Sebavedomá žena

Na stretnutí žien v piatok 23.2.2024 nás privítala pastorova manželka, Majka Mináriková.
Hlavnou témou bolo povzbudenie k zdravému sebavedomiu založenom na Kristovi
a nie na vlastnej pýche. A túto myšlienku potom Majka ďalej rozvíjala.


Sebavedomá žena nie je skľúčená z odmietnutia alebo neúspechu, lebo ak robíme veci podľa Božieho
slova, robíme ich správne a máme pokoj v srdci. Pretože tým, čo milujú Pána, všetko spolupôsobí na dobré. Sebavedomá žena je pokorná ale i slobodná. Keďže vie, že je milovaná, nenechá sa manipulovať. S múdrosťou a otvorene vie komunikovať a na všetkom hľadá to dobré.

Po týchto úvodných slovách a praktických príkladoch z vlastného života položila Majka otázku: „Čo je
to teda sebavedomie?“ Odpoveď na ňu hľadala v Božom slove i v knihe autorky Joyce Meyer.

V prvom rade je to schopnosť vidieť to, čo dokážeme a netrápiť sa nad tým, na čo nemáme sily.
Potešenie z tohto poznania nás potom posúva ďalej. Zdravé sebavedomie začína sebaprijatím. Aj
Boh nás prijal a miluje. Sebavedomie pramení práve z tohto poznania Pána, prijatia, odovzdanosti
a pokory, nie z vlastnej pýchy, či arogancie. V Bohu totiž dokážeme všetko. Sebavedomie nám potom dáva silu čeliť životným výzvam čestne a s odvahou. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti a strachu ale Ducha sily, lásky a zdravého rozumu. (2.Tim. 1:7)


Na rad prišla druhá básnická otázka, ktorú Majka položila sestrám: „Aká je sebavedomá žena?“
Odpoveď na ňu rozdelila do 7 bodov, ktoré vám v krátkosti predstavíme:

Vie, že je milovaná a nechá sa viesť Božím slovom.

Odmieta žiť v strachu, lebo vie, že Boh je s ňou.

Myslí pozitívne a vo všetkom hľadá to dobré.

Dokáže sa zotaviť z prehier a nedovolí minulosti, aby jej diktovala budúcnosť.

Vyhýba sa porovnávaniu a s nikým nesúperí.

Sebavedomá žena je aktívna, koná.

Nesťažuje sa, ale je vďačná.

Ak by sme teda tieto povzbudivé slová chceli zhrnúť, môžeme povedať, že zdravé sebavedomie pramení z pokory, vďačnosti a poznania toho, že sme Bohom prijaté a milované.

Po slovách pastorovej manželky Majky, nás povzbudila slovom i zaujímavým svedectvom manželka
pastora zo Spišskej Novej Vsi, Peťa Drlíková. Odkaz, ktorý nám odovzdala, hovoril o modlení sa
v zhode a postoji vďačnosti, s ktorým požehnanie máme prijať a nenechať sa ovplyvniť ani pýchou,
ani duchom chudoby. Amen, opäť vám hovorím: Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť
o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
(Mat. 18:19)


Napokon sa so svojimi svedectvami o tom, ako sa náš Pán oslávil v ich životoch, zdieľali aj ostatné
sestry. Celý večer bol veľkým povzbudením. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.