Ty si Ten, v ktorom sa skrýva sláva Božích mien

V stredu 17. 5. 2017 prišiel k nám do Popradu Dr. Peter Gammons. V pestrofarebnej  košeli a taký veselý bol aj on sám.

Je to svetovo uznávaný evanjelista a biblický učiteľ. Ako mladý prijal vzrušujúce povolanie od Boha: „Zanes moje posolstvo uzdravenia a uzdravujúcu moc do celého sveta.“ Slúžil už vo vyše 100 krajinách. U nás sa venoval sa výkladu hebrejských mien Boha. Povedal, že potrebujeme poznať Boha v poradí, v ktorom sa On zjavuje.

Prvé meno Božie Jahve Jireh – milujúci Vykupiteľ – Zaopatriteľ.

Vtedy Abrahám pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí: Na vrchu si Hospodin vyhliadne. 1 Mojž. 22:14

Jahve Rapha – Boh, ktorý uzdravuje. Uzdravenie veriacich je ich právom.

„ Ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha a budeš robiť, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho prikázania a zachovávať budeš všetky jeho ustanovenia, nijaké nemoci, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja Hospodin som tvojím lekárom“ 2. Moj. 15:26

Jahve Nissi – Hospodin môj prápor – záchrana.

“ Mojžiš postavil oltár a dal mu meno: Hospodin je moja koruhva.“ 2. Moj. 17:15

Jahve Shalom – On je Pokoj, ale aj všetko požehnanie, prosperita. Prestaňme sa obávať, keď máme Boha. Dôverujme mu. A prestaňme sa hrať na Boha v živote našich detí. Keď ich Boh dostane do kúta a potom ich my rodičia zachránime, vtedy sa stávame Bohom v ich živote. Ale Boh chce dostať deti do stavu, aby oni sami na Neho volali.

„Vtedy Gideon postavil tam oltár Hospodinu a nazval ho “ Hospodin je spása“. Sud. 6:24

Jahve Raah – Pán je pastierom. Verme, že Boh otvorí tie správne dvere. Ak urobíme nejakú chybu, dôverujme mu, že nás privedie naspäť.

„ Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“ Ž 23:1

Jahve Tsidkenu – Pán, naša spravodlivosť. V Ňom sme spravodliví, zmyl naše hriechy. Sme tak spravodliví, ako Ježiš. Tak nás vidí Boh.

A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravodlivosť. Jer. 23:6

Jahve Shamma – Boh, ktorý je vždy prítomný. Vždy tu bude, nikdy nebudem sám. Väčšina ľudí sa nemodlí, ale sťažuje sa Bohu.

„Meno mesta odteraz bude Hospodin je tam.“ Ez. 48:35

Jahve = Jehova a znamená Som, ktorý Som. ( 2. Mojž. 3:14 )
Poznáme aj Božie mená:
Elohim – všemohúci Boh Stvoriteľ. ( 1. Mojž. 1:1 )
Adonai – Pán Pánov, Majster.
El Šadaj – úplne postačujúci Boh, ktorý je viac, než dosť.

Jedna z najodvážnejších modlitieb je, keď sa modlíme Božie mená. Napríklad: „Ďakujem ti, Pane, že Ty si Jahve Jireh, môj zaopatriteľ, Jahve Nissi, môj prápor a záchrana. Ty si môj osobný lekár – Jahve Rapha. Môj Jahve Shalom- ja spím pokojne, nebojím sa budúcnosti. Ty si Jahve Raah, ty ma vedieš, otváraš tie správne dvere. Môj Jahve Shamma, nikdy nie som sám, tvoji anjeli idú predo mnou. Ty si moja spravodlivosť – Jahve Tsidkenu, obmyl si moje hriechy.

Boh sa zjavuje ako odpoveď na všetky naše potreby, ale musíme veriť a vyznávať to. Číslo sedem je číslom dokonalosti a vyskytuje sa v celej Biblii. Sedem ľudských potrieb zabezpečuje sedem Božích mien:
1. Potreba peňazí, ktorú máme v Božom mene Jireh – Zaopatriteľ.
2. Potreba zdravia – Boh je Raffa – náš Uzdraviteľ.
3. Rast a úspech dáva Nissi – náš Prápor a Záchrana.
4. V Bohu máme aj pokoj, On je Shalom.
5. Potreba vedenia a smerovania – On je náš Pastier – Raah.
6. Ďalej potrebujeme Božie odpustenie-ospravedlnenie, čo máme v mene Tsidkenu.
7. Posledná je potreba spoločenstva-priateľstva, čo zabezpečuje Shamma – vždy prítomný Boh.

Peter Gammons ďalej povedal, že nestačí len veriť v Boha, ale poddať mu svoj život. Kto to neurobí, veľa mu unikne. Nasledovala zbierka. Kazateľ nás vyzval, že dnes nám Boh dáva test, či sa posunieme na ďalšiu úroveň služby, požehnania. Či dáme Bohu to prvé. Abrahám dal Bohu to prvé a Boh ho požehnal veľkým bohatstvom. Bohu patrí desatina – pre koho je Pánom v živote. On je náš Zaopatriteľ. Hľadajme predovšetkým kráľovstvo Božie. Boh je náš zdroj, nie človek. Čo nás pohýňa? Ak pri tom nie je bolesť, tak to nie je obeť. Náš pastor je darom pre cirkev.

A aké je zhrnutie Biblie v jednej vete? Biblia je účet o tom, či ľudia zlyhali, alebo uspeli – podľa toho, či dali Boha na prvé miesto.

Celé zhromaždenie bolo dynamické. Na konci sa kazateľ modlil za potreby ľudí. Modlitby boli sprevádzané prejavmi Božej moci. Srdcia prítomných boli dotknuté. Ešte dlho nám znela v mysli pieseň: …„Ty si Ten, Ty si Ten, v ktorom sa skrýva sláva Božích mien. V Tebe len, v Tebe len je spása, Ježiš. Dnes už viem, dnes viem, si mocný Ježiš v každom z Tvojich mien. Ty si Ten, Ty si Ten, môj vzácny Ježiš“…

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.