrápaniu, no nepomáhali. Pochopil, že Boh chce, aby išiel na operáciu. Boli to štyri zákroky počas jednej operácie. Tesne predtým ochorel a bol slabý. Čakal v prípravnej miestnosti a cítil, že možno zomrie. Keď sa s nami deje niečo zvláštne, ak cítime, že asi do piatich minút zomrieme, musíme skontrolovať svoje srdce, či sme pripravení. Boh vtedy Alexovi povedal dve malé veci. Pochopil, aký je Boh svätý a aké má vysoké štandardy svätosti. Potom prišiel na neho príjemný Boží pokoj. Smial sa a chválil Boha, ďakoval Mu, že pôjde do neba, ak by zomrel. Celá miestnosť bola naplnená nebeskou radosťou. Na jeden a pol sekundy išiel do neba. Má 47 rokov a kresťanom je 27 rokov. Priznal, že to, čo tam videl, bolo silnejšie, ako všetky skúsenosti v jeho živote. Bol opitý Duchom svätým. Každá vec je tam živá, plná lásky, radosti a pokoja. Ani nevie slovami vysvetliť, aké je to úžasné, obrovské, nádherné. Pochopil, že nie je pripravený na nebo. Začal si vážiť každý jeden deň, lebo nemá čas. Boh od neho žiada obrovské veci.

Nebo je mocnejšie ako zem. Len jediná sekunda v nebi môže priniesť veľké veci do tvojho života. Po tejto skúsenosti jeden mesiac každý deň plakal. Teraz mu nebo chýba. Keď sa vrátil späť, začal cítiť pach smrti na zemi. Povedal, že Boh chce zabiť smrť v našich telách a dušiach, aby sme boli zdraví, pretože sme z neba.

Možno chodíš do cirkvi, ale ako blízko si pri Ježišovi? Ak sa počas života zaujímaš o Ježiša, tvoj dom v nebi bude blízko Neho. Bežme za charakterom Ježiša, za priateľstvom s Ním, za vecami, ktoré budú v nebi, lebo nemáme veľa času. Každý deň buďme viac a viac ako Ježiš.

Alex povedal, že je tu, aby sme si boli naozaj istí spasením. Čo ak by tvoj život o päť minút skončil, si pripravený? Boh je tak svätý! Miluje ťa a chce ti pomôcť. Ak cítiš, že potrebuješ niečo zmeniť vo svojom živote, On ti s tým pomôže. Nech je Ježiš všetkým pre teba, aby si tu na zemi žil tak, ako v nebi. Aby si tu priniesol nebo.

Pastor z Rigy je veselý a temperamentný. Jeho slová nás niekoľkokrát rozosmiali, ale aj dojali. Na konci spieval pieseň o láske k Ježišovi a pomazanie sa šírilo po celej sále. Modlil sa za tých, ktorí chcú niečo zmeniť vo svojom živote a priniesť nebo na zem. Niektorí obnovili svoj vzťah s Pánom. Pri modlitbách sme videli veľké prejavy Božej moci.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.